Modificació dels criteris de la Borsa del personal docent en cas de renúncia

modificacio_dels_criteris_de_la_borsa_del_personal_docent_en_cas_de_renuncia.pdfResolució de modificació de la Resolució del director general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s’estableixen els criteris per gestionar la borsa de treball de personal docent per al curs 2020-2021

Criteris per gestionar la borsa de treball de personal docent per al curs 2020-2021.

Amb la publicació d’aquesta Resolució, alguns dels motius que comportaven la baixa de la borsa de personal interí docent fins aquell moment, van passar a comportar, únicament, la pèrdua del número d’ordre de barem durant el curs, mesura que ha beneficiat enormement a les persones afectades. Així, el punt 1.5.2 de la Resolució esmentada permet que els docents que, sense causa justificada, no acceptin una destinació adjudicada o no participin en els actes de nomenament telemàtics, romanguin a la borsa i únicament perdin el número d’ordre de barem durant el curs vigent.

D’altra banda, el punt 1.3 de la mateixa Resolució preveu que les persones que durant el curs 2020-2021 no vulguin ser nomenades, ho han de sol·licitar mitjançant l’aplicació d’autogestió de la disponibilitat.

Durant el període de nomenaments telemàtics iniciat a principis del mes de setembre, s’ha constatat un nombre molt elevat de casos de pèrdua del número de barem recaigut en les mateixes persones, derivat de refuses o no connexions reiterades. Aquesta pràctica, però, està dificultant enormement la cobertura de llocs de treball docent que, nomenaments rere nomenaments, queden sense cobrir.

Per això, i tenint en compte que no es crea cap indefensió al personal docent, atesa la possibilitat que té d’autogestionar la disponibilitat, és necessari modificar la regulació actual en el sentit de limitar les possibilitats de pèrdua del número d’ordre de barem.

Són motius de pèrdua del número d’ordre de barem:

a) El fet de no acceptar una destinació adjudicada.
b) El fet de no acceptar un nomenament ofert dins l’àrea territorial demanada com a preferent, encara que la no-acceptació no es formalitzi per escrit.
c) El fet de no participar en els nomenaments telemàtics (manca de connexió) sense causa justificada, quan pel número d’ordre que es tingui assignat s’estigui obligat a participar-hi.

En tots els casos, els serveis territorials poden autoritzar el manteniment del número d’ordre de barem si existeixen causes justificades acreditades documentalment pel docent davant dels serveis territorials, en el termini màxim de 10 dies naturals des de l’endemà de la no acceptació o la manca de connexió.

La pèrdua del número d’ordre de barem té efectes durant el curs escolar en què es produeix el fet que la causa. En cas que es perdi el número de barem per dues vegades, no es pot participar en els actes de nomenaments telemàtics durant un període de 3 mesos. Passat aquest període, el docent s’haurà de posar disponible mitjançant l’autogestió de la disponibilitat si vol participar en els actes de nomenaments telemàtics.

La pèrdua del número d’ordre de barem no afecta a les persones que hagin accedit a la borsa de forma provisional i mentre es trobin en aquesta situació, fins a la resolució definitiva de la convocatòria d’accés en tràmit.