[Bases reguladores] Borsa de treball docent – Convocatòria 21-22

RESOLUCIÓ EDU/2182/2021, de 9 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores de les convocatòries de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent per prestar serveis en centres dependents del Departament d’Educació.

Requisits de participació

Requisits generals

a) Ser espanyol o nacional d’un altre estat membre de la Unió Europea o nacional d’un altre estat al qual, en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per l’Estat espanyol, sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, així com els seus fills i cònjuges i el fills d’aquests, sigui quina sigui la seva nacionalitat. Els cònjuges no poden estar separats de dret, i els descendents han de ser menors de vint-i-un any, o superar aquesta edat però viure a càrrec dels seus progenitors.

b) Tenir divuit anys complerts i no excedir els seixanta-cinc anys.

c) No patir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física o psíquica incompatible amb l’exercici de les funcions corresponents a la funció docent.

d) No haver estat separat mitjançat expedient disciplinari del servei de cap administració pública, ni trobar-se inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques. Els candidats amb nacionalitat no espanyola han d’acreditar igualment que no es troben sotmesos a cap sanció disciplinària o condemna penal que impossibiliti l’accés a la funció pública en el seu estat d’origen.

e) No haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou l’agressió i abús sexual, exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com per tràfic d’éssers humans.

f) No ser funcionari de carrera o en pràctiques del cos al qual s’aspira a prestar serveis.

g) Acreditar el coneixement adequat, oral i escrit, de la llengua catalana, d’acord amb el que estableix el Decret 244/1991, de 28 d’octubre, sobre el coneixement de les dues llengües oficials a Catalunya que es requereix per a la provisió de llocs de treball dels centres públics d’ensenyaments no universitari dependents del Departament d’Ensenyament, i l’Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i s’actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixement de català de la Secretaria de Política Lingüística, amb la modificació introduïda per l’Ordre VCP/233/2010, de 12 d’abril.

També es considera equivalent al nivell C de suficiència de català, als efectes de les convocatòries de concurs públic per formar part de la borsa de treball de personal interí docent, l’acreditació de la titulació del Cicle Elemental de Valencià de l’Escola Oficial d’Idiomes.

Estan exemptes d’aquest requisit les persones que en convocatòries de proves per a la provisió de places de funcionaris docents realitzades a Catalunya des de l’any 1996, van quedar exemptes o van resultar aptes a la prova de coneixements de les dues llengües oficials a Catalunya. Atès que aquesta informació consta al registre informàtic de personal docent del Departament d’Educació, les persones participants únicament han d’al·legar aquest motiu d’exempció en el moment d’emplenar la sol·licitud de participació, però no l’han d’acreditar.

Requisits de titulació

a) Tenir el nivell de titulació que la normativa vigent exigeix per a l’ingrés en els respectius cossos docents de funcionaris:

 • Cos de Mestres: Títol de Mestre o títol de Grau corresponent.
 • Cos de Professors d’Ensenyament Secundari, cos de Professors d’Escoles Oficials d’Idiomes i cos de Professors d’Arts plàstiques i Disseny: títol de Doctor, Enginyer, Arquitecte, Llicenciat o el títol de grau corresponent, o altres títols equivalents a efectes de docència, d’acord amb el que estableix la disposició addicional única del Reglament d’ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos de funcionaris docents a què es refereix la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23 de febrer.
 • Cos de Professors Tècnics de Formació Professional i Cos de Mestres de Taller d’Arts Plàstiques i Disseny: titulació de Diplomat Universitari, Arquitecte Tècnic, Enginyer Tècnic o el títol de Grau corresponent, o altres titulacions equivalents a efectes de docència d’acord amb el que estableix la disposició addicional única del Reglament aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23 de febrer.

b) Per impartir docència en les especialitats del cos de Professors d’Ensenyament Secundari, del cos de Professors d’Escoles Oficials d’Idiomes i del cos de Professors Tècnics de Formació Professional: estar en possessió del títol oficial de màster de formació del professorat o la formació pedagògica i didàctica equivalent, d’acord amb el que estableix l’article 9 del Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre, pel qual es defineixen les condicions de formació per a l’exercici de la docència a l’educació secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i els ensenyaments de règim especial i s’estableixen les especialitats dels cossos docents de l’ensenyament secundari.

