Centres educatius i llocs de treball d’especial dificultat

RESOLUCIÓ ENS/2466/2018, de 22 d’octubre, per la qual s’actualitza la relació de centres educatius i els llocs de treball docents que tenen la consideració de dificultat especial.

El Departament d’Ensenyament mitjançant aquest decret actualitza la classificació dels centres educatius públics segons les característiques socioeconòmiques de la zona on s’ubica cada centre: nivell socioeconòmic de les famílies de l’alumnat, nombre d’alumnat amb necessitats educatives específiques i alumnat nouvingut segons l’àrea geogràfica de procedència; determinant els centres educatius públics de dificultat especial, per estar ubicats en entorns socials i econòmics desfavorits. Tots els llocs de treball de les plantilles docents d’aquests centres tenen la consideració d’especial dificultat.

Als concursos de mèrits de provisió de llocs de treball docents, es valorarà d’una forma preferent el treball desenvolupat en llocs de treball de dificultat especial.

Tenen la consideració de centres i llocs de treball de dificultat especial:

1 Centres públics dependents del Departament d’Ensenyament.

a) Escoles, instituts i instituts escola classificats com de complexitat màxima en funció d’indicadors de context socioeconòmic desafavorit en l’entorn on s’ubica el centre educatiu, atenent el nivell socioeconòmic i professional de les famílies dels alumnes, tret dels que cursen ensenyaments postobligatoris i l’alumnat nouvingut segons l’àrea geogràfica de procedència, entre altres indicadors.

b) Escoles públiques d’educació especial (inclosos els llocs de treball específics temporals dels centres proveïdors de serveis i recursos CEEPSIR).

c) Escoles rurals que formen part d’una Zona Escolar Rural (ZER), inclosos els llocs de treball docents itinerants.

d) Escoles rurals amb un, dos o tres llocs de treball que no formen part d’una ZER.

e) Centres de formació d’adults ubicats en centres penitenciaris.

2 Llocs de treball en centres i serveis educatius públics.

a) Llocs docents de suport intensiu a l’escola inclusiva (SIEI) en escoles i instituts (anomenats abans unitats de suport d’educació especial).

b) Llocs docents de suport intensiu a l’audició i el llenguatge (SIAL) en escoles i instituts amb alumnes amb discapacitat auditiva severa i pregona que requereixin equipament singular i especialització professional.

c) Llocs docents d’Aula integral de suport (AIS).

d) Llocs de treball per a l’impartició del currículum dels itineraris formatius específics per alumnes amb necessitats educatives especials (IFE).

e) Llocs docents dels centres de recursos per a deficients auditius (CREDA), del centre de recursos per a deficients visuals (CREDV) i llocs de treball del centre de recursos educatius per a trastorns del desenvolupament i de la conducta (CREDTIC).

Els llocs de treball d’aquest apartat 1.2, excepte els especificats a la lletra e) tenen la consideració de llocs de treball específics temporals a l’empara de l’article 3.1.b) del Decret 39/2014, de 29 d’octubre.

3 Altres llocs de treball docents.

a) Llocs de treball docents del cos de mestres i de cossos de secundària corresponents a les aules hospitalàries en hospitals generals i hospitals de dia que tinguin conveni en vigor amb el Departament d’Ensenyament.

b) Llocs de treball docents del cos de mestres i de cossos de secundària en centres dependents de la Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil del Departament de Justícia.

c) Llocs de treball docents del cos de mestres i de cossos de secundària en centres d’Atenció a la Infància i l’Adolescència del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Als efectes de la provisió amb caràcter provisional dels seus llocs de treball prevista als articles 26.3 i 27.1 de l’esmentat Decret 39/2014, de 25 de març, tenen la consideració de centres de dificultat especial ubicats en entorns socials i econòmics desfavorits els centres de complexitat màxima especificats a l’apartat 1.a).

Abans de l’inici de cada curs escolar i als efectes de procedir a l’adjudicació de destinacions provisionals al professorat s’especificaran els centres educatius classificats de màxima complexitat.

Aquesta publicació tindrà caràcter provisional, fins a l’aprovació anual de les plantilles docents.

La consideració de centres i llocs de treball docents de dificultat especial s’ha de fer constar explícitament en la Resolució de la persona titular del Departament d’Ensenyament per la qual s’aproven les plantilles docents cada curs escolar. Les variacions en aquesta classificació es recullen en l’esmentada resolució i tenen efectes de l’inici del curs escolar corresponent.

Aquesta Resolució tindrà efectes d’1 de setembre del curs escolar en què aquests centres i/o llocs de treball han estat inclosos en la corresponent Resolució del titular del Departament d’Ensenyament per la qual s’aproven les plantilles dels centres i serveis educatius.

Amb la publicació d’aquesta Resolució s’actualitza la relació de centres educatius i els llocs de treball docents que tenen la consideració de dificultat especial i es deixa sense efectes la Resolució ENS/906/2014, de 24 d’abril, i l’apartat 1.2 de la Resolució ENS/2563/2016, de 14 de novembre, per la qual s’aproven les plantilles de personal docent dels centres i dels serveis educatius dependents del Departament d’Ensenyament per al curs 2016-2017, i de modificació de la Resolució ENS/906/2014, de 23 d’abril.