Adjudicacions d’estiu 21-22

ADJUDICACIONS PROVISIONALS: 8 juliol de 2021

Període de reclamació: tres dies de presentació de reclamacions des de la seva publicació.

ADJUDICACIONS DEFINITIVES: 22 juliol de 2021

ACCÉS A LA SOL·LICITUD

Persones interines (del 21 de maig al 31 de maig de 2021) – Impressió de la sol·licitud

Persones funcionàries (de l’1 al 10 de juny de 2021)

  • Accés a la sol·licitud (amb identificació ATRI)
  • Accés a la sol·licitud (amb identificació XTEC)
  • Funcionaris de carrera (d’altres comunitats autònomes) – Cal demanar la sol·licitud de participació a: csaltresccaa.educacio@gencat.cat​​

c) Personal acollit a l’article 25 de la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals: del 25 de maig al 23 de juny de 2021, prèvia comunicació dels Serveis Territorials.

RESOLUCIÓ EDU/1496/2021, de 17 de maig, per la qual es dicten les instruccions sobre l’adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d’1 de setembre de 2021 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres i serveis educatius públics dependents del Departament d’Educació.

Aquesta convocatòria estableix el procediment per ocupar vacants amb caràcter provisional a les escoles, centres d’educació especial, centres d’ensenyaments secundaris, centres de formació de persones adultes i altres vacants corresponents a llocs de treball del cos de mestres i dels cossos de professors d’ensenyaments secundaris no ocupades amb caràcter definitiu o provisional per al curs 2021-2022. 

Les destinacions provisionals són amb efectes d’1 de setembre de 2021 i finalitzaran el 31 d’agost de 2022, a excepció dels casos previstos de propostes de l’Administració o dels equips directius dels centres per ocupar llocs per una durada superior. 

Participació

Participació obligatòria

Està obligat a participar en aquest procediment el professorat funcionari de carrera, en servei actiu, que no tingui destinació definitiva ni provisional amb efectes d’1 de setembre de 2021, i amb independència de gaudir d’una llicència per al curs 2021-2022 (de formació, sindical, etc.) o una excedència per cura d’un fill o filla o d’un familiar.

També està obligat a participar en aquest procediment el professorat que hagi superat el procediment selectiu de 2020, així com el que hagi superat els processos selectius anteriors d’accés a la funció publica docent i que tingui concedit l’ajornament de la fase de pràctiques.

El caràcter obligatori de la participació en la fase d’elecció podrà comportar l’adscripció d’ofici en un lloc de treball vacant a dedicació sencera, si el docent no presenta sol·licitud individual i no obté destinació provisional per alguna de les fases d’adjudicació diferents de la d’elecció.

Participació voluntària

Amb caràcter voluntari pot participar el professorat que amb efectes d’1 de setembre de 2021 sol·liciti, en comissió de serveis, llocs de treball docents diferents al de la seva destinació definitiva.

També pot participar en aquest procediment el personal interí que a 31 d’agost de 2021 hagi prestat serveis en centres i/o serveis educatius públics dependents del Departament d’Educació que compleixi tots els requisits en el moment de l’adjudicació.

TERMINIS PREVISTOS  

a) Personal interí: del 21 al 31 de maig de 2021.

b) Personal funcionari de carrera i en pràctiques: de l’1 al 10 de juny de 2021.

c) Personal acollit a l’article 25 de la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals: del 25 de maig al 23 de juny de 2021, prèvia comunicació dels Serveis Territorials.

d) Propostes de les direccions: del 7 al 22 de juny.

Per participar en aquesta fase cal complir el requisit d’especialitat i, en el cas del professorat interí, a més, tenir un temps mínim de serveis de prestats a la borsa de 12 mesos i haver prestat serveis en el centre un mínim de 4 mesos durant el curs 2020-2021 amb nomenament d’interí a un lloc vacant.

El personal interí que no hagi pogut accedir en el termini establert a l’aplicació de sol·licituds per haver estar nomenat per primer cop amb data posterior, ha d’emplenar abans del 18 de juny, l’imprès de sol·licitud de destinació per al curs 2021-2022 que facilitaran els Serveis Territorials del Departament d’Educació.

El personal funcionari de carrera que resulti afectat per la pèrdua de la destinació definitiva amb posterioritat al termini de sol·licituds, pot presentar la seva sol·licitud de destinació en el termini màxim de deu dies des de la data de comunicació dels Serveis Territorials referida a la seva nova situació administrativa.

