El professorat interí cobrarà triennis

Segons la llei de la Funció Pública aprovada recentment (LEY 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público) el professorat interí podrà cobrar triennis.

Les sol·licituts estaran als SSTT