[Criteris de gestió] Borsa de treball docent 21-22

Manteniment i baixa de la borsa de treball  

1 Excedència per tenir cura d’un fill o filla, per tenir cura de familiars i per violència de  gènere  

1.1. El personal de la borsa de treball té dret a un període d’excedència voluntària per  tenir cura d’un fill o filla, per tenir cura de familiars i per violència de gènere, amb els  requisits i la durada que estableixen els articles 4, 5 i 7 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de  mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les  administracions públiques de Catalunya i la resta de normativa aplicable.  La data d’inici de l’excedència no pot coincidir amb la data d’inici del nomenament.  En aquesta situació es té dret a la reserva del lloc de treball pel qual s’ha estat nomenat  fins que finalitzi el nomenament d’interí o substitut, sense perjudici dels supòsits que, amb  caràcter general, posen fi al període d’excedència.  

1.2. La vacant generada pel personal de la borsa de treball en situació d’excedència  voluntària, per algun dels supòsits esmentats en l’apartat anterior, s’ha de cobrir amb una  persona substituta.  

1.3. Si, a conseqüència de la reincorporació del titular de la vacant en una data anterior a  la prevista, es produeix el cessament del personal docent que es trobi en alguna de les  situacions d’excedència que preveu l’apartat 1.1.1, se li ha de notificar amb la màxima  urgència el cessament de la seva relació de serveis amb l’Administració.  

1.4. El temps de permanència en la situació d’excedència per tenir cura d’un fill o filla, per  tenir cura de familiars i per violència de gènere computa a l’efecte del sistema de previsió  social, a efectes del reconeixement de serveis previs i com a temps de serveis prestats a  l’efecte del número d’ordre en la borsa de treball.  

1.5. Abans de finalitzar el període d’excedència, el personal de la borsa de treball en  aquesta situació ha de sol·licitar el reingrés al servei actiu. Si no ho fa, s’entén que cessa  en la seva relació de serveis amb l’Administració.  

2. Maternitat biològica, adopció o acolliment, permís del progenitor diferent de la mare  biològica (paternitat), risc durant l’embaràs, compactació, malaltia o accident.  

2.1. Les persones que l’1 de setembre de 2021 estiguin en situació de maternitat,  paternitat, adopció o acolliment, risc durant l’embaràs o incapacitat temporal, així com les  que estiguin percebent el subsidi directe de la incapacitat temporal per l’Institut Nacional de  la Seguretat Social (INSS), ja sigui per haver superat els 12 mesos de malaltia o per haver  finalitzat el darrer nomenament en situació de baixa per incapacitat temporal i seguir  cobrant per l’INSS, no poden ser nomenades.  

Si se’ls adjudica una vacant, la tindran reservada fins al moment en què es puguin  incorporar i, com a màxim, fins al 31 de maig de 2022.  

Quan finalitzi el període legal previst per al permís, la persona interina s’incorpora al lloc  que li va ser assignat inicialment en el cas que aquest estigui ocupat per una persona  substituta. En el cas que el lloc de treball estigui ocupat pel titular, se li adjudica la  destinació que li correspongui, atenent al número d’ordre que té assignat en la borsa de  treball docent.  

2.2. En el cas de permisos de maternitat i paternitat, o en el supòsit de baixa per accident  laboral d’un substitut, amb nomenament vigent que no ultrapassi el 30 de juny de 2022, es  computen com a serveis prestats, exclusivament a l’efecte d’obtenció del número d’ordre  de la borsa, les setmanes de què es disposen amb caràcter general pel permís o el temps  que duri la baixa per accident laboral, amb independència de la data de finalització del  nomenament, però sense que en cap cas es puguin computar serveis en una data  posterior al 30 de juny de 2022.  

Aquesta situació també es pren en consideració en el cas d’una persona candidata a  substitucions sense nomenament, a la qual se li ofereixi un nomenament mentre estigui en  període corresponent al permís de maternitat o paternitat, o de baixa per accident laboral,  de manera que es computen com a serveis prestats, exclusivament a l’efecte d’obtenir el  número d’ordre a la borsa, el temps que resta des del moment de l’oferiment fins a la  finalització del període corresponent al permís o la baixa per accident laboral, però sense  que en cap cas es puguin computar serveis en una data posterior al 30 de juny de 2022.  

2.3. En el cas del personal interí amb nomenament fins al 31 d’agost de 2022 que tingui  un permís de maternitat, adopció o acolliment, paternitat, risc durant l’embaràs o atenció a  fills prematurs durant el mes d’agost, té dret a gaudir, a continuació del permís, de les  vacances corresponents als dies del mes d’agost durant els quals va gaudir del permís, en  el cas que tingui un nou nomenament per a un curs sencer. En aquest cas, després de les  vacances podrà gaudir, si és el cas, de la compactació de la lactància.  

2.4. Si un interí amb nomenament fins al 31 d’agost de 2022 gaudeix de la compactació  de la reducció de jornada, el còmput del període de compactació queda interromput durant  el mes d’agost fins a l’acabament del període de vacances. Acabat el període de vacances,  pot gaudir del temps de compactació restant sempre que tingui un nou nomenament per a  un curs escolar sencer, és a dir, des de l’1 de setembre al 31 d’agost, i destinació a jornada  sencera.  

Autogestió de la disponibilitat  

Les persones que durant el curs 2021-2022 no vulguin ser nomenades, ho han de sol·licitar  mitjançant l’aplicació d’autogestió de la disponibilitat.  