El professorat funcionari de carrera amb destinació definitiva que ha formalitzat voluntàriament una sol·licitud de comissió de serveis podrà presentar un escrit de desistiment a la participació per la fase d’elecció, no més tard de la finalització del termini de reclamacions contra la resolució provisional d’adjudicació de destinacions.

https://www.cgtensenyament.cat/adjudicacions-19-20-provisio-de-llocs-de-treball-docent-a-proposta-de-la-direccio-dels-centres-entrevista-previa-2/

Col·lectius i fases

Tot el professorat està ordenat, en funció de la seva situació administrativa, en col·lectius docents d’adjudicació (funcionaris de carrera, en pràctiques, personal interí).

Els llocs s’adjudiquen tenint en compte la fase en què participa cada professor o professora. Per tant, entre dues persones que compleixen els requisits, d’un mateix col·lectiu i per a una petició de la mateixa dedicació, té preferència una que hagi estat proposada per la direcció del centre respecte a una altra que ho demana per la fase d’elecció.

Els funcionaris de carrera o en pràctiques, si compleixen els requisits, tenen preferència en la fase d’elecció sobre la fase de proposta de les direccions dels centres de personal interí, excepte quan aquesta proposta és per ocupar un càrrec directiu o d’un centre de nova o recent posada en funcionament.

PERSONES QUE ESTIGUIN DE BAIXA O DE PERMÍS DE MATERNITAT EL DIA 1 DE SETEMBRE: El personal interí nomenat en aquests procediments d’adjudicació de destinacions provisionals que a data 1 de setembre de 2021 tingui vigent una llicència d’infantament o adopció o d’incapacitat temporal mantindrà el dret a la seva destinació per al curs 2021-2022, i els efectes administratius seran els del dia de la seva presa de possessió efectiva al centre.

Llocs que s’adjudiquen

Llocs vacants, a dedicació completa, no ocupats per professorat funcionari amb destinació definitiva, o per professorat amb destinació provisional vigent a 1 de setembre de 2021, dels centres educatius que es relacionen als annexos de la convocatòria i llocs que es produeixin en el mateix procediment d’adjudicació. També s’adjudiquen llocs de reforç (foment de l’ocupació) a dedicació completa i a mitja dedicació únicament a professorat interí.

Els llocs de treball docents dels centres educatius públics poden ser ordinaris, específics amb perfil professional i específics temporals.

Llocs de mitja dedicació

S’adjudicaran amb posterioritat a l’adjudicació de llocs de dedicació completa de tots els col·lectius; per tant, si un docent interí ha fet peticions per a llocs de dedicació completa i també té una proposta de centre per a un lloc de mitja dedicació, serà destinat, en ocasió de vacant, a dedicació completa. Només si no obté destinació a dedicació completa, es té en compte la proposta de mitja dedicació.

Els llocs de mitja dedicació s’adjudiquen en aquests procediments només a personal interí, tant a proposta de les direccions dels centres com en la fase d’elecció, si voluntàriament es demanen en sol·licitud individual.

Les adjudicacions obtingudes en aquest procediment, per a tots els col·lectius de professorat, són irrenunciables.

Preguntes més freqüents

Suport i incidències

Resolució d’incidències tècniques: Servei d’Atenció Unificat. Tel. 900 82 82 82 (opció 4)  / sautic@pautic.gencat.cat

Consultes de tipus administratiu: Serveis territorials o Consorci d’Educació de Barcelona

Bústies de consulta i suport

Totes les consultes hauran d’estar identificades amb el DNI, cognoms i nom, col·leciu de participació i cos docent.

Consorci d’Educació de Barcelona

Serveis territorials

Procediment específic amb requisits d’entrevista previ a la proposta de la direcció

Quan la proposta de la direcció per proveir el lloc de treball per al curs 2021-2022 no està previst que recaigui en un docent que ja ha estat destinat al centre el curs 2020-2021 (en el cas del professorat interí, un mínim de 4 mesos al centre i 12 mesos de serveis totals a la borsa).

Llocs de treball

Llocs de treball ordinaris en centres de màxima complexitat i educació especial, i llocs de treball específics amb perfil professional, llocs de treball en centres nous o de recent posada en funcionament, llocs de l’IOC, llocs de centres que implanten un nou cicle formatiu d’una família professional nova i llocs en subseus en municipis diferents al del centre.

És requisit imprescindible que el lloc de treball vacant s’hagi fet públic en el termini establert al web dels corresponents serveis territorials o del Consorci d’Educació de Barcelona, per facilitar la informació del professorat.

Una mateixa persona no pot ser proposada per més d’un centre per aquest procediment. Per tant, si una persona és seleccionada per més d’un centre, haurà d’escollir i comunicar-ho al centre o centres descartats.

Quin professorat hi pot accedir?

Funcionaris de carrera en pràctiques o interins que voluntàriament manifestin la seva disponibilitat a fer l’entrevista prèvia a la proposta de la direcció, sempre que reuneixin els requisits d’especialització docent o d’acreditació de perfils professionals en el moment de l’entrevista.