b.1) Estan exemptes d’aquest requisit les persones que acreditin alguna de les següents condicions:

b.1.1) Haver impartit docència a l’ESO, el batxillerat o la formació professional durant dos cursos acadèmics complets o durant dotze mesos en períodes continus o discontinus, abans de l’1 d’octubre del 2009.

b.1.2) Haver obtingut, abans de l’1 d’octubre del 2009, una de les titulacions següents:

 • Títol professional d’especialització didàctica, certificat de qualificació pedagògica o certificat d’aptitud pedagògica.
 • Títol de mestre o mestra.
 • Diplomatura en professorat d’educació general bàsica.
 • Títol de mestre o mestra d’ensenyament primari.
 • Llicenciatura en pedagogia o equivalent.
 • Llicenciatura en filosofia i ciències de l’educació: secció pedagogia, totes les especialitats de la secció ciències de l’educació, Llicenciatura en filosofia i lletres – divisió filosofia i ciències de l’educació i secció ciències de l’educació.
 • Llicenciatura en psicopedagogia.
 • Llicenciatura en ciències de l’activitat física i de l’esport (itinerari educació).
 • Títol superior de música (especialitat pedagogia de la formació musical bàsica i general).
 • Títol superior de música (especialitat pedagogia de qualsevol instrument).
 • Títol superior de música (especialitat pedagogia del cant).
 • Títol superior de música (especialitat pedagogia del llenguatge i l’educació musical)
 • Títol superior de dansa (especialitat pedagogia de la dansa).
 • Llicenciatura o titulació equivalent que inclogui formació pedagògica i didàctica, sempre i quan es pugui acreditar la superació d’un mínim de 80 crèdits de formació pedagògica i didàctica entre les matèries troncals i optatives.
 • Llicenciatura en psicologia de l’educació.
 • Llicenciatura en psicologia de la intervenció social, organitzacional i educativa.
 • Llicenciatura en psicologia evolutiva i de l’educació.
 • 180 crèdits de pedagogia i psicopedagogia, si s’acrediten amb una certificació emesa per la Universitat.

b.1.3) En el cas que es vulgui optar a impartir l’especialitat d’Orientació Educativa (PSI), tenir el Màster de Psicopedagogia o bé el Màster interuniversitari en psicologia de l’educació (orientació psicoeducativa en educació secundària), sempre que també es disposi de la titulació (llicenciatura o grau) que permeti optar a impartir l’especialitat d’orientació educativa.

c) Per impartir docència en les especialitats del cos de professors tècnics de formació professional: estar en possessió del títol oficial de màster de formació del professorat o del certificat que acrediti la formació pedagògica i didàctica equivalent, d’acord amb l’Ordre EDU/2645/2011, de 23 de setembre, per la qual s’estableix la formació equivalent a la formació pedagògica i didàctica exigida per aquelles persones que estant en possessió d’una titulació declarada equivalent a efectes de docència no poden realitzar els estudis de màster.

D’acord amb el que estableix l’Ordre EDU/2645/2011, de 23 de setembre, per la qual s’estableix la formació equivalent a la formació pedagògica i didàctica exigida per aquelles persones que estant en possessió d’una titulació declarada equivalent a efectes de docència no poden realitzar els estudis de màster, a partir de l’1 de setembre de 2015, les persones que tenen una titulació equivalent a efectes de docència a la necessària per impartir els ensenyaments de formació professional (tècnic superior i tècnic especialista) i que, per la seva titulació, no poden accedir als estudis universitaris de màster, han de presentar una certificació oficial que acrediti que estan en possessió de la formació pedagògica i didàctica equivalent a l’exigida a l’article 100 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.

Estan exemptes d’aquest requisit les persones que acreditin alguna de les titulacions relacionades en l’apartat b.1) anterior.

Així mateix, tenen reconegut el requisit de formació pedagògica i didàctica a què es refereix l’Ordre EDU/2645/2011, de 23 de setembre, les persones que acreditin que amb anterioritat a l’1 de setembre de 2014 han impartit docència durant dos cursos acadèmics complets o dotze mesos en períodes continus o discontinus, en centres educatius públics o privats d’ensenyament reglat degudament autoritzats, en els nivells i ensenyaments corresponents.

d) Tenir la capacitació que acredita per impartir les àrees i matèries curriculars corresponents a l’especialitat requerida pel lloc de treball a ocupar, d’acord amb la taula de titulacions publicada al web del Departament d’Educació.