Les dates d’inici i de final de la no disponibilitat seran les que es demanin a la sol·licitud.  Quan es fa la sol·licitud no és necessari especificar la data fi, aquesta es pot especificar en  un moment posterior. En qualsevol cas, els efectes de la sol·licitud seran sempre a partir  de l’endemà de tramitar-la, i no es participarà en els nomenaments telemàtics fins que no  s’informi a l’aplicatiu la data final del període de no disponibilitat.  

No es poden sol·licitar dos períodes de no disponibilitat alhora. Únicament es pot sol·licitar  un període de no disponibilitat, i fins que aquest no finalitzi no se’n pot demanar un altre.  

Mentre la persona estigui no disponible, es manté el número d’ordre de la borsa de treball,  sense que aquest temps computi com a serveis prestats.  

Sense perjudici de l’anterior, les persones que es trobin de baixa per accident laboral o  maternitat o paternitat no han d’utilitzar aquesta aplicació sinó que, en cas que obtinguin un  nomenament, han d’adreçar-se als serveis territorials per sol·licitar la baixa temporal i  acreditar la seva situació. Cal fer-ho així per tal que el temps de durada de la baixa computi  com a serveis prestats a efectes del número de la borsa. 

Finalització del nomenament per causes justificades  

1 Per causes justificades i a instància de la persona interessada, els serveis territorials  poden autoritzar la finalització del nomenament vigent en les següents situacions de  caràcter excepcional, prèvia justificació documental:  

 • Realització d’estudis adreçats a obtenir una nova especialitat docent o relacionats  amb el lloc de treball que, atès el seu caràcter presencial, siguin incompatibles amb  un nomenament com a personal docent.  
 • Col·laboració amb una ONG a l’estranger o en altres programes d’actuació a  l’estranger.  
 • Tenir a càrrec persones amb discapacitat que no exerceixen cap activitat retribuïda.  – Causes greus degudament justificades.  
 • Canvi de residència del cònjuge per motius laborals.  
 • Haver estat nomenat per ocupar càrrecs polítics a la Generalitat de Catalunya, al  Govern de l’Estat o altres comunitats autònomes, càrrecs electes retribuïts i de  dedicació exclusiva en les corporacions locals, diputat o diputada o senador o  senadora de les Corts Generals o dels membres del Parlament de Catalunya, o  com a personal eventual en la relació de llocs de treball de la Generalitat de  Catalunya i les entitats locals.  

2 Els serveis territorials també autoritzen la finalització del nomenament vigent quan el  personal docent no assisteixi al lloc de treball durant quatre dies consecutius sense causa  justificada i sense cap comunicació, previ requeriment del centre o dels serveis territorials,  o quan no sigui possible posar-se en contacte amb la persona afectada.  

3 En tots els casos la persona afectada manté el número d’ordre de la borsa, però el  temps en aquesta situació no computa com a temps de servei prestats a l’efecte del  número d’ordre en la borsa, ni té reserva del lloc de treball.  

4 Excepcionalment, els serveis territorials poden autoritzar la interrupció del  nomenament, amb reserva de lloc per un termini màxim de 15 dies, per causes greus  degudament justificades.  

5. Baixa de la borsa de treball i pèrdua del número d’ordre de barem  1.5.1 Són motius de baixa de la borsa de treball:  

a) La renúncia a formar part de la borsa, la renúncia expressa a un nomenament  vigent i el fet de no prendre possessió del lloc de treball adjudicat el dia que figura a  la credencial com a data d’inici de la substitució o interinitat.  

En els casos segon i tercer, els serveis territorials poden autoritzar la permanència  en borsa si existeixen causes justificades, acreditades documentalment, en el  termini màxim de 10 dies naturals des de l’endemà de la renúncia al nomenament  vigent o del fet de no prendre possessió. 

La sortida de la borsa per renúncia a un nomenament vigent no s’aplica a les persones que  hagin accedit a la borsa de forma provisional i mentre es trobin en aquesta situació, fins a  la resolució definitiva de la convocatòria d’accés en tràmit.  

b) Haver estat objecte d’una mesura de prohibició, o límit d’apropament a un menor,  imposada per sentència judicial ferma; trobar-se, per resolució judicial, en  inhabilitació absoluta o especial per a llocs o càrrecs públics, o per a l’exercici de la  professió, o per accedir al cos o escala de funcionari, del qual hagi estat separat o  inhabilitat, o bé trobar-se en suspensió d’ocupació o càrrec públic.  

En ocasió de la tramitació d’un procediment judicial o mentre la sentència judicial no  sigui ferma, si la persona no té un nomenament vigent, es pot acordar la suspensió  provisional de futurs nomenaments. Si la persona està nomenada, es pot suspendre  cautelarment el nomenament en els mateixos supòsits i acordar la suspensió de  futurs nomenaments.  

c) Ser declarat no apte, per segona vegada, en la fase de pràctiques d’un procediment  selectiu.  

b) En els supòsits previstos a l’article 3 bis i a l’article 6 del Decret 133/2001, de 29 de  maig.  

c) Haver estat sancionat en un procediment disciplinari amb la revocació del  nomenament d’interí.  

Són motius de pèrdua del número d’ordre de barem:  

a) El fet de no acceptar una destinació adjudicada.  

b) El fet de no acceptar un nomenament ofert dins l’àrea territorial demanada com a  preferent, encara que la no-acceptació no es formalitzi per escrit.  

c) El fet de no participar en els nomenaments telemàtics (manca de connexió)  sense causa justificada, quan pel número d’ordre que es tingui assignat s’estigui  obligat a participar-hi.  

En tots els casos, els serveis territorials poden autoritzar el manteniment del número  d’ordre de barem si existeixen causes justificades acreditades documentalment pel docent  davant dels serveis territorials, en el termini màxim de 10 dies naturals des de l’endemà de  la no acceptació o la manca de connexió.  

