Ajornament temporal de la segona prova per a l’ingrés i accés a cossos docents

Es retarda l’inici de la segona prova dels procediments lliures i de reserva, així com la part pràctica de la prova dels procediments d’accés, del concurs d’oposició de personal docent convocat per la Resolució EDU/17/2020, de 13 de gener.

Quan la situació ho permeti, es comunicarà la represa de les actuacions d’aquestes proves amb una antelació mínima d’una setmana a través d’aquest web i del “Tauler de l’aspirant”.

La part A i la part B de la segona prova dels procediments lliure i de reserva es faran el mateix dia per tal de reduir al màxim els desplaçaments. Posteriorment, en els dies següents, les persones aspirants seran convocades per llegir la prova pràctica en relació amb la situació d’aprenentatge a l’aula.

També es publicaran les mesures de seguretat i higienicosanitàries adreçades als aspirants per al dia de realització de la prova, així com qualsevol informació actualitzada que pugui ser d’interès.

La CGT ja va advertir dels perills i injustícies de mantenir les Oposicions’20 (curs 2019/2020).

Demanem la CANCEL·LACIÓ de les OPOSICIONS d’aquesta tardor.

Reclamem un CONCURS de mèrits d’ESTABILITZACIÓ d’interines.

Perquè realitzar-les és inviable, són totalment injustes i desiguals per a una gran part de les persones que s’hi presenten.


El dia 5 de setembre, es va convocar l’acte de presentació davant els tribunals de la programació didàctica. A partir d’aquesta data, seguint unes estrictes mesures de seguretat i higiene davant la pandèmia, tant per a les persones aspirants com per als membres del tribunal així com per al propi personal dels centres educatius seus dels tribunals, s’ha anat convocant, de forma individual, les persones aspirants per a la defensa i presentació de la programació i de la unitat didàctica.

En data 26 de setembre, es va publicar al DOGC la Resolució SLT/2325/2020, de 25 de setembre, per la qual es prorroguen i modifiquen les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de covid-19 al territori de Catalunya. Amb aquesta Resolució i les dades d’evolució de la pandèmia, es van replantejar els calendaris d’actuacions de tots els tribunals de forma que, com que s’han ajornat les dates en què diverses persones aspirants havien estat convocades per la situació sanitària, calia que tots els tribunals publiquessin les llistes definitives de la primera prova abans de convocar-ne la segona i proposar, en funció del nombre de persones que l’han superat, l’organització logística necessària per garantir escrupolosament les mesures higienicosanitàries per a totes les persones implicades en el procés. Aquesta fase resta pendent de tancament, a hores d’ara, per part d’alguns tribunals.

Amb tot, amb la publicació en el DOGC del dia d’avui de la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d’octubre, per la qual s’adopten noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia covid-19 al territori de Catalunya i reduir el nombre de persones infectades, és convenient ajornar de forma temporal, si més no durant els quinze dies establerts de vigència de les mesures esmentades, la convocatòria de la segona prova del procés selectiu per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i adquisició de noves especialitats, convocat per la Resolució EDU/17/2020, de 13 de gener, que serà convocada una vegada transcorregut aquest termini, sempre i quan la situació sanitària no ho impedeixi.

És d’interès del Departament poder seguir desenvolupant el procés de selecció amb totes les mesures de prevenció i higienicosanitàries necessàries, per la qual cosa qualsevol informació d’interès serà comunicada al web del Departament​.