Prova de capacitació

Per impartir determinats mòduls professionals de cicles formatius en algunes especialitats, per ocupar llocs de treball en escoles oficials d’idiomes, així com per ocupar llocs de treball en escoles d’arts plàstiques i disseny d’algunes especialitats, les persones interessades han de superar una prova que certifiqui la seva idoneïtat. La informació sobre les característiques i el contingut de les proves es pot consultar al web del Departament d’Educació i dels serveis territorials.

Participació condicionada

Excepcionalment, en el supòsit de manca de professorat en una determinada especialitat docent, la convocatòria pot admetre la participació de persones que es trobin en vies de complir el requisit d’estar en possessió del Títol oficial de Màster de Formació del Professorat o la formació pedagògica equivalent, en els casos següents:

a) Estar matriculades o estar cursant el màster de formació del professorat o la formació pedagògica i didàctica equivalent exigida per impartir docència en els ensenyaments als quals s’opta.

b) Assumir el compromís de cursar el màster de formació del professorat o la formació pedagògica i didàctica equivalent exigida per impartir docència en els ensenyaments als quals s’opta, dins el termini que estableixi la convocatòria.

La participació condicionada pot no afectar a totes les especialitats convocades, si bé quan s’admeti en una especialitat, afectarà tots els serveis territorials.

L’incompliment de l’obtenció i presentació d’aquesta titulació dins el termini establert determina l’exclusió de la borsa de treball del personal interí docent, sense perjudici que la persona titular de la direcció general competent en matèria de personal docent adopti altres mesures en atenció a les circumstàncies excepcionals que es puguin produir.

En el cas que s’accedeixi a la borsa per aquesta via, l’ordre de prioritat en l’assignació de destinacions situa a aquestes persones després de les que compleixen tots els requisits, i té en compte les persones incloses en l’apartat a) per davant de les incloses en l’apartat b).

Acreditació dels requisits

Sense perjudici del que estableix la base anterior, els aspirants han de reunir els requisits en el moment de la presentació telemàtica de la sol·licitud i els han de justificar d’acord amb la documentació que conté l’annex 2, davant dels serveis territorials de l’àrea territorial demanada com a preferent.

Convocatòria d’accés a la borsa de treball

La persona titular de la direcció general competent en matèria de personal docent convoca els concursos de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent.

La convocatòria roman oberta durant el curs escolar, dintre de les dates que aquesta determini, i les persones participants poden trametre les sol·licituds i la documentació acreditativa del compliment dels requisits en qualsevol moment dintre d’aquell termini.

La relació d’especialitats dels cossos docents que requereixen disposar de candidats en cada servei territorial es fa pública al web del Departament d’Educació i dels serveis territorials. La relació d’especialitats per a les quals s’accepten sol·licituds a cada servei territorial pot ser modificada els dies 1 i 15 de cada mes segons les necessitats que es produeixin. En el cas que aquests dies siguin inhàbils a la seu del servei territorial corresponent, el termini s’entén prorrogat al primer dia hàbil següent.

Formalització de la sol·licitud

Instruccions generals

La sol·licitud s’ha de formalitzar mitjançant procediment telemàtic a través del web del Departament d’Educació. S’hi ha d’accedir amb un codi d’usuari i contrasenya i emplenar d’acord amb les instruccions que van apareixent en l’aplicació i les que s’indiquen tot seguit.

Una vegada escollida l’àrea territorial preferent, per a cada jornada de treball, es poden demanar per ordre de preferència municipis (en el cas del Consorci d’Educació de Barcelona, districtes), comarques o tot l’àrea territorial.

El fet de sol·licitar, dins els àmbits territorials, l’àrea territorial sencera, implica demanar tot el territori dels serveis territorials i comporta l’obligatorietat d’acceptar els llocs de treball adjudicats en tot el territori.

Quant als mèrits al·legats en relació amb l’experiència professional docent i la formació acadèmica, els participants han de tenir en compte el barem i els documents justificatius establerts a l’annex 3.

Tramitació

Efectuada la tramitació de la sol·licitud, s’ha d’imprimir i signar el document que genera el sistema en format PDF.