La pèrdua del número d’ordre de barem té efectes durant el curs escolar en què es  produeix el fet que la causa. En cas que es perdi el número de barem per dues vegades,  no es pot participar en els actes de nomenaments telemàtics durant un període de 3  mesos. Passat aquest període, el docent s’haurà de posar disponible mitjançant  l’autogestió de la disponibilitat si vol participar en els actes de nomenaments telemàtics.  

La pèrdua del número d’ordre de barem no afecta a les persones que hagin accedit a la  borsa de forma provisional i mentre es trobin en aquesta situació, fins a la resolució  definitiva de la convocatòria d’accés en tràmit. 

Incapacitats temporals  

Les persones que durant el període de nomenament causin baixa per incapacitat temporal,  han de presentar puntualment els comunicats de baixa d’acord amb el procediment  establert. Des del moment en què s’incompleix per primera vegada aquesta obligació, s’ha  de considerar com absència injustificada i s’ha d’aplicar la finalització del nomenament  d’acord amb el que estableix el punt 1.4.2.  

De conformitat amb l’Ordre ESS/1187/2015, de 15 de juny, per la qual es desenvolupa el  Reial decret 625/2014, de 18 de juliol, pel qual es regulen determinats aspectes de la  gestió i del control dels processos per incapacitat temporal en els seus primers 365 dies de  durada, existeixen 4 tipus de processos d’incapacitat temporal, segons l’estimació de la  durada:  

 • Processos de durada prevista molt curta: inferior a 5 dies naturals  • Processos de durada prevista curta: de 5 a 30 dies naturals  
 • Processos de durada prevista mitjana: de 31 a 60 dies naturals  
 • Processos de durada prevista llarga: a partir de 61 dies naturals  

El facultatiu que expedeix la baixa i el document de confirmació estableix en el mateix  moment l’estimació de durada del procés, però aquesta estimació es pot modificar  posteriorment com a conseqüència de l’actualització, de la modificació o de l’evolució  sanitària del o la pacient (emet un document de confirmació que preveu l’estimació,  actualització i la catalogació de la IT d’acord amb els 4 tipus abans esmentats).  

Temporalitat de l’expedició dels documents de confirmació:  

 • Processos de durada prevista molt curta (inferior a 5 dies naturals). Document de  baixa i d’alta en el mateix acte mèdic. No obstant això, la persona treballadora pot  sol·licitar el reconeixement el mateix dia que s’hagi fixat com a data d’alta, i si el  facultatiu considera que no ha recuperat la seva capacitat laboral pot esmenar la  durada del procés, expedint a aquest efecte un document de confirmació de la  baixa que deixi sense efecte l’alta prevista en el document inicial, amb el nou  diagnòstic, durada prevista, tipus de procés i data de la següent revisió.  
 • Processos de durada prevista curta (de 5 a 30 dies naturals): el primer document de  confirmació s’expedeix en un termini màxim de 7 dies naturals des de la data de la  baixa mèdica. El segon i successius s’expedeixen com a màxim cada 14 dies  naturals.  
 • Processos de durada prevista mitjana (de 31 a 60 dies naturals): el primer  document de confirmació s’expedeix en un termini màxim de 7 dies naturals des de  la data de la baixa mèdica. El segon i successius s’expedeixen com a màxim cada  28 dies naturals.  
 • Processos de durada prevista llarga (a partir de 61 dies naturals): el primer  document de confirmació s’expedeix en un termini màxim de 14 dies naturals des  de la data de la baixa mèdica. El segon i successius s’expedeixen com a màxim  cada 35 dies naturals.  

El personal docent ha de presentar al centre la còpia dels documents de baixa i de  confirmació al més aviat possible i, com a màxim, en el termini de 3 dies a comptar a partir  de la data de la seva expedició. 

Durada dels nomenaments  

Els nomenaments d’una durada inferior al curs escolar per a substitucions temporals no  s’interrompen durant els períodes de Nadal, Setmana Santa o els caps de setmana, en cas  que el permís o la llicència de la persona titular del lloc de treball inclogui aquests períodes  de temps.  

El cessament del personal substitut es fa efectiu quan finalitza el permís o la llicència que  ha motivat el nomenament o, en qualsevol cas, el 30 de juny de 2022.  

Quan finalitza un permís o llicència i a continuació es dóna un altre permís o llicència al  mateix titular, la persona que el substituïa pot, si està d’acord i a petició de la direcció del  centre, cobrir la nova incidència.  

Per tal d’evitar encavalcaments entre les retribucions per les liquidacions percebudes al  llarg del curs i un nomenament posterior que inclogui el mes d’agost, tots els nomenaments  d’interins docents per ocupar una vacant des de l’1 de març han de tenir com a data  màxima de finalització el 30 de juny.  

Nomenament del mes de juliol  

A les persones que formen part de la borsa de treball de personal docent, que no tinguin  nomenament durant els mesos de juliol i agost i que hagin prestat sis o més mesos de  serveis com a substituts fins al 30 de juny de 2022, en centres i serveis educatius  dependents del Departament d’Educació, se’ls formalitzarà un nomenament corresponent  al mes de juliol, sempre que hagin treballat també com a mínim 1 dia durant els mesos  d’abril, maig o juny de 2022.  

Les persones que l’1 de juliol estiguin en situació de maternitat, paternitat, adopció o  acolliment, i les que estiguin percebent el subsidi directe de la incapacitat temporal per  l’INSS, ja sigui per haver superat els 12 mesos de malaltia o per haver finalitzat el darrer  nomenament en situació de baixa per incapacitat temporal i seguir cobrant de l’INSS, no  podran ser nomenades.  

