DECRET de la Inspecció d’Educació.

DECRET 12/2021, de 2 de març, de la Inspecció d’Educació.

URI ELI:  eli/es-ct/d/2021/03/02/12/dof

L’article 131.2 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix que, en matèria d’ensenyament no universitari, en relació amb els ensenyaments obligatoris i no obligatoris que condueixen a l’obtenció d’un títol acadèmic o professional amb validesa a tot l’Estat, correspon a la Generalitat una competència exclusiva que inclou, en l’apartat d), la inspecció del sistema educatiu.

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, modificada per la Llei orgànica 3/2020 de 29 desembre, regula la inspecció del sistema educatiu en el títol VII.

L’article 158 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, relaciona les competències de l’Administració educativa de la Generalitat, entre les quals s’inclouen les d’inspeccionar i avaluar el sistema educatiu.

El capítol VII del títol X de la Llei d’educació regula la inspecció del sistema educatiu. L’article 177 estableix que el Departament d’Educació exerceix la inspecció del sistema educatiu amb l’objectiu d’assegurar l’aplicació de l’ordenament i garantir l’exercici dels drets i el compliment dels deures que en deriven; i que la inspecció del sistema educatiu està articulada territorialment i l’exerceixen funcionaris del cos d’inspectors d’educació de la Generalitat de Catalunya i del cos d’inspectors al servei de l’Administració educativa, que tenen en l’exercici d’aquesta funció la condició d’autoritat pública. Així mateix, atribueix al Govern la competència per regular l’estructura, les atribucions i el funcionament dels òrgans de la Inspecció d’Educació i les atribucions que corresponen a les persones que l’exerceixen. Els articles 178, 179, 180 i 181 de la Llei d’educació regulen les funcions de la Inspecció d’Educació, les atribucions dels inspectors i inspectores d’educació, els plans d’actuació per mitjà dels quals es desenvolupen les funcions i atribucions de la Inspecció d’Educació, i els trets bàsics de la formació permanent dels inspectors i inspectores d’educació i de l’avaluació de l’activitat inspectora. Finalment, la disposició addicional quinzena de la mateixa Llei preveu que la provisió temporal de llocs d’inspector o inspectora en comissió de serveis s’ha de fer per mitjà de convocatòries de concurs de mèrits específics entre funcionaris dels cossos docents, en els quals s’hi han de valorar la capacitat professional i els mèrits específics com a docents.

Des de la publicació de la Llei d’Educació, l’autonomia de centres, l’enfocament competencial dels currículums i el sistema educatiu inclusiu han estat objecte de desplegament normatiu amb la publicació del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius, del Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent, del Decret 119/2015, de 23 de juny, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària, del Decret 187/2015, de 25 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria i del Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu.

Aquesta evolució normativa s’ha produït en paral·lel a un accelerat procés de canvi social i a un nou impuls a favor de la transformació pedagògica i organitzativa dels centres i de les pràctiques docents que han posat de manifest, un cop més, el compromís del món educatiu amb la recerca de la millora de la qualitat en la prestació del servei.

La Inspecció d’Educació, a través de l’exercici actualitzat de les seves funcions, s’ha adaptat a aquests canvis per donar resposta a les necessitats sorgides en l’àmbit educatiu i ser un agent rellevant en l’assoliment dels objectius del Departament d’Educació.

Correspon a la Inspecció d’Educació contribuir a la millora contínua de la qualitat general del sistema i de la prestació del servei educatiu, de l’exercici de les funcions docents i directives i garantir el compliment normatiu i l’exercici dels drets i deures dels membres de la comunitat educativa.

Per aconseguir aquests objectius, els inspectors i les inspectores exerceixen les seves funcions acompanyant els centres i serveis des de la proximitat i la continuïtat al llarg del temps, en un clima de confiança i compromís professional, amb coneixement dels diferents contextos socioeducatius i de la singularitat de cada centre i servei, procurant que les seves actuacions repercuteixin positivament en la millora i èxit del seu projecte educatiu.

Aquesta perspectiva requereix situar l’avaluació i l’assessorament com a funcions clau de la Inspecció d’Educació per garantir la millora de la qualitat del sistema.

La Generalitat de Catalunya, en exercici de les seves competències en matèria d’educació, va regular la Inspecció d’Ensenyament mitjançant el Decret 266/2000, de 31 de juliol. El desplegament de la seva organització i funcionament es va fer, posteriorment, mitjançant l’Ordre ENS/289/2002, de 31 de juliol.