Aquest document incorpora les declaracions responsables referides a:

 • No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública ni trobar-se inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques.
 • No haver estat sotmès a cap sanció disciplinària o condemna penal al país d’origen que impossibiliti l’accés a la funció pública, per als candidats que no tenen la nacionalitat espanyola.
 • Tenir coneixement dels continguts curriculars corresponents a les especialitats demanades i la capacitació per impartir-les.
 • Assumir el compromís de no acceptar cap nomenament de cap altra administració pública com a personal interí docent durant el període en què estigui nomenat/da pel Departament d’Educació.

Així mateix, amb la signatura de la sol·licitud que genera el sistema, els participants donen el consentiment al Departament d’Educació per tal de:

 • Cedir el número de NIF a altres administracions que tenen borsa de treball de personal docent interí i comunicar-li el nomenament, als efectes de bloquejar qualsevol altre possible nomenament d’una altra administració mentre estigui nomenat pel Departament d’Educació.
 • Comprovar les dades al Registre Central de Delinqüents Sexuals.

Un cop tramitada la sol·licitud, s’ha d’adjuntar tota la documentació acreditativa dels requisits i mèrits, juntament amb el resguard de sol·licitud signat. Fet aquest tràmit, el sistema genera un document en format PDF, en el qual figuren les dades següents: número de registre d’entrada, data i hora de presentació.

La sol·licitud es considera presentada davant de l’Administració i té validesa quan es tramita definitivament amb la documentació acreditativa dels mèrits i dels requisits.

Procediment

Els serveis territorials que en cada cas hagin estat demanats com a preferents, comproven la documentació justificativa aportada pels candidats i revisen la valoració dels mèrits al·legats, assignant-los la puntuació que els correspongui. En la tramitació de les sol·licituds les unitats administratives segueixen l’ordre rigorós d’entrada.

Per obtenir informació de la tramitació de la sol·licitud, cal consultar l’aplicació i comprovar l’estat de la sol·licitud. Per aquest sistema també s’obté informació sobre la documentació acreditativa de qualsevol requisit que estigui pendent de justificació.

En el cas que manqui documentació o sigui necessari realitzar qualsevol esmena en la presentada, els serveis territorials es poden posar en contacte amb cada participant mitjançant el correu electrònic que hagi fet constar a la sol·licitud.

Si es verifica que la sol·licitud compleix tots els requisits, es comunica mitjançant correu electrònic a la persona participant que ha accedit a la borsa de treball de personal interí docent.

Ordenació de les persones candidates

Les persones que accedeixen a la borsa durant el curs, s’ordenen provisionalment per l’ordre cronològic d’accés, fins a la resolució de la convocatòria amb la publicació de la llista baremada de persones admeses. Poden consultar quinzenalment la relació de persones que accedeixen a la borsa amb indicació de la puntuació obtinguda.

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, les persones que han accedit a la borsa de treball en la convocatòria d’aquell curs, s’ordenen d’acord amb la puntuació total obtinguda i s’elabora la llista baremada. Per al cas que es produeixin empats, aquests es resolen atenent successivament als criteris següents:

 1. Major puntuació obtinguda als apartats del barem de mèrits, per l’ordre en què aquests figuren al barem de l’annex 3.
 2. Major puntuació obtinguda als subapartats del barem de mèrits, per l’ordre en què aquests figuren al barem de l’annex 3.
 3. Més edat.

Resolució del concurs

Llista provisional de persones admeses i excloses

Transcorregut el termini de presentació de sol·licituds, la direcció general competent en matèria de personal docent, mitjançant Resolució publicada al web del Departament, fa pública la llista baremada provisional de persones que han accedit a la borsa de treball de personal interí docent i la llista de persones excloses. Amb la publicació es considera efectuada la notificació a les persones interessades.

La Resolució que conté la llista provisional ha d’obrir un termini de reclamacions per tal que les persones interessades puguin formular les reclamacions que creguin oportunes davant els serveis territorials o el Consorci d’Educació de Barcelona que hagin demanat com a preferent, o presentar, si escau, documentació justificativa de mèrits ja al·legats en la sol·licitud de participació, sempre que aquests es tinguin en el moment de presentació de la sol·licitud.

Llista definitiva de persones admeses i excloses.

La persona titular de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics fa pública la llista definitiva de persones admeses i excloses mitjançant Resolució publicada al web del Departament, en la qual s’estimen o desestimen les reclamacions presentades.

