Estadis de promoció docent

ACORD GOV/29/2012, de 27 de març, d’aplicació de mesures excepcionals en matèria de personal docent no universitari dependent de la Generalitat de Catalunya durant el període 2012-2015.

Per assolir un estadi de promoció es necessiten deu crèdits:

– Sis / nou crèdits corresponen a serveis prestats.

– Els quatre /un crèdits restants han d’estar repartits equilibradament durant el període temporal. No hi ha un mínim de crèdits de formació permanent.

Els funcionaris de carrera podran assolir com a màxim cinc estadis de promoció.

Els funcionaris en pràctiques, els funcionaris interins i el professorat de religió podran assolir com a màxim tres estadis de promoció.

La promoció d’un estadi a un altre s’assolirà el mateix dia en què s’hagi completat el nombre mínim exigible de crèdits de promoció docent i els efectes econòmics seran reconeguts al mes següent al que es va assolir l’estadi.

Si la sol·licitud de reconeixement de l’estadi es posterior a la data d’assoliment la data de reconeixement de l’estadi serà la de la sol·licitud i els efectes econòmics seran reconeguts al mes següent a la presentació de la sol·licitud.

Els quatre/un crèdits es poden obtenir de la manera següent:

1- Implicació en el millorament dels resultats del centre

a) Aplicació als funcionaris docents dels resultats de l’avaluació del centre

En aquest apartat es tindran en compte els indicadors de centre referits als resultats des d’una perspectiva que integra l’avaluació interna i l’avaluació externa. L’avaluació de centres s’ha d’ajustar al que estableix el títol 4 del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius.

L’avaluació de resultats del centre incorpora, entre altres elements: els rendiments educatius, les avaluacions de les competències bàsiques assolides pels alumnes, el resultat de les avaluacions externes d’alumnes, especialment les referides a la finalització de cada etapa educativa, la continuïtat dels estudiants en l’etapa d’educació postobligatòria i les dades relatives al context socioeducatiu i a l’abandó escolar.

Per cada curs escolar en què s’assoleixi una millora significativa o es mantinguin bons resultats en els indicadors de centre, el professorat podrà obtenir fins a 1 crèdit en funció de la seva implicació (màxim sis crèdits en el període corresponent a cada estadi).

Correspondrà a la Inspecció d’Educació determinar la millora dels resultats dels centres a partir de les dades d’avaluació interna i externa i dels indicadors disponibles sobre el context.

b) Resultat de l’avaluació voluntària de l’exercici docent

Per tal de valorar les capacitats pedagògiques, el domini de les tècniques de treball docent i la participació en el funcionament del centre o servei educatiu, els professors que ho sol·licitin seran avaluats en els seus centres o serveis educatius, fins a un màxim anual que fixarà el Departament d’Ensenyament cada curs.

Aquesta avaluació serà realitzada per la Inspecció d’Educació mitjançant la intervenció d’un inspector d’un perfil professional adient a les especialitats docents de l’aspirant relacionades amb l’activitat docent desenvolupada, i amb la participació de la direcció.

Per tal d’avaluar l’exercici docent (fins a un màxim de 5 punts), es tindran en compte, necessàriament, els elements següents:

A. Planificació de l’activitat docent. Objectius i continguts.
B. Desenvolupament de l’activitat docent. Activitats d’ensenyament i aprenentatge.
C. Gestió de l’aula.
D. Avaluació dels alumnes. Progrés del rendiment acadèmic.
E. Participació en l’aplicació anual del Projecte Educatiu de Centre.

El Departament d’Ensenyament ha d’establir els procediments i criteris d’aquesta avaluació de l’exercici docent i ha de garantir els drets d’informació i audiència del personal avaluat.

Per cada any d’avaluació positiva de l’exercici docent s’obtindran els crèdits següents: mig crèdit per una valoració positiva entre 3 i 3,99 punts; un crèdit per una valoració positiva entre 4 i 5 punts.

2- Desenvolupament de funcions d’especial responsabilitat o representativitat.

Desenvolupament de funcions d’especial responsabilitat o representativitat en els centres educatius, de la funció inspectora o de tasques de responsabilitat efectuades dins el marc de la Inspecció o del Departament d’Ensenyament durant el període corresponent a l’estadi que s’ha completat.

a) Òrgans unipersonals de govern als centres o en programes i serveis educatius del Departament d’Ensenyament: 1 crèdit per cada curs complet.

b) Òrgans unipersonals de coordinació: mig crèdit per cada curs complet.

c) Representació com a membre del claustre al consell escolar dels centres educatius públics, consells territorials, Consell Escolar de Catalunya, consell de centre, equips multidisciplinaris i juntes de tractament dels centres penitenciaris: mig crèdit per cada curs complet.

d) Avaluació positiva de l’exercici de la funció inspectora: 1 crèdit per cada curs complet.

e) Exercici de càrrecs de comandament dins el marc de la Inspecció o al Departament d’Ensenyament: 1 crèdit per cada curs complet.

f) Exercici de càrrecs de coordinació dins el marc de la Inspecció o assessor tècnic docent o exercint funcions equivalents en comissió de serveis en el Departament d’Ensenyament, en el Consorci d’Educació de Barcelona, en el Departament de Justícia o en els ICE de les universitats: mig crèdit per cada curs complet.

g) Desenvolupament de tasques específiques de representativitat del professorat amb llicència sindical en temps total: mig crèdit per cada curs complet.

h) Tutoria de pràctiques en centres educatius i serveis educatius dels alumnes en període de formació inicial o dels alumnes de cursos d’especialització: mig crèdit per cada període de pràctiques.

i) Tutoria de professors en fase de formació (interins novells i funcionaris en pràctiques): mig crèdit per cada curs complet.

j) Tutoria d’un grup d’alumnes de qualsevol nivell educatiu: mig crèdit per cada curs complet.

3- Formació permanent i acadèmica durant el període corresponent a l’estadi que s’ha completat

3.1. Per haver-hi participat com a alumne/a

a) Títol oficial de màster, suficiència investigadora o qualsevol altre títol equivalent: 3 crèdits.

b) Títol de doctor: 5 crèdits.

c) Titulacions universitàries de primer cicle: 3 crèdits.

d) Titulacions universitàries de segon cicle: 3 crèdits.

e) Màsters i postgraus, expedits per una universitat com a títols propis que s’emetin d’acord amb la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats: 3 crèdits per cada màster o postgrau (amb un mínim de 120 hores).

f) Llengües estrangeres: per cada certificat de nivell avançat o d’aptitud d’escoles oficials d’idiomes i altres certificats de nivell B2 o superior del Marc Europeu: 2 crèdits.

Per cada certificat de les escoles oficials d’idiomes de cicle elemental: 1 crèdit.
Per cada certificat de les escoles oficials d’idiomes de cicle superior: 1 crèdit.
La possessió del certificat de nivell avançat o d’aptitud de les escoles oficials d’idiomes engloba els dos cicles.

g) Llengua catalana: pel nivell C2 del Marc europeu: 2 crèdits.

h) Activitats de formació i perfeccionament incloses en el Pla de Formació Permanent del Departament d’Ensenyament o equivalents:

– Cursos de formació i perfeccionament, seminaris, seminaris de coordinació, tallers, grups de treball, intercanvis d’experiències, jornades, conferències, trobades pedagògiques i taules rodones (mínim 15 hores): mig crèdit cada 15 hores.

També es poden al·legar els cursos que es realitzin en el Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada del Departament de Justