Diem NO a la privatització total de l’horari d’acollida, a la modificació de condicions laborals i a la consegüent modificació de l’organització de les escoles bressol.

Davant les informacions que ens arriben sobre que el tema de modificació de les condicions de l’acollida de les Escoles bressol s’està tornant a parlar, la CGT tornem a dir NO.

Com està sent habitual en la praxi de l’Institut municipal d’Educació de Barcelona, aquesta informació no arriba a les treballadores per part de l’administració, sinó que es tracta en les trobades de comissions de direccions de les escoles bressol amb l’IMEB. Avui en dia són moltes les persones professionals de les escoles que no en saben res del que s’està parlant i de les intencions de l’IMEB de dur a terme aquesta modificació. Les companyes que ocupen el càrrec de direcció a les Escoles Bressol no poden carregar, ni se les ha de demanar la responsabilitat de decidir sobre el futur de les treballadores i de l’organització de les EBM. Tanmateix, volem mostrar el nostre rebuig de manera ferma a les praxis de pressions i estratègies poc ètiques que de vegades exerceix l’IMEB sobre les Direccions de les escoles envers la presa de decisions. Una vegada més, hem de posar sobre la taula la manca de transparència i democràcia per part de l’IMEB.

Una vegada més, hem de posar sobre la taula la manca de transparència i democràcia per part de l’IMEB.

El desembre del 2021, el Departament d’infantil emetia un informe sobre la proposta de modificació de l’horari.

En aquell moment la CGT en saber-ho, vam fer-ho extensiu al col·lectiu de professionals de les escoles. Podeu llegir el segon punt del resum que vam publicar el març del curs passat amb tota la informació, així com el resum de l’assemblea de treballadores on es van acordar accions referents a aquest tema.

Fent extractes de l’informe emès, volem rebatre els plantejaments que se’n fan. Vagi per davant dir que els arguments que exposem responen a necessitats reals del dia a dia, així com a la gestió de diners públics i en cap cas es menysté la capacitat i la feina de les professionals dels equips de suport educatiu.

L’horari lectiu de l’escola bressol és de 8 a 17h” per tant, és un servei públic que no pot ser privatitzat i que no volem permetre que sigui privatitzat del tot. El que és públic ha de caminar cap a ser cada vegada més públic, més de totes i no pas d’empreses privades amb interessos personals i econòmics.

El Decret 101/2010 recull en l’article 7 punt 2: “Es considera educatiu tot el temps que l’infant romangui en el centre.” I a l’escola bressol es considera horari lectiu de 8 a 17. La franja de 8 a 9 és educació amb un sentit, una sensibilitat i un contingut pedagògic, tant per a infants com per a les famílies. Modificar l’horari de la persona complementària trenca aquesta idea de continuïtat educativa.

“… a fi de garantir la necessària presència de personal de l’equip educatiu durant tot l’horari lectiu del servei, l’educador/a de l’equip amb funcions de complementària fa l’horari de 8 a 16 hores. Aquesta organització té un impacte negatiu en el funcionament de l’escola bressol. En la franja de 16 a 17 hores, estona de recollida dels infants per part de les famílies, es compta amb una educadora de menys.” 

No entenem com es proposa treure una educadora municipal en l’horari de 8 a 9, i passar-la a la franja de 16 a 17, quan en aquesta estona, ja hi ha la persona de la direcció que també està alliberada. Hi hauria dues persones alliberades durant una hora en una franja en què els infants ja marxen a casa. No s’entén l’objectiu.

La proposta de modificació horària deixa palès la manca de professionals de l’IMEB a les escoles bressol, i ens dóna la raó en la demanada d’augmentar personal a les EBM.

Proposta: Per això , es proposa modificar l’horari del servei d’escola bressol de 9 a 17 hores i que la franja de 8 a 9 del matí es contempli com un servei d’acollida matinal sense un cost addicional per a les famílies.  En conseqüència, l’horari de l’educadora complementària s’unificaria amb el de la resta de persones de l’equip educatiu de l’escola, de 9 a 17 hores.

De 8 a 9 del matí fan l’entrada a l’escola famílies i infants que necessiten resoldre dubtes i qüestions sobre la gestió, organització i el dia a dia de les escoles, per tant, és necessària la presència d’educadores de l’IMEB. 

El volum d’incidències a primera hora del matí ja són posades en marxa fent les comunicacions als departaments que pertoquen, tanmateix, en aquella franja ve personal de manteniment així com d’altres serveis de l’escola. Un altre exemple més de la necessitat de la professional d’IMEB és aquesta gestió, ja que el personal extern que gestiona manteniment ho fa en horari d’acollida per tal de minimitzar l’impacte en el funcionament i l’harmonia del dia a dia de les escoles.

En el cas d’accident i/o incidència d’algun infant o família dins de l’escola la persona que se’n fa càrrec d’acompanyar i gestionar aquesta situació és l’educadora complementària, responsable i representant de l’Ajuntament de Barcelona com a escola pública. 

“Aquesta situació es complica en cas d’absència no substituïda de personal de l’equip educatiu. L’educadora complementària cobreix l’absència fins les 16 hores. De 16 a 17 hores, o bé aquesta educadora amplia el seu horari fins les 17h, o bé és la direcció que cobreix l’absència, deixant d’atendre la vigilància dels espais d’accés a l’escola, el comiat de les famílies  i tot allò no previsible que sorgeixi. El control dels accessos per part de la direcció és imprescindible per garantir la seguretat dels infants.”

Durant la franja de 8 a 9 del matí es donen i es poden donar absències no substituïdes de les educadores de l’equip de suport, aquestes, avui dia, són resoltes per l’educadora complementària. Per tant ens trobem amb la mateixa problemàtica si durant aquest període no pot estar cap persona atenent l’entrada i sortida de famílies i tot allò no previsible, tal com s’exposa a l’informe.

Afegim que, la seguretat dels infants ha d’estar garantida en tots els moments del dia.

La CGT No accepta la modificació de condicions laborals de les treballadores. L’horari de la persona complementària permet en molts casos la conciliació de vida familiar i personal, amb la modificació d’aquest horari deixen totalment buida la mínima conciliació sense penalització econòmica que tenim ara les persones educadores.

Estem convençudes que hi ha altres opcions i alternatives si l’objectiu és millorar la cobertura de la franja de 16 a 17h. Moure l’horari de la complementària és “destapar un forat per tapar-ne un altre”. No volem més pedaços, necessitem que l’escola bressol es cobreixi amb els recursos necessaris i directament municipals. Si realment preocupa la franja de 16 a 17, hi ha altres opcions que es poden contemplar, com els terços de jornada, tenim companyes esperant ser trucades per a treballar.

Des de la CGT CEB-IMEB continuem exigint el compliment de l’article 11 “Nombre i qualificació dels professionals” del Decret 282/2006 on es regula el número de professional en presència simultània, pensem que aquestes propostes poden estar relacionades amb l’incompliment del Decret i per això seguim i continuarem defensant l’augment de professionals públiques a les escoles bressol. Podeu llegir algunes informacions referents a l’article 11 del Decret i la denúncia que hem fet els darrers cursos: Resum mesa tècnica 25/03/22, Instància denúncia incompliment Decret i Resum lluites curs 21-22.

Per tot el que s’ha exposat en aquest escrit, diem No a la proposta de privatització total de l’acollida, a la modificació de condicions laborals i a la consegüent modificació de l’organització de les escoles bressol.