Amb la publicació de la llista definitiva s’entenen resoltes, a tots els efectes, les reclamacions presentades contra la llista provisional i es considera efectuada la notificació als interessats.

Contra la resolució esmentada, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu competent, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació, de conformitat amb el que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant l’òrgan que dicta l’acte, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació, segons el que disposen l’article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Si en qualsevol moment arriba a coneixement de l’Administració que algun dels mestres o professors nomenats per cobrir llocs de treball ha comès falsedat en les declaracions o documents justificatius, se li rescindirà el nomenament, amb l’audiència prèvia a la persona interessada i, si escau, es passarà el tant de culpa a la jurisdicció ordinària.

Adjudicació de llocs de treball

A les persones que entrin a formar part de la borsa de treball se’ls pot adjudicar destinació dins l’àmbit de l’àrea territorial demanada com a preferent, seguint el procediment que per a cada curs escolar estableixi el Departament d’Educació en les instruccions sobre la gestió de la borsa de treball del personal interí docent per prestar serveis en centres dependents del Departament d’Educació.

No s’adjudica cap destinació d’ofici fora de l’àmbit territorial demanat.

Quan correspongui adjudicar un lloc de treball a un mestre o professor al qual els òrgans competents hagin reconegut una discapacitat física igual o superior al 33%, sempre que acrediti la compatibilitat entre la discapacitat i l’exercici de les tasques docents pròpies del cos, aquest rep una atenció individualitzada a l’hora d’adjudicar-li destinació, per tal d’adequar la seva adscripció a un lloc de treball apropiat a la seva discapacitat.

Nomenament

Quan els serveis territorials adjudiquen un lloc de treball al professorat nomenat per cobrir llocs de treball vacants en règim d’interinitat o substitucions, aquest rep una credencial de nomenament on s’especifiquen, entre d’altres, les dates d’inici i cessament previstes, l’especialitat del lloc de treball que ha d’ocupar, i el motiu que ha originat la vacant o substitució.

Sens perjudici de les normes reglamentàries que siguin aplicables al moment d’acceptació del nomenament, la persona interessada ha de presentar una declaració jurada conforme no ocupa cap altre lloc de treball ni públic ni privat. L’ocupació d’un segon lloc de treball o l’exercici d’un segon càrrec o activitat al sector públic o privat requereix la prèvia i expressa autorització de compatibilitat, que únicament s’atorga d’acord amb el que preveu la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat i altra normativa d’aplicació.

El professorat nomenat pot imprimir a través del portal ATRI el document de nomenament, que té validesa legal a tots els efectes.

Annex 2. Documentació justificativa dels requisits

1. Còpia del document nacional d’identitat o del passaport, vàlid i en vigor, si s’escau.

2. Còpia del títol exigit o de l’expedient acadèmic dels estudis realitzats, amb indicació de l’any en què es van acabar.

En el cas de presentar l’expedient acadèmic dels estudis realitzats, s’hi ha d’adjuntar també la còpia del rebut que acrediti el pagament corresponent dels drets d’expedició del títol.

Si la titulació ha estat obtinguda a l’estranger, s’ha de presentar també l’homologació del títol estranger al títol corresponent del Catàleg de títols universitaris oficials.

Si la titulació ha estat obtinguda a la Unió Europea, també es pot acreditar mitjançant la credencial de reconeixement de la titulació per a l’exercici de la professió de mestre o de professor d’educació secundària, d’acord amb el que estableix el Reial decret 1837/2008, de 8 de novembre, pel qual s’incorporen a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva 2005/36/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 7 de setembre de 2005 i la Directiva 2006/100/CE, del Consell, de 20 de novembre de 2006, relatives al reconeixement de qualificacions professionals. A la credencial expedida pel Ministeri competent, ha de constar expressament l’especialitat que es pot impartir.

L’acreditació de títols homologats s’ha de fer mitjançant l’aportació de còpia del títol, el títol original traduït, així com dels crèdits o matèries cursades i la càrrega horària.

3. Per als cossos de professors d’ensenyament secundari, de professors d’escoles oficials d’idiomes i de professors tècnics de formació professional, còpia del Títol oficial de màster o certificació que acrediti la formació pedagògica i didàctica d’acord amb el que estableix l’article 9 del Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre i l’Ordre ECD/1058/2013, de 7 de juny o del document que acrediti l’exempció d’aquest requisit.

