Bases d’estabilització de l’Ajuntament de Bcn publicades. Places per especialitat i temes d’oposició reduïda CEB.

El 19 de desembre es van publicar les bases d’estabilització de l’Ajuntament de Barcelona de tots els ens (concurs de mèrits i oposició reduïda) al BOPB. Ara s’hauran de publicar al BOE i al DOGC.

La inscripció de sol·licituts serà el dia després de la publicació al DOGC. L’adminsitració ha dit que previsiblement serà el 28 de desembre.

Cal dir que, tot i que hi hem insistit molt, no hem tingut el nombre de places per especialitat final abans de la publicació. Tot i això, creiem que el nombre de places és correcte tenint en compte els criteris que ha establert l’Ajuntament per determinar el nombre de places (la disposició addicional 8a de la llei 20/2021) que ha sigut l’antiguitat de les persones sense interrupcions de més de 4 mesos en actiu actualment a l’Ajunatment de Barcelona. Com sabeu, hem intentat per totes les vies ampliar el nombre de places, però som minoria a la mesa i ens hem quedat soles.

També hem insistit molt en dos aspectes: que comptés igual l’experiència de PT i PS i que s’adjudiquessin les especialitats de tal manera que s’impedís que persones que no estan ocupant una vacant d’x especialitat no puguessin “treure” la plaça a la persona que està ocupant la vacant.

La primera qüestió s’ha solucionat amb aquest redactat:

10. Valoració de mèrits i publicació de la llista de mèrits

Pel que fa a la valoració de mèrits de les categories Professor/a d’educació secundaria, Professor/res Tècnics/ques FP, Professor/a d’Arts Plàstiques i Disseny i Mestre/a de Tallers d’Arts Plàstiques i Disseny es tindrà en compte el que estableix el RD 800/2022, de 4 d’octubre pel que es regula la integració del professorat del Cos a extingir, de Professor Tècnics de Formació professional al cos de Professors d’Ensenyament secundari i es modifiquen diversos reials decrets relatius al professorat d’ensenyaments no universitaris.

La qüestió de l’especialitat no veiem que s’hagi solucionat. Hem enviat pregunta a RRHH al respecte.

Aspectes generals de les bases d’estabilització

ATENCIÓ: és molt important llegir bé les bases de la convocatòria. Fem un extracte dels aspectes més importants, però cal llegir-se-les amb deteniment:

Acreditació dels mèrits
Es valoraran els mèrits assolits per les persones aspirants fins al moment en què finalitzi el termini de
presentació de sol·licituds i que s’acreditin en els següents termes:
a) Els serveis prestats en l’àmbit de l’Ajuntament de Barcelona es comprovaran d’ofici.
b) Els serveis prestats a altres administracions públiques s’hauran d’acreditar mitjançant l’aportació de la
següent documentació:
i. certificació de serveis prestats (annex I o equivalent) emesa pels òrgans, autoritats o els càrrecs que duen a terme la gestió dels recursos humans.
ii. certificació de les funcions desenvolupades, si no consten a la certificació de serveis prestats
de l’apartat i).
iii. l’informe de vida laboral actualitzat emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social.
c) Els mèrits per a la formació interna rebuda en l’àmbit de l’Ajuntament de Barcelona es farà d’ofici.
S’haurà d’acreditar la formació rebuda per part dels organismes i ens vinculats (formació permanent de l’xtec o altres)

Sol·licitud de participació en el procediment selectiu
Presentació de sol·licituds
Les persones interessades han de presentar la seva sol·licitud de participació mitjançant el
procediment telemàtic regulat al punt 1 de l’annex 2 d’aquestes bases.
Les persones aspirants que NO disposin d’accés a la Intranet Municipal de l’Ajuntament de Barcelona hauran de presentar la seva sol·licitud telemàtica de participació a través de la Seu electrònica de l’Ajuntament de Barcelona
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca > “Oferta Pública”> “Oferta Pública”
Excepcionalment, es podrà fer en suport paper per qualsevol dels mitjans que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d´octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Barem de mèrits

Hem preparat un excel a partir de les bases per poder fer simulacions. El document és només de lectura, per utilitzar-lo, heu de fer-ne una còpia o descarregar-lo:

VEURE EXCEL D’AUTOBAREMACIÓ 

Concurs de mèrits

Annex 1: nombre de places per categories i especialitats convocades a concurs de mèrits:

Oposició reduïda

Prova pràctica
Consisteix en la resolució d’un o més supòsits pràctics formats per un qüestionari d’un màxim de 30
preguntes tipus test, d’acord amb els àmbits funcionals relacionats amb les matèries que apareixen al temari que consta a l’annex 1 per a cada categoria.
Cada pregunta tindrà quatre alternatives de resposta de les quals només una serà correcta. Totes les
respostes correctes tindran el mateix valor. Les respostes errònies i en blanc no descomptaran.
La prova no tindrà caràcter eliminatori i serà qualificada de 0 a 6 punts.

Annex 1: nombre de places per categories i especialitats convocades i temaris a oposició reduïda:

MESTRE

PROFESSORAT TÈCNIC D’FP

MESTRE DE TALLER D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

PROFESSORAT D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

PROFESSORAT DE SECUNDÀRIA I FP

TEEI, TEEE, SUBALTERNA, ADMINISTRATIVA

Per acabar, us deixem un video resum de la lluita interina:

Restem a la vostra disposició.

CGT CEB-IMEB