Les persones que finalitzin aquesta situació abans del 31 de juliol poden sol·licitar ser  nomenades des de la data d’alta o finalització del permís i pels dies que resten del mes de  juliol. Igualment, les persones que comencin alguna d’aquestes situacions durant el mes de  juliol ho han de posar en coneixement dels serveis territorials, als efectes de suspendre el  nomenament pels dies del mes de juliol que estiguin de baixa.  

Les persones de col·lectius específics (com poden ser les que ocupen llocs a serveis  educatius), que tenen nomenament fins al 15 de juliol de 2022 i que reuneixen els requisits  establerts al paràgraf anterior, seran nomenades, si escau, des del 16 fins al 31 de juliol.  

La dedicació del nomenament serà la que correspongui al major nombre de dies dels  nomenaments que s’hagi tingut durant el curs 2021-2022. Si hi ha dues dedicacions amb el  mateix nombre de dies, el nomenament de juliol tindrà la dedicació major.  

El nomenament comporta l’obligació de participar durant el mes de juliol en les activitats de  formació que formen part del Pla de formació permanent del Departament d’Educació o en  les reconegudes a l’empara de l’Ordre ENS/248/2012, de 20 d’agost, per la qual 

s’estableixen els requisits i el procediment per reconèixer activitats de formació permanent  adreçades al professorat d’ensenyament no universitari, tret que es participi de forma  efectiva en la realització d’alguna prova d’una convocatòria d’oposicions per ingressar a  algun cos docent.  

Els cursos de formació han de tenir una durada mínima de 10 hores, i en total s’han  d’acreditar 30 hores de formació.  

La realització de la formació feta durant el mes de juliol s’acredita abans del 31 d’octubre  de 2022, presentant als serveis territorials el document que justifiqui la seva realització. Si  no s’acredita abans d’aquesta data, l’import líquid percebut en la nòmina del mes de juliol  

tindrà el caràcter d’haver percebut indegudament i, consegüentment, s’emetran les  corresponents cartes de reintegrament d’havers, per tal que es retorni l’import mitjançant  l’ingrés en el compte restringit del Departament d’Educació.  

Les persones que hagin participat de forma efectiva en el procés selectiu per accedir a  cossos docents de Catalunya no han d’acreditar res en aquest mateix termini, perquè es fa  la comprovació d’ofici.  

Les persones que hagin participat en processos selectius d’altres comunitats autònomes,  han d’acreditar documentalment la participació efectiva abans del 31 d’octubre de 2022.  

En ambdós casos, s’entén per participació efectiva el fet d’haver-se presentat, com a  mínim, a una de les proves del procés selectiu.  

El nomenament de juliol es té en compte com a temps de serveis prestats a efectes del  número de la borsa.  

Prova de capacitació per acreditar la idoneïtat de la persona que ha d’ocupar una  vacant o substitució.  

D’acord amb el que preveu l’article 3.3 del Decret 133/2001, de 29 de maig, per impartir  determinats mòduls professionals de cicles formatius en algunes especialitats, per ocupar  llocs de treball en escoles oficials d’idiomes, així com per ocupar llocs de treball en escoles  d’art i superiors de disseny d’algunes especialitats, les persones interessades han de  superar una prova de capacitació que certifiqui la seva idoneïtat. La informació sobre les  especialitats afectades, les característiques i el contingut de les proves així com les causes  d’exempció i la forma d’acreditar-les, es pot consultar al web del Departament d’Educació i  dels serveis territorials.  

Si no és possible nomenar una persona que n’acrediti la idoneïtat o n’estigui exempta de la  seva realització, se selecciona el candidat entre les persones que tinguin pendent  l’acreditació de la idoneïtat, prèvia superació d’una prova de capacitació.  Les proves es fan en els centres on s’hagi de cobrir la vacant o substitució i s’han de portar  a terme abans de la data d’inici del nomenament.  

Per la realització de les proves, els serveis territorials s’han de posar en contacte amb un  mínim de 10 persones disponibles de l’especialitat, que tinguin pendent la realització de la  prova, per ordre de prelació de la borsa de treball, i convocar-les per al dia i l’hora acordats  amb el centre. 

Es nomena la persona que superi la prova i que tingui el número més baix a la borsa de  treball d’entre totes les que l’hagin fet.  

El resultat obtingut per totes les persones que han fet la prova s’informa a la base de dades  de personal docent per acreditar-ne, si cal, la idoneïtat per a ocupar un lloc de treball de  l’especialitat.  

Els candidats convocats i no presentats a la prova, poden ser exclosos de la borsa de  treball d’aquesta especialitat, llevat que acreditin documentalment alguna causa justificada.  

Independentment dels sistemes de comunicació individual que els serveis territorials  utilitzin, s’ha de publicar el resultat de l’adjudicació en el web: s’ha d’especificar la plaça  adjudicada, el nom de la persona a la qual s’ha adjudicat i el número d’ordre.  

Les comissions avaluadores de les proves de capacitació no estan incloses en els supòsits  previstos al Decret 138/2008, de 8 de juliol, d’indemnització per raó del servei.  Exclusivament poden percebre indemnització per raó del servei els professors i  professores que hagin de participar en una comissió fora del seu centre de destinació.  

Durada mínima dels permisos i llicències per als quals es nomena personal  substitut.  

Es cobreixen des del primer dia les substitucions derivades de llicències i permisos del  personal docent que tenen una durada prevista superior a set dies.  