Cal, doncs, una actualització del marc normatiu que regula la Inspecció d’Educació que adapti les seves finalitats, funcions i organització al context actual i que n’orienti les actuacions a mitjà i llarg termini, prioritzant l’equitat, la inclusió i la convivència, l’autonomia dels centres, el lideratge pedagògic i l’acompanyament en els processos de millora contínua i de transformació educativa.

El Decret introdueix modificacions en l’organització de la Inspecció d’Educació i en els seus procediments d’intervenció amb l’objectiu de millorar-ne l’eficiència i la flexibilitat, reforçar el treball en equip i en xarxa dels inspectors i inspectores, impulsar la seva participació activa en la concreció, desenvolupament i avaluació dels plans territorials, millorar la formació i avaluació de la Inspecció d’Educació com a elements fonamentals per garantir la qualitat de l’exercici de la funció, i potenciar l’expertesa individual i col·lectiva com a valor clau per a l’organització.

El Decret consta d’un preàmbul, trenta-dos articles, distribuïts en quatre capítols, dues disposicions addicionals, una disposició transitòria, una disposició derogatòria i dues disposicions finals.

El capítol primer, “Disposicions Generals”, regula les finalitats i les funcions de la Inspecció d’Educació, a qui correspon l’exercici de les funcions d’inspecció, les atribucions dels inspectors i inspectores d’educació, els principis d’actuació i les competències professionals.

El capítol segon, dedicat a l’“Organització i gestió”, s’organitza en dues seccions. A la secció primera, dedicada a l’estructura organitzativa i àmbits d’especialització de la Inspecció d’Educació, s’estableix l’organització de la Inspecció d’Educació, la composició de la Sub-direcció General de la Inspecció d’Educació i les funcions, la provisió del lloc de sub-director o sub-directora general de la Inspecció d’Educació, els caps d’Inspecció, la Comissió Assessora de la Inspecció, la Inspecció Territorial i l’Equip de coordinació de la Inspecció Territorial, la figura de l’inspector o inspectora en cap territorial i el nomenament de l’inspector o inspectora en cap territorial adjunt i de l’inspector o inspectora coordinador territorial i els àmbits d’expertesa de la Inspecció. A la secció segona, dedicada a la gestió i plans d’actuació, s’estableix el sistema de gestió per processos en què s’organitza la Inspecció, els grups de treball, els plans d’actuació i la memòria dels plans de treball de les inspeccions territorials i del pla director de la Inspecció d’Educació.

El capítol tercer, sobre l’ “Accés al Cos d’Inspectors d’Educació i provisió de llocs”, regula el sistema d’accés, la plantilla, els concursos de provisió i la provisió de llocs de treball en comissió de serveis.

El capítol quart, sobre “Formació i avaluació”, estableix la formació i avaluació de la Inspecció d’Educació, l’avaluació del funcionament de la Inspecció d’Educació com a organització, l’avaluació del compliment del pla director i dels plans de treball de les inspeccions territorials, l’avaluació per a la millora de l’exercici de la funció inspectora i l’avaluació dels inspectors i inspectores de nova incorporació.

Aquesta iniciativa s’inclou al Pla normatiu de l’Administració de la Generalitat per als anys 2019-2020 i s’adequa als principis de millora de la qualitat normativa i de bona regulació, en particular, als principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència, d’acord amb l’article 62 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i de l’article 129 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Es persegueix la millora del Servei d’Educació de Catalunya, com a interès general justificatiu, per mitjà de l’actualització de l’organització i el funcionament de la Inspecció d’Educació d’acord amb les noves necessitats del sistema educatiu, i és proporcional a aquest objectiu, tot establint la regulació imprescindible per a la seva consecució. Així mateix, és coherent amb l’ordenament jurídic vigent, i és eficient perquè no s’estableixen càrregues administratives innecessàries als destinataris i perquè el compliment de la norma es portarà a terme amb els recursos públics estrictament necessaris. Finalment, en la tramitació del Decret s’ha garantit la participació ciutadana i s’ha respectat el règim de transparència.

Aquest Decret s’ha tramitat segons l’article 59 i següents de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, amb el dictamen del Consell Escolar de Catalunya, i el tràmit previ de consulta i participació amb els representants del personal al servei de les administracions públiques.

Vist el que disposen l’article 6 i concordants de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, i vist el Decret 114/2020, de 30 de setembre, de substitució del president de la Generalitat de Catalunya.

En virtut d’això, a proposta del conseller d’Educació, d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora i amb la deliberació prèvia del Govern,