Avaluació personal interí i substitut novell. Període de prova i curs de formació

Des del curs 2014-15 el Departament d’Ensenyament avalua de dues maneres diferents i no excloents al personal interí:

1. Curs d’iniciació del personal interí novell

Avaluació del professorat interí durant el primer curs en que hagi nomenat per a tot un curs escolar en un mateix centre.

La Direcció General d’Educació Infantil i Primària, la Direcció General d’Educació Secundària Obligatòria i organitzen el “Curs d’iniciació a la tasca docent” en centres públics. La Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics estableix la llista del professorat que ha de seguir el curs.

Enllaç a la pàgina web del Departament

http://xtec.gencat.cat/ca/formacio/formaciocollectiusespecifics/professorat_novell/professorat_interi/

Persones destinatàries

El professorat interí o substitut durant el primer curs en què hagi estat nomenat per a tot un curs escolar en un mateix centre docent. Estan exempts els i les docents que tinguin una experiència docent prèvia de 12 mesos o més en els darrers tres cursos escolars.

El professorat rebrà de la direcció del centre informació sobre el procés que haurà de seguir per fer la inscripció al curs que té una durada de 30 hores (15 presencials i 15 no presencials), i de les activitats de formació a la seva àrea territorial.

Calendari

– Inscripcions: de l’1 al 13 de desembre

– Consulta d’adjudicacions: 19 de desembre

– Inici de les sessions formatives: a partir del 8 de gener

Inscripció

Cada docent ha de realitzar la inscripció a l’activitat o activitats que li han estat proposades o assignades pel seu servei territorial entre l’1 i el 13 de desembre

Durada

És un curs de 30 hores i consta d’una fase presencial (el calendari es publica cada curs a www.xtec.net/formació) i d’una altra de tutoria.

Fase de tutoria

La resolució EDU/3219/2007 regula qui ha de ser nomenat tutor/a i quines són les seves funcions. A més de les funcions d’informar, facilitar, assessorar i donar suport (que queden ben especificades a la resolució) també hi ha la d’avaluar la competència docent de l’interí assignat.

Una vegada finalitzada la fase de tutoria, és una comissió avaluadora del centre qui finalment avalua i qualifica la fase. La composició de la comissió avaluadora també està regulada a la mateixa resolució.

Resultat de l’avaluació

Les persones que hagin obtingut una avaluació no positiva seran informades d’aquest fet i el director del Servei Territorial proposarà a la direcció general de Recursos del Sistema Educatiu la incoació d’un expedient contradictori.

Des de CGT rebutgem aquest sistema de control sobre el col. lectiu més en precari que tot just acaba d’iniciar-se en la docència efectiva.

2. Període de prova inicial del personal interí

Més informació sobre el període de prova.

Avaluació dels quatre primers mesos en l’exercici efectiu de docència

Aquest període de prova inicial és una de les concrecions del Decret de perfils. Entra en vigor el curs 14/15 per donar compliment a la disposició final segona del Decret 39/2014, l’anomenat Decret de perfils.

Persones destinatàries

El professorat substitut o interí a partir de la seva primera incorporació a la docència en un centre o servei educatiu públic. N’està exempt qui ha superat el procediment selectiu d’accés sense haver estat seleccionat (els anomenats “aprovats sense plaça” de les oposicions).

Durada

Com a màxim, els quatre primers mesos d’exercici efectiu de docència.

El període de prova comprèn tots els nomenaments que, fins a completar el període màxim, rebi el personal interí o substitut. Ha de ser avaluat quan la permanència sigui de com a mínim un mes en el mateix centre educatiu. Per completar el període de prova el docent ha d’haver estat avaluat, com a mínim, durant el 75% del període. Si en un curs escolar no s’ha pogut completar el període de prova inicial, aquest es continuarà en cursos posteriors.

Tutor/a

Quan la durada prevista del nomenament sigui de quatre mesos o més, es designarà un tutor/a. Quan no hi ha tutor, les tasques recauen sobre la direcció del centre que també té assignades les tasques d’avaluació.

Rebutgem també aquest sistema de control del professorat interí.

L’avaluació negativa al professorat interí suposa l’exclusió de la borsa, amb l’única possibilitat de defensa a partir d’una audiència de la persona interessada. Cridem a les direccions que no utilitzin tots aquestes instruments que el Departament d’Ensenyament els ha volgut proporcionar i que, a vegades, els obliga a fer servir.

Tutor (qui ha de ser i tasques)

Aquest període de prova inicial s’afegeix al curs de professorat novell; és a dir: si un interí/a compleix els condicionants per tots dos procediments, haurà de superar tant la prova com el curs.