Si una mateixa persona gaudeix de diferents permisos consecutius (per exemple matrimoni  i assumptes propis, etc.), la substitució de la durada total de les absències la pot realitzar la  mateixa persona substituta.  

Modificació de les dades que consten a la borsa de treball.  

Es preveu que durant el curs 2021-2022 s’obrin els següents terminis de modificació de  dades: del 13 al 20 de setembre de 2021, del 15 al 22 de novembre de 2021, del 24 al 31  de gener de 2022, del 21 al 28 de març de 2022 i, si escau, altres períodes amb caràcter  excepcional.  

Les persones que hagin accedit a la borsa de forma provisional i mentre es trobin en aquesta  situació, fins a la resolució definitiva de la convocatòria d’accés en tràmit, també poden  modificar les dades.  

Així mateix, entre els mesos de maig i juny s’obre un termini per modificar les dades que  han de constar a la borsa de treball de personal docent per al curs 2022-2023.  

No obstant això, de manera excepcional i motivat per un canvi de domicili familiar o una  altra causa greu, que s’ha de justificar documentalment, es pot modificar l’àrea territorial  demanada com a preferent, els municipis (en el cas del CEB, els districtes) i comarques i  les especialitats, mitjançant una sol·licitud adreçada al director o directora dels serveis  territorials corresponents o al o a la gerent del CEB.  

Procediment d’adjudicació de llocs de treball vacants en règim d’interinitat i  substitucions.  

A partir de finals d’agost de 2021, els serveis territorials i el CEB destinen el professorat  interí i substitut que no hagi obtingut cap destinació en les adjudicacions de destinacions  del mes de juliol.  

1. Actes de nomenaments telemàtics  

Les dates en què es fan els actes d’adjudicació (finals del mes d’agost i primera setmana  del mes de setembre) s’han de publicar, com a mínim amb quinze dies d’antelació, al web  del Departament d’Educació: http://ensenyament.gencat.cat (apartat Borsa de treball de  personal docent > Actes de nomenaments de personal docent com a interins i substituts), i  al web de cadascun dels serveis territorials i del CEB.  

Les adjudicacions a llocs de treball vacants i substitucions del curs s’han de dur a terme  seguint els criteris següents:  

1.1. Nomenaments telemàtics. Procediment  

El procés de col·locació per proveir els llocs de treball vacants en règim d’interinitat o  substitució en els actes de nomenaments telemàtics és el següent:  

a) Personal candidat a l’adjudicació:  

El mateix dia de l’adjudicació, i abans de la publicació de l’adjudicació, s’ha de publicar al  web de cadascun dels serveis territorials i del CEB, l’interval dels números d’ordre  corresponent al personal interí o substitut que participa en cada acte de nomenament.  Per a cada lloc de treball vacant o substitució que s’hagi de proveir, es convoca una  persona que tingui el número d’ordre comprès en l’interval publicat.  

Es tenen en compte les especialitats docents que hagin demanat a la borsa de treball les  persones interessades i també la prioritat d’àmbits territorials que hagin manifestat.  

Per accedir als actes de nomenament telemàtics, les persones participants han d’accedir al  web del Departament d’Educació > Serveis territorials, i seleccionar els serveis territorials  demanats com a preferents o, si escau, el CEB, a “Personal docent/ Nomenaments  telemàtics”.  

Així mateix, el calendari mensual d’actes de nomenament i el resultat de l’adjudicació de  cadascuna de les àrees s’anuncien als webs respectius.  

b) Llocs de treball que intervenen en l’adjudicació  

Els llocs de treball en règim d’interinitat són els llocs ordinaris de la plantilla autoritzada  dels centres, que no tenen assignada una persona titular que els ocupi durant el curs  escolar 2021-2022. Els llocs que s’han de cobrir temporalment mitjançant substitucions  corresponen als que sí tenen assignada una persona titular al llarg del curs escolar, la qual  té autoritzada una llicència, excedència o permís, que li possibilita la reincorporació al llarg  del curs escolar.  

c) Participants  

Les persones que han de participar en aquests actes de nomenament són les que consten  en el registre informàtic de personal del Departament d’Educació com a personal interí o  substitut que forma part de la borsa de treball del personal docent. 

c.1) Actes telemàtics de nomenaments de primària: Inclou el personal interí o  substitut amb especialitats docents del cos de mestres que en el moment de  l’adjudicació està disponible per ocupar el lloc de treball.  

c.2) Actes telemàtics de nomenaments de secundària: Inclou el personal interí o  substitut que té demanades especialitats docents del cos de professorat  d’ensenyament secundari, tècnic de formació professional, escoles oficials  d’idiomes i escoles d’art, i que en el moment de l’adjudicació està disponible per  ocupar el lloc de treball.  

La participació en aquests actes comporta l’autorització implícita per rebre les notificacions  mitjançant canals alternatius de comunicació, com l’SMS al número de telèfon mòbil, i el  correu electrònic a l’adreça que consta en el registre informàtic de personal docent del  Departament d’Educació.  

d) Ordenació dels col·lectius de participants i criteris de preferència  

El criteri de prioritat en les adjudicacions dels llocs de treball que cal proveir en els actes de  nomenament està determinat pel col·lectiu al qual pertany el personal interí o substitut  docent.  

L’ordre de prelació del col·lectiu és el següent:  

d.1) Actes telemàtics de nomenaments de primària:  

– 1r. Personal interí del cos de mestres amb temps de serveis prestats a la borsa de  treball docent.  

– 2n. Personal interí del cos de mestres sense temps de serveis prestats a la borsa  de treball docent.  

– 3r. Personal interí que hagi participat en la convocatòria que estigui oberta durant el  curs.  

