Comissions de serveis

QUÈ ÉS UNA COMISSIÓ DE SERVEIS?

Una comissió de serveis és una destinació provisional diferent de la definitiva que es pot demanar si es compleixen 1 o varis dels següents criteris:

QUINS REQUISITS S’HA DE COMPLIR PER PODER DEMANAR-LA?

1. Finalitzar el mandat de director/a d’un centre docent públic amb data 30 de juny.
2. Haver exercit la docència directa durant els darrers quatre cursos escolars en un centre que té la consideració de màxima complexitat (CMC), en un centre específic d’educació especial (CEE) o en un lloc itinerant d’una zona escolar rural (ZER).
3. Acreditar circumstàncies de caràcter personal o professional greus degudament justificades. En aquest tercer cas cal presentar la sol·licitud presencialment, donat que la justificació s’ha de fer amb el màxim de documents justificatius possibles. Són exemples d’aquest tipus de comissions les motivacions familiars (tenir una definitiva molt allunyada del nucli familiar, familiars a càrrec amb dependència clara del docent…). Per causes professionals podem entendre la imbricació i implicació en el projecte educatiu del centre on es demana la comissió de serveis (responsabilitats assumides, càrrecs…), o fins i tot la correspondència entre la formació i l’estil pedagògic del docent amb el projecte educatiu del centre en qüestió.

QUI VALORA SI ES CONCEDEIX O NO LA COMISSIÓ DE SERVEIS?

Totes les comissions de serveis es valoren una a una per la direcció dels Serveis Territorials, es tenen en compte les justificacions presentades i la situació concreta de la sol·licitant. La línia que separa la concessió de la no concessió és tan prima i subjectiva que ens hem trobat que els mateixos fets que han motivat la concessió de la comissió de serveis un determinat curs no han servit per continuar-la el següent.

QUIN PAPER JUGA LA DIRECCIÓ DEL CENTRE EDUCATIU EN LES COMISSIONS DE SERVEIS?

Si ja teniu una comissió de serveis a un centre la direcció (del centre), sempre que continuï existint el “forat” concret a la plantilla del centre i estigueu d’acord, pot reclamar-vos i fer que aquesta comissió continuï un curs més sense necessitat de fer cap més actuació per part del docent.

Si la vostra situació és diferent heu de saber que la direcció no pot reclamar/proposar a cap docent que tingui una destinació definitiva o provisional amb efectes 1 de setembre de 2015. A excepció dels següents casos:

• Proposta per exercir càrrecs directius.
• Proposta per a proveir llocs específics estructurals i llocs en centres amb tractament específic.
• Proposta per ocupar llocs específics estructurals (inclou aules i centres de formació de persones adultes i els llocs a l’IE Oriol Martorell de Barcelona).
• Proposta per ocupar llocs ordinaris en centres de dificultat especial ubicats en entorns socials o econòmics desfavorits assenyalats a la base 2.2.
• Proposta per ocupar llocs específics temporals (aula acollida, USEE, FP bàsica).
• Proposta de docents que pel Concurs de Trasllats tenen definitiva i que l’1 de setembre s’haurien d’incorporar en un altre centre. En aquest cas, la o el docent únicament haurà de signar la proposta de la direcció (també vàlid per llocs ordinaris).

QUIN TIPUS DE LLOCS DE TREBALL ES PODEN OCUPAR EN COMISSIÓ DE SERVEIS?

Es poden sol·licitar llocs de treball docents ordinaris, llocs de treball docents específics estructurals d’atenció a la diversitat de l’alumnat, llocs amb perfil lingüístic i llocs de treball docents específics temporals (aula d’acollida, unitat de suport d’educació especial, FP bàsica).

Si compleixen els requisits d’especialitat i, si escau, lingüístics, també poden sol·licitar llocs de treball docents d’àmbits en CFA/AFA (cossos 511 i 590).