Bases d’estabilització de l’Ajuntament de Bcn publicades. Places per especialitat i temes d’oposició reduïda IMEB.

El 19 de desembre es van publicar les bases d’estabilització de l’Ajuntament de Barcelona de tots els ens (concurs de mèrits i oposició reduïda) al BOPB. Ara s’hauran de publicar al BOE i al DOGC.

La inscripció de sol·licituts serà el dia després de la publicació al DOGC. L’adminsitració ha dit que previsiblement serà el 28 de desembre.

Cal dir que tot i que hem insistit molt no hem aconseguit incrementar els llocs de treball estructurals necessàris per a que tothom qui contempla la llei 20/2021 pugui obtenir una plaça.

A més a més, denunciem la manca de transparència i la impossibilitat d’haver poder exercir un control exhaustiu de les places ofertades als processos d’estabilització.

Aspectes generals de les bases d’estabilització

ATENCIÓ: és molt important llegir bé les bases de la convocatòria. Fem un extracte dels aspectes més importants, però cal llegir-se-les amb deteniment:

Arran de la petició de CGT sobre aclariments respecte com omplir “el meu currículum”, l’Ajuntament ha enviat un videotutorial….

Acreditació dels mèrits
Es valoraran els mèrits assolits per les persones aspirants fins al moment en què finalitzi el termini de
presentació de sol·licituds i que s’acreditin en els següents termes:
a) Els serveis prestats en l’àmbit de l’Ajuntament de Barcelona es comprovaran d’ofici.
b) Els serveis prestats a altres administracions públiques s’hauran d’acreditar mitjançant l’aportació de la
següent documentació:
i. certificació de serveis prestats (annex I o equivalent) emesa pels òrgans, autoritats o els càrrecs que duen a terme la gestió dels recursos humans.
ii. certificació de les funcions desenvolupades, si no consten a la certificació de serveis prestats
de l’apartat i).
iii. l’informe de vida laboral actualitzat emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social.
c) Els mèrits per a la formació interna rebuda en l’àmbit de l’Ajuntament de Barcelona es farà d’ofici.
S’haurà d’acreditar la formació rebuda per part dels organismes i ens vinculats (formació permanent de l’xtec o altres)

Sol·licitud de participació en el procediment selectiu
Presentació de sol·licituds
Les persones interessades han de presentar la seva sol·licitud de participació mitjançant el
procediment telemàtic regulat al punt 1 de l’annex 2 d’aquestes bases.
Les persones aspirants que NO disposin d’accés a la Intranet Municipal de l’Ajuntament de Barcelona hauran de presentar la seva sol·licitud telemàtica de participació a través de la Seu electrònica de l’Ajuntament de Barcelona
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca > “Oferta Pública”> “Oferta Pública”
Excepcionalment, es podrà fer en suport paper per qualsevol dels mitjans que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d´octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Barem de mèrits

Hem preparat un excel a partir de les bases per poder fer simulacions. El document és només de lectura, per utilitzar-lo, heu de fer-ne una còpia o descarregar-lo:

VEURE EXCEL D’AUTOBAREMACIÓ 

Concurs de mèrits

Annex 1: nombre de places per categories i especialitats convocades a concurs de mèrits:

EDUCADOR/A ESCOLA BRESSOL:
Categoria: Educació Escola Bressol
Número de places: 324
Classe de personal: Funcionari/ària de carrera
Escala/agrupació: Administració especial
Subescala/subgrup: Tècnica
Grup de titulació: Grup B
Nivell: 21
Nivell català: C1
MESTRE ESCOLA BRESSOL:
Categoria: Mestre/a Escola Bressol
Número de places: 247
Classe de personal: Funcionari/ària de carrera
Escala/agrupació: Administració especial
Subescala/subgrup: Tècnica
Grup de titulació: Grup A, subgrup A2
Nivell: 21
Nivell català: C1

PROFESSORAT DE MÚSICA

Oposició reduïda

Prova pràctica
Consisteix en la resolució d’un o més supòsits pràctics formats per un qüestionari d’un màxim de 30
preguntes tipus test, d’acord amb els àmbits funcionals relacionats amb les matèries que apareixen al temari que consta a l’annex 1 per a cada categoria.
Cada pregunta tindrà quatre alternatives de resposta de les quals només una serà correcta. Totes les
respostes correctes tindran el mateix valor. Les respostes errònies i en blanc no descomptaran.
La prova no tindrà caràcter eliminatori i serà qualificada de 0 a 6 punts.