La prioritat, dins el col·lectiu, la determina el número d’ordre assignat a la borsa de treball  de personal docent, entenent com a prioritari el número d’ordre més baix respecte del més  alt.  

d.2) Actes telemàtics de nomenaments de secundària:  

– 1r. Personal interí amb temps de serveis prestats a la borsa de treball docent que  hagi acreditat la formació pedagògica i didàctica.  

– 2n. Personal interí sense temps de serveis prestats a la borsa de treball docent que  hagi acreditat la formació pedagògica i didàctica.  

– 3r. Personal interí que hagi participat en la convocatòria que estigui oberta durant el  curs, que hagi acreditat la formació pedagogia didàctica.  

– 4t. Personal interí que va accedir a la borsa de treball de personal docent amb  anterioritat a l’exigència del requisit de formació pedagògica i didàctica.  – 5è. Personal interí que ha acreditat la matrícula en el màster de formació del  professorat o en la formació pedagògica i didàctica equivalent.  

– 6è. Personal interí que s’ha compromès a acreditar el màster de formació del  professorat o la formació pedagògica i didàctica equivalent. 

La prioritat, dins el col·lectiu, està determinada pel número d’ordre assignat a la borsa de  treball, entenent com a prioritari el número d’ordre més baix respecte del més alt.    

e) Ordre d’adjudicació dels llocs de treball:  

Els llocs de treball vacants o substitucions s’adjudiquen tenint en compte els criteris  següents:  

 • L’ordre de prioritat de les especialitats, que en cada adjudicació la determinen els  serveis territorials i el CEB.  
 • L’ordre de preferència del personal candidat. Se seleccionen tantes persones com  vacants o substitucions hi hagi.  
 • L’ordenació dels àmbits territorials que la persona candidata tingui consignada en la  borsa de treball.  
 • El tipus de dedicació del lloc de treball.  
 • La durada de la vacant o substitució.  
 • El tipus de lloc de treball.  

Un cop s’ha establert l’ordenació dels llocs de treball vacants en règim d’interinitat o  substitucions que cal proveir, en funció de la prioritat de les especialitats, i s’ha seleccionat  la persona candidata amb millor dret per ocupar cada lloc de treball, el sistema inicia  l’adjudicació d’acord amb el procés següent:  

Per a cada grup de vacants o substitucions d’una determinada especialitat s’adjudiquen  primer les de jornada sencera, després les corresponents a llocs de treball i centres de  característiques especials i, finalment, les de jornades reduïdes, que s’agrupen en blocs  per cada tipus de jornada i s’adjudiquen primer les de jornada més llarga.  

Dins de cadascun dels tipus de dedicació, s’ordenen per la durada de la vacant o  substitució (de més a menys).  

Pel que fa a les persones candidates seleccionades (interines o substitutes) per a cada  grup de vacants o substitucions d’una especialitat, i d’acord amb el criteri que determina el  paràgraf anterior, l’ordre d’assignació és el següent:  

Es revisen totes les peticions dels àmbits territorials seguint l’ordre determinat per la  primera persona candidata, fins a adjudicar-li una destinació o esgotar les seves peticions,  se segueix amb el mateix procediment per a la persona següent, i així successivament fins  a exhaurir el nombre de persones candidates.  

Quan en l’adjudicació s’assigni a la persona candidata una vacant o substitució per a una  determinada especialitat, aquesta ja no estarà disponible per a la resta d’especialitats que  tingui demanades.  

Els llocs de treball específics (art. 5.2 del Decret 39/2014, de 25 de març) de l’àmbit de  l’ensenyament secundari en centres de formació de persones adultes, en cas que quedin  vacants després de les adjudicacions de juliol de 2020, així com les substitucions dels  titulars d’aquests llocs, s’adjudiquen a finals del mes d’agost pel procediment d’adjudicació  de vacants i substitucions de difícil cobertura previst al punt 7.2.2.  

Els llocs de treball específics (art. 5.2 del Decret 39/2014, de 25 de març) corresponents a  llocs amb perfil lingüístic en llengua estrangera, competència digital docent, atenció a la 

diversitat dels alumnes, gestió de projectes i serveis de formació professional inicial i/o  ensenyaments de règim especial, lectura i biblioteca escolar, educació visual i plàstica,  docència de dues especialitats docents a l’ESO i metodologies amb enfocament globalitzat,  s’adjudiquen amb preferència per davant dels llocs ordinaris i, de la mateixa manera que  els llocs i centres de característiques especials, només s’assignen a les persones que ho  hagin demanat expressament a la borsa de treball docent.  

f) Notificació de la proposta d’adjudicació  

Quan ha finalitzat el procés d’adjudicació de la substitució o vacant en règim d’interinitat,  els candidats proposats reben la notificació a través de canals alternatius, com un SMS al  número de telèfon mòbil, i un correu electrònic a les dades de contacte que consten al  registre informàtic del personal docent del Departament d’Educació.  

En aquesta notificació se’ls comunica la franja horària en què s’han de connectar a  l’aplicació per conèixer les dades del lloc de treball adjudicat i per acceptar aquesta  destinació.  

La no recepció del correu electrònic i SMS enviats no és motiu que justifiqui una possible  manca d’accés al resultat de l’adjudicació.  

g) Accés al resultat de l’adjudicació  

Per conèixer el resultat de l’adjudicació, el personal candidat proposat ha d’accedir, dins la  franja horària establerta, al web dels serveis territorials o del CEB.  

A partir d’aquí, cal que el personal candidat s’identifiqui mitjançant el codi d’usuari XTEC o,  si no en té, el sistema els facilita un codi d’usuari.  