Quan en substitució del títol de màster s’al·legui experiència docent efectiva, aquest fet s’ha d’acreditar mitjançant certificació expedida pel secretari amb el vistiplau del director del centre, si es tracta d’un centre públic. Si l’experiència docent que s’acredita correspon a un centre privat, l’esmentada certificació ha de ser expedida pel director del centre amb el vistiplau de la Inspecció d’Educació, o pel secretari del Col·legi de Doctors i Llicenciats o d’altre col·legi professional, sempre que aquesta certificació sigui emesa d’acord amb els seus estatuts. En tots els casos ha de constar el nivell en el qual s’han prestat serveis.

En els supòsits en què s’acreditin els 80 o 180 crèdits que estableix la base 1.2b), s’ha de presentar una certificació emesa per la Universitat.

Aquelles persones que, pel fet de tenir una titulació no universitària equivalent als efectes de docència per impartir ensenyaments de formació professional (tècnic superior i tècnic especialista), no poden accedir als estudis de màster, han de presentar una certificació oficial que acrediti que estan en possessió de la formació pedagògica i didàctica equivalent.

4. Còpia del títol acreditatiu del coneixement adequat de la llengua catalana.

5. Declaració responsable de no patir cap malaltia ni estar afectat per limitació física o psíquica incompatible amb l’exercici de les funcions docents.

6. Per acreditar el requisit de no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual o tràfic d’essers humans, en la sol·licitud es pot autoritzar el Departament perquè faci la consulta. Si no s’autoritza la consulta s’ha de presentar una certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals.

Quan no es tingui la nacionalitat espanyola, s’ha de presentar també la certificació negativa de condemnes penals expedida per les autoritats del país d’origen o del país d’on es tingui la nacionalitat, respecte dels delictes relacionats en l’apartat 1 de l’article 3 del Reial decret 1110/2015, d’11 de desembre, pel qual es regula el Registre Central de Delinqüents Sexuals. Per al cas que la certificació no estigui redactada en una llengua oficial a Catalunya, s’ha d’acompanyar de la traducció oficial o jurada realitzada per un traductor jurat o validada pel consolat o oficina diplomàtica corresponent.

7. Si és el cas, còpia del resguard acreditatiu de la matrícula per cursar el Títol oficial universitari de màster o la formació pedagògica i didàctica equivalent exigida per impartir docència en els ensenyaments als quals s’opta.

8. Si és el cas, declaració responsable d’assumir el compromís de cursar el Títol oficial universitari de màster o la formació pedagògica i didàctica equivalent exigida per impartir docència en els ensenyaments als quals s’opta, dins el termini establert a la convocatòria.

Els documents relacionats als punts anteriors s’han d’acompanyar d’una declaració responsable sobre l’autenticitat de la còpia de la documentació presentada.

Annex 3. Barem i documents justificatius dels mèrits

Únicament es valoren els mèrits assolits fins a la data de la tramitació telemàtica de la sol·licitud.

Els mèrits es valoren segons el següent:

1. Experiència docent (màxim 18 punts)

1.1 Per cada mes complet durant el qual s’hagin impartit ensenyaments reglats corresponents a qualsevol nivell educatiu: 0,4 punts, màxim 15 punts.

A aquests efectes, també computen com a serveis docents els prestats com a educador en llars d’infants, i com a professorat d’estudis catalans i altres llengües a les universitats de fora del domini lingüístic.

Documents justificatius: còpia del nomenament o contracte, o certificació expedida per la direcció del centre corresponent, amb el vistiplau de la Inspecció d’Educació o bé pel secretari del col·legi de doctors i llicenciats o d’altres col·legis professionals, sempre que aquesta certificació sigui emesa d’acord amb els seus estatuts. Els serveis prestats a l’estranger s’acrediten mitjançant certificats expedits pels ministeris d’educació, per les universitats o per altres administracions amb competències educatives dels països respectius, degudament traduïts a qualsevol de les dues llengües oficials a Catalunya.

Els serveis prestats en centres dependents del Departament d’Educació es valoren d’acord amb les dades que consten al registre informàtic de personal docent del Departament d’Educació i els participants no han d’aportar cap document justificatiu.