Annex 1: nombre de places per categoria i temaris:

EDUCADOR/A ESCOLA BRESSOL:
Categoria: Educació Escola Bressol
Número de places: 22
Classe de personal: Funcionari/ària de carrera
Escala/agrupació: Administració especial
Subescala/subgrup: Tècnica
Grup de titulació: Grup B
Nivell: 21
Nivell català: C1

TEMARI EDUCADOR/A ESCOLA BRESSOL:

 1. Característiques evolutives dels infants fins a tres anys. Principals factors que intervenen en el seu
  desenvolupament. Moments més significatius. Desenvolupament infantil al primer any de vida.
 2. Principis d’intervenció educativa en l’educació infantil. L’enfocament globalitzador. Sentit i significativitat de l’aprenentatge. La importància de les interaccions entre iguals i amb els adults.
 3. El Currículum de l’educació infantil. La continuïtat entres els dos cicles de l’etapa educativa. Objectius i orientacions al primer cicle de l’educació infantil.
 4. El Model educatiu de les escoles bressol municipals de Barcelona.
 5. L’escola bressol com a context inclusiu: resposta educativa ajustada a la diversitat de necessitats i
  característiques dels infants. Detecció i acompanyament de necessitats especifiques de suport educatiu. L’Equip d’Educació Inclusiva de l’IMEB (anteriorment EEAEN).
 6. La comunicació amb les famílies. Objectius i actituds professionals afavoridores d’una bona comunicació. Principals vies de comunicació i de participació.
 7. El paper de l’educador o educadora en l’acompanyament educatiu de l’infant: acollir, observar, interpretar, intervenir.

MESTRE ESCOLA BRESSOL:
Categoria: Mestre/a Escola Bressol
Número de places: 23
Classe de personal: Funcionari/ària de carrera
Escala/agrupació: Administració especial
Subescala/subgrup: Tècnica
Grup de titulació: Grup A, subgrup A2
Nivell: 21
Nivell català: C1

TEMARI MESTRE ESCOLA BRESSOL:

 1. Característiques evolutives dels infants fins a tres anys. Principals factors que intervenen en el seu
  desenvolupament. Moments més significatius. Desenvolupament infantil al primer any de vida.
 2. Principis d’intervenció educativa en l’educació infantil. L’enfocament globalitzador. Sentit i significativitat de l’aprenentatge. La importància de les interaccions entre iguals i amb els adults.
 3. El Currículum de l’educació infantil. La continuïtat entres els dos cicles de l’etapa educativa. Objectius i orientacions al primer cicle de l’educació infantil.
 4. El Model educatiu de les escoles bressol municipals de Barcelona.
 5. L’escola bressol com a context inclusiu: resposta educativa ajustada a la diversitat de necessitats i
  característiques dels infants. Detecció i acompanyament de necessitats especifiques de suport educatiu. L’Equip d’Educació Inclusiva de l’IMEB (anteriorment EEAEN).
 6. La comunicació amb les famílies. Objectius i actituds professionals afavoridores d’una bona comunicació. Principals vies de comunicació i de participació.
 7. La vida quotidiana a l’escola bressol. El benestar de l’infant i el desenvolupament progressiu de les seves capacitats i autonomia .
 8. El paper del mestre o la mestra en l’acompanyament educatiu de l’infant: acollir, observar, interpretar, intervenir.

PROFESSORAT DE MÚSICA, PLACES I TEMARIS

Per acabar, us deixem un video resum de la lluita interina:

Restem a la vostra disposició.

CGT CEB-IMEB