Una vegada identificat, pot consultar les dades del lloc que s’ha de proveir: l’especialitat, el  nom i l’adreça del centre educatiu, la durada de la substitució o vacant i el tipus de jornada  laboral.  

En aquest moment la persona candidata ha d’acceptar o refusar l’adjudicació obtinguda.  

Si accepta la proposta del lloc de treball que s’ha d’ocupar, ha d’imprimir la credencial, que  ha de lliurar al director o directora del centre adjudicat en el moment d’incorporar-s’hi, ja  que sense aquest document el director o directora del centre no pot confirmar l’adjudicació  del lloc de treball. La data d’incorporació ha de ser la que figura a la credencial com a dia  d’inici de la substitució.  

h) Comunicació de la finalització de l’adjudicació  

En el cas que la persona interina o substituta rebi del director o directora del centre la  comunicació del seu cessament a causa de la incorporació de la persona titular del lloc de  treball que ocupa, ha d’entrar al web dels serveis territorials o del CEB on hagi estat  adjudicat, en el termini màxim de 24 hores des de la comunicació, per consignar aquest  cessament i comunicar la seva disponibilitat a participar en propers actes de  nomenaments. La credencial, signada pel docent o la docent, s’ha de quedar al centre. 

1.2. Quan un lloc de treball vacant s’adjudiqui per error, els serveis territorials o el CEB  han d’oferir una vacant o substitució de característiques similars a la persona afectada, al  més aviat possible i tan bon punt es produeixi una vacant o substitució.  

2. Adjudicacions de vacants i substitucions de difícil cobertura  

2.1. Difícil cobertura per a llocs de característiques especials, de serveis educatius i de  centres de màxima complexitat, i com a conseqüència de la no-acceptació o la manca de  candidats.  

Per a determinades adjudicacions molt específiques corresponents als llocs de treball de  característiques especials, de centres de màxima complexitat, de serveis educatius, i per  aquells que s’ha constatat la dificultat de cobrir-los perquè no hi ha candidats o els que hi  ha no han acceptat aquestes adjudicacions en dos actes de nomenaments telemàtics, els  serveis territorials han d’actuar de la manera següent:  

a) Donar publicitat de la vacant o substitució que s’ha de cobrir, amb indicació de  l’especialitat requerida i les habilitats específiques, i/o les característiques que fan que  el lloc és de difícil cobertura a través del web dels serveis territorials d’Educació o del  CEB. Les especificitats del lloc han de constar de forma molt clara i concreta a l’hora  de fer la publicitat de la vacant o substitució.  

b) Obrir un termini de dos dies naturals perquè les persones interessades es posin en  contacte amb el personal de la secció de personal docent dels serveis territorials o el  CEB que s’encarrega de portar a terme les adjudicacions de les substitucions. En el  supòsit de concurrència de candidats que compleixin els requisits genèrics i específics,  han de tenir prioritat els que tenen demanada l’àrea territorial com a preferent,  l’especialitat i el número d’ordre més baix.  

Si es fa una selecció mitjançant entrevista, s’ha d’anunciar en el moment d’oferir la  plaça. Si és el cas, l’entrevista la realitza el director o la directora o el o la cap d’estudis  del centre, el o la cap del departament i un professor o professora del departament al  qual s’ha d’incorporar la persona nomenada. S’ha d’aixecar acta de la selecció del  candidat, especificant-ne els motius de la tria.  

L’entrevista ha de versar sobre les habilitats específiques requerides per cobrir el lloc,  ha de ser individualitzada, i s’ha de realitzar de forma presencial o per mitjans  telemàtics. L’objecte de l’entrevista ha de centrar-se en els mèrits al·legats pel  candidat a la seva sol·licitud.  

c) Independentment dels sistemes de comunicació individual que les àrees territorials  utilitzin, s’han de publicar els resultats de les adjudicacions en els webs respectius:  plaça adjudicada, nom i cognoms de la persona a la qual s’ha adjudicat el lloc i número  d’ordre. La informació de les adjudicacions s’ha d’actualitzar setmanalment.  

2.2. Difícil cobertura de llocs de treball específics d’àmbit d’ensenyament secundari de  centres de formació de persones adultes  

En aquests casos, per seleccionar el candidat, els serveis territorials i el CEB han de seguir  el procés següent: 

a) Donar publicitat de la vacant o substitució que s’ha de cobrir, amb indicació del perfil  del lloc de treball, a través del web dels serveis territorials d’Educació o del CEB.  

b) Obrir un termini de dos dies naturals perquè els interessats es posin en contacte amb  el personal de la secció de personal docent dels serveis territorials o el CEB,  encarregat de portar a terme les adjudicacions de les substitucions. Els candidats han  d’acreditar que reuneixen els requisits específics que estableix la base 3.4 de la  Resolució EDU/1496/2021, de 17 de maig, per la qual es dicten les instruccions sobre  l’adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d’1 de setembre de 2021 per al  personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents i sobre els  desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres i serveis  educatius públics dependents del Departament d’Educació. En el supòsit de  concurrència de candidats que compleixin els requisits, han de tenir prioritat els que  tenen demanada l’àrea territorial com a preferent, l’especialitat i el número d’ordre més  baix.  

c) Independentment dels sistemes de comunicació individual que les àrees territorials  utilitzin, s’han de publicar els resultats de les adjudicacions en els webs respectius:  plaça adjudicada, nom i cognoms de la persona a la qual s’ha adjudicat el lloc i número  d’ordre. La informació de les adjudicacions s’ha d’actualitzar setmanalment.  