Per als serveis prestats fora del Departament d’Educació s’ha d’acreditar la data de finalització de la prestació del servei mitjançant una diligència de cessament, una certificació d’empresa o algun altre document oficial on consti aquesta informació.

1.2 Per al personal d’atenció educativa no docent que acrediti haver treballat un mínim de 12 mesos: 2,5 punts.

Documents justificatius: els mateixos que a l’apartat 1.1 anterior.

1.3 Per al personal monitor i/o director d’educació en el lleure infantil i juvenil: 1 punt.

Documents justificatius: còpia del diploma o carnet de monitor o director d’educació en el lleure, segons correspongui.

2. Formació acadèmica

2.1 Expedient acadèmic dels títols al·legats

2.1.1 Nota mitjana del títol al·legat com a requisit de titulació per a l’accés (sempre que en l’expedient acadèmic consti la nota mitjana):

 • De 6 punts fins a 7,49 punts: 1,5 punts.
 • De 7,50 punts fins a 8,99 punts: 2,5 punts.
 • De 9 punts fins a 10 punts: 5 punts.

Documents justificatius: còpia de l’expedient acadèmic en la qual es facin constar les puntuacions obtingudes en totes les assignatures i en la que figuri la nota mitjana.

En el cas que en la nota mitjana de l’expedient acadèmic no figurin les expressions numèriques completes, s’apliquen les equivalències següents:

 • Aprovat: 5 punts.
 • Bé: 6 punts.
 • Notable: 7 punts.
 • Excel·lent: 9 punts.
 • Matrícula d’honor: 10 punts.

2.1.2 Si l’obtenció del títol de grau i de màster de formació del professorat exigits com a requisits d’accés tenen establerta una Prova d’Aptitud Personal (PAP) per a l’admissió, valorable a criteri dels Departaments competents en matèria d’Educació i d’Universitats: 5 punts.

Documents justificatius: no s’exigeixen. Si és el cas, els interessats han de marcar l’opció en la sol·licitud i informar la universitat i l’any en què s’ha dut a terme.

2.1.3 Pel títol de doctor en la titulació al·legada com a requisit de titulació per a l’accés: 5 punts.

Documents justificatius: còpia del títol de doctor o, en tot cas, de la certificació d’abonament dels drets d’expedició d’aquest, d’acord amb l’Ordre de 8 de juliol de 1988 (BOE núm. 167, de 13.7.1988).

2.2 Per titulacions universitàries: màxim 20 punts.

2.2.1 Per cada titulació universitària de primer cicle: 5 punts, màxim 10 punts.

2.2.2 Per cada titulació universitària de segon cicle: 5 punts, màxim 10 punts.

La puntuació corresponent a les titulacions de segon cicle (apartat 2.2.2) és acumulable a la del primer cicle de la mateixa llicenciatura o grau (apartat 2.2.1).

Documents justificatius: còpia del títol o certificació acadèmica. Quan la certificació acadèmica correspongui a una titulació de segon cicle, ha d’esmentar que s’ha superat el primer cicle.

2.2.3 Per cada títol universitari de grau: 10 punts, màxim 20 punts.

Documents justificatius: còpia del títol o certificació acadèmica.

2.2.4 Per cada títol universitari oficial de Màster: 5 punts, màxim 10 punts.

Documents justificatius: còpia del títol o del rebut que acrediti el pagament corresponent a la seva expedició.

2.3 Acreditació del domini d’una llengua estrangera

2.3.1 Per l’acreditació del domini d’una de les llengües curriculars següents: anglès, francès, italià, alemany:

– Corresponent al nivell B2 del Marc Europeu Comú de referència per a les llengües (MECR): 5 punts per cada llengua acreditada.

– Corresponent al nivell C1 del MECR: 10 punts per cada llengua acreditada.

– Corresponent al nivell C2 del MECR: 15 punts per cada llengua acreditada.

Documents justificatius: còpia dels certificats i diplomes relacionats a l’annex 1 de la Resolució EDU/1714/2021, de 3 de juny, d’actualització de títols, diplomes i certificats d’acreditació de la competència en llengües estrangeres en l’àmbit del Departament d’Educació.

Les puntuacions de l’apartat 2.3.1 no són acumulables entre si per la mateixa llengua estrangera.

