Consulta de les adjudicacions provisionals 22-23. Resolució definitiva

​​Disponible la consulta de la resolució definitiva de les adjudicacions. Les destinacions provisionals són amb efectes d’1 de setembre de 2022 i finalitzaran el 31 d’agost de 2023, a excepció dels casos previstos de propostes de l’Administració o dels equips directius dels centres per ocupar llocs per una durada superior. ​

Accés a la co​​​nsulta (identificador GICAR) / Amb usuari XTEC o temporal / Amb idCAT mòbil

Resolució de 27 de juny de 2022​, per la qual, amb caràcter definitiu, s’adjudiquen les destinacions provisionals al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents amb efectes d’1 de setembre de 2022.

Per a qualsevol aclariment en relació amb aquesta resolució, caldrà que les persones interessades s’adrecin a les unitats de gestió de personal docent dels serveis territorials del Departament d’Educació o del Consorci d’Educació de Barcelona, segons correspongui.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva exposició, de conformitat amb el que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant el subdirector general de Plantilles, Provisió i Nòmines, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de l’exposició, segons el que disposen l’article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.


Resolució de 9 de juny de 2022​, per la qual, amb caràcter provisional, s’adjudiquen les destinacions al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents amb efectes d’1 de setembre de 2022.​

Termini per presentar reclamacions i desistiments: fins al 14 de juny del 2022

Disponible la consulta de la resolució provisional de les adjudicacions. Les destinacions provisionals són amb efectes d’1 de setembre de 2022 i finalitzaran el 31 d’agost de 2023, a excepció dels casos previstos de propostes de l’Administració o dels equips directius dels centres per ocupar llocs per una durada superior. ​

​Accés a la consulta i procediment per les reclamacions i els desestiments (fins al 14 de juny)

Accés a la consulta (identificador GICAR)

Accés a l’aplicació de presentació de reclamacions i/o desistiments (identificador GICAR)​

Concursos i oposicions > Adjudicacions de destinacions provisionals ​

Aquesta convocatòria estableix el procediment per ocupar vacants amb caràcter provisional a les escoles, centres d’educació especial, centres d’ensenyaments secundaris, centres de formació de persones adultes i altres vacants corresponents a llocs de treball del cos de mestres i dels cossos de professors d’ensenyaments secundaris no ocupades amb caràcter definitiu o provisional per al curs 2022-2023. 

Les destinacions provisionals són amb efectes d’1 de setembre de 2022 i finalitzaran el 31 d’agost de 2023, a excepció dels casos previstos de propostes de l’Administració o dels equips directius dels centres per ocupar llocs per una durada superior. ​​​

Calendari​

  • P​​resentació de sol·licituds de personal funcionari de carrera i en pràctiques: del 29 de març al 7 d’abril de 2022
  • Presentació de sol·licituds del personal interí: del 22 d’abril al 2 de maig de 2022
  • Presentació de sol·licituds de professorat acollit a l’article 25 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals: del 19 d’abril al 6 de maig de 2022
  • Propostes de les direccions dels centres: del 10 al 30 de maig de 2022
  • Publicació de la resolució provisional: 9 de juny de 2022
  • Presentació de reclamacions: 14 de juny de 2022
  • Presentació de desistiments (únicament professorat que sol·licita comissió de serveis): 14 de juny de 2022
  • Publicació de la resolució definitiva: juny de 2022​​

Presentació de reclamacions i desistiments

Termini per presentar reclamacions i desistiments: fins al 14 de juny del 2022

​Reclamacions​

Per presentar una reclamació cal omplir el model de reclamació i adjuntar-lo accedint a l’aplicació Presentació del model de reclamació i/o de la sol·licitud de desistiment.

Desistiments

Per presentar el desistiment a la participació per a persones, cal emplenar la sol·licitud de desistiment i adjuntar-la a l’aplicació Presentació del model de reclamació i/o de la sol·licitud de desistiment. 

Accés a l’aplicació de presentació de reclamacions i/o desistiments (identificador GICAR)​

Recomanacions per gestionar reclamacions i desistiments

És imprescindible desar el model de reclamació amb un nom identificatiu del fitxer. Aquest nom ha de fer referència a la persona que presenta la sol·licitud (nom, cognoms i DNI) per poder-lo adjuntar posteriorment, quan s’accedeixi a l’aplicació.

Cal tenir les finestres emergents desbloquejades per al bon funcionament de l’aplicació.