3. Procediments d’urgència  

Si després dels actes de nomenaments telemàtics, la persona a qui s’ha adjudicat una  substitució no pot o no vol incorporar-se a la destinació adjudicada, es pot designar una  nova persona candidata, que s’ha d’incorporar al centre en la mateixa data en què estava  prevista la incorporació de la persona que ha refusat l’adjudicació. Aquest procediment s’ha  de seguir sempre que no es tracti d’un supòsit de substitució de difícil cobertura previst al  punt 2.  

Per formalitzar aquest nou nomenament, els serveis territorials del Departament  d’Educació o el CEB, tan bon punt tinguin coneixement que el substitut designat no  s’incorporarà al centre, han de localitzar un nou candidat de la llista de persones  disponibles de la mateixa especialitat, respectant l’ordre en tot cas. S’han de posar en  contacte amb la persona interessada per mitjà del sistema de comunicació individual que  els responsables de les unitats territorials corresponents considerin més eficaç.    

Independentment dels sistemes de comunicació individual que les àrees territorials utilitzin,  s’han de publicar els resultats de les adjudicacions en el seu web: plaça adjudicada, nom i  cognoms de la persona a la qual s’ha adjudicat el lloc i número d’ordre. La informació de  les adjudicacions s’actualitzarà com a mínim cada setmana.  

4. Vigència de l’especialitat per a determinades titulacions de formació professional  

El personal docent que estava inclòs en la borsa de treball en el curs 2004-2005, amb  temps de serveis prestats anteriorment i amb titulació de tècnic superior o tècnic  especialista en formació professional no reconeguda com a equivalent a diplomat a l’efecte  de la docència en la normativa vigent, pot continuar prestant serveis en l’especialitat que  correspongui a la seva titulació, sempre que hagi prestat un mínim de quatre anys de  serveis a l’entrada en vigor del Decret 172/2005, de 23 d’agost, en l’especialitat derivada  d’aquest títol. 

Condicions per cobrir les vacants i substitucions de jornada reduïda 

1. Reducció de jornada  

Per poder gaudir de qualsevol reducció de jornada, les persones que formen part de la  borsa de treball de personal docent han d’estar ocupant un lloc de treball de jornada  sencera. La data d’inici de la reducció de jornada no pot coincidir amb la data d’inici del  nomenament.  

Únicament es pot gaudir de la reducció de jornada si s’ocupa un únic lloc de treball i a  jornada sencera.  

Per poder compactar la reducció de jornada s’ha d’ocupar un únic lloc de treball a jornada  sencera i a vacant.  

La lactància es gaudeix amb qualsevol jornada i tipus de nomenament: interinitat o  substitució. No obstant això, per poder compactar-la s’ha d’ocupar, com a mínim, un lloc  de treball vacant. Si se n’ocupen dos simultàniament -un a vacant i un altre a substitució-,  només es pot compactar la part de la vacant.  

2. Adjudicacions de jornada reduïda  

Quan s’adjudiqui una plaça de jornada reduïda, la persona nomenada té dret preferent a  ocupar altres vacants i substitucions de jornada reduïda que es produeixin en el mateix  centre, per completar-ne l’horari, sempre que l’organització del centre ho permeti i  l’interessat reuneixi els requisits per ocupar la plaça.  

3. Finalització d’alguns nomenaments compactats  

Quan el personal docent hagi estat nomenat en un lloc de treball resultat de la compactació  de llocs de treball de jornades inferiors i finalitzi algun dels nomenaments, la persona  interessada pot triar entre continuar prestant serveis en els altres llocs ocupats, o bé cessar  en tots aquests i participar en els actes d’adjudicació telemàtics.  

Condicions per confeccionar horaris en cas d’acumulació de més d’una reducció  de jornada  

1. En un mateix centre públic d’educació infantil i primària  

Si en un mateix centre d’educació infantil i primària hi ha dues o més vacants o  substitucions a dedicació parcial (per reducció de jornada d’un terç o de la meitat) amb una  durada prevista de tot el curs escolar, s’acumulen les jornades parcials per facilitar la  substitució de les activitats docents, sempre que aquestes siguin compatibles.  

Per fer compatible el dret a la reducció de jornada amb el correcte funcionament dels  centres educatius, la distribució horària en què es gaudeix de la reducció s’ha d’adaptar a  les mesures organitzatives necessàries per garantir la continuïtat pedagògica de l’alumnat,  i al nombre de reduccions de jornada que s’acumulin en un mateix centre i que es puguin  substituir amb una sola persona. 

A aquest efecte, els directors i les directores dels centres han de comunicar als serveis  territorials o al CEB, abans del 29 de juliol de 2021, les combinacions horàries per  compactar més d’una reducció de jornada en l’horari d’un mateix substitut, per tal que  puguin oferir-se aquestes substitucions compactades en els actes de provisió previstos a  l’inici del curs 2021-2022.  

2. En un mateix centre públic d’educació secundària  

Si en un mateix centre d’educació secundària hi ha dues o més vacants o substitucions a  dedicació parcial (per reducció de jornada d’un terç o de la meitat) amb una durada  prevista de tot el curs escolar, s’acumulen les jornades parcials per facilitar la substitució.  La distribució horària en què es gaudeix de la reducció de jornada resta condicionada a les  necessitats del servei i al nombre de reduccions de jornada que s’acumulin en una mateixa  especialitat a substituir amb una sola persona.  

A aquest efecte, els directors i les directores dels centres han de comunicar als serveis  territorials o al CEB, abans del 29 de juliol de 2021, les combinacions horàries per  compactar més d’una reducció de jornada en l’horari d’un mateix substitut, per tal que  puguin oferir-se aquestes substitucions compactades en els actes de provisió previstos a  l’inici del curs 2021-2022.