2.3.2 Per l’acreditació del domini d’una altra llengua estrangera:

– Corresponent al nivell B2 del MECR: 2 punts per cada llengua acreditada.

– Corresponent al nivell C1 del MECR: 4 punts per cada llengua acreditada.

– Corresponent al nivell C2 del MECR: 6 punts per cada llengua acreditada.

Documents justificatius: còpia dels certificats i diplomes relacionats a l’annex 1 de la Resolució EDU/1714/2021, de 3 de juny, d’actualització de títols, diplomes i certificats d’acreditació de la competència en llengües estrangeres en l’àmbit del Departament d’Educació.

Les puntuacions de l’apartat 2.3.2 no són acumulables entre si per la mateixa llengua estrangera.

2.4 Per cada curs de formació i perfeccionament impartit o realitzat d’un mínim de 30 hores, o diploma de postgrau finalitzat: 0,5 punts per cada 30 hores acreditades o postgrau finalitzat: màxim 5 punts.

En aquest apartat es valora haver participat i/o haver impartit cursos de formació permanent inclosos al Pla de formació permanent del Departament d’Educació, o organitzats per les universitats o reconeguts pel Departament d’Educació, o organitzats o reconeguts per altres comunitats autònomes amb plenes competències educatives, o pel Ministeri d’Educació i Formació Professional, així com els diplomes de postgrau finalitzats.

Exclusivament per a l’especialitat de música, es valoren en els mateixos termes els cursos organitzats pels conservatoris de música.

En el cas de cursos de formació semi-presencials i no presencials, el nombre d’hores computables per setmana no pot ser superior a 10, d’acord amb l’Ordre ENS/248/2012, de 20 d’agost, que estableix els requisits i el procediment per reconèixer activitats de formació permanent adreçades al professorat d’ensenyament no universitari.

Documents justificatius: en el cas dels cursos de formació, certificació acreditativa expedida per l’organisme o centre corresponent, amb especificació de les hores de durada (no s’accepta cap certificació que no les inclogui). Per als cursos inclosos al pla de formació o reconeguts, l’entitat col·laboradora corresponent ha de fer constar explícitament que aquest el curs està inclòs o reconegut a l’esmentat pla i ha d’indicar la resolució de reconeixement.

En cap cas no poden ser valorats mitjançant aquest apartat els cursos realitzats per a l’obtenció d’un títol o certificat acadèmic.

En el cas dels cursos de postgrau, còpia del títol amb especificació de les hores de durada. Si en el títol no hi consten les hores, certificació acreditativa expedida per l’organisme o centre corresponent, on constin les hores de durada, juntament amb una còpia del títol o del rebut que acrediti el pagament corresponent a la seva expedició.

Annex 4. Normativa d’aplicació

 • Decret 133/2001, de 29 de maig, sobre la regulació de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent.
 • Reial Decret 1834/2008, de 8 de novembre, pel qual es defineixen les condicions de formació per l’exercici de la docència en l’educació secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i els ensenyaments de règim especial i s’estableixen les especialitats dels cossos docents d’ensenyament secundari.
 • Ordre ENS/10/2014, de 20 de gener, per la qual es modifica la taula de titulacions que capaciten per impartir una llengua estrangera als efectes de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a professorat d’ensenyament secundari.
 • Ordre ENS/294/2013, de 20 de novembre, per la qual s’actualitza la taula de titulacions que capaciten per impartir les àrees i matèries curriculars corresponents a l’especialitat, als efectes de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent i s’autoritza la publicació al web del Departament d’Ensenyament.
 • Ordre EDU/2645/2011, de 23 de setembre, per la qual s’estableix la formació equivalent a la formació pedagògica i didàctica exigida per aquelles persones que estant en possessió d’una titulació declarada equivalent a efectes de docència no poden realitzar els estudis de màster.
 • Ordre ENS/248/2012, de 20 d’agost, per la qual s’estableixen els requisits i el procediment per reconèixer activitats de formació permanent adreçades al professorat d’ensenyament no universitari.
 • Resolució EDU/1714/2021, de 3 de juny, d’actualització de títols, diplomes i certificats d’acreditació de la competència en llengües estrangeres en l’àmbit del Departament d’Educació.
 • Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de modificació parcial del Codi civil i de la Llei d’enjudiciament civil.
 • Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat.