Convocatòria d’oposicions 07

3.4 Termini de presentació. El termini de presentació de sol·licituds serà vint dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució

A la sol.licitud cal triar o no l’opció per l’informe que valori els coneixements relacionats amb la unitat didàctica, l’aptitud pedagògica de l’aspirant i el domini de les tècniques de treball docent, previst a la base 6.4.2.

6.1 Inici i desenvolupament de les proves. El procediment selectiu començarà el 22 de juny (coneixements de les dues llengües ). El dia 23 de juny de 2007, al matí, es realitzarà l’acte de presentació davant els tribunals i a continuació s’iniciarà la fase d’oposició.

Amb anterioritat al 22 de juny de 2007 i sempre amb set dies naturals d’antelació com a mínim, la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu publicarà al DOGC la resolució que declari aprovada la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos.

http://www.gencat.net/diari/4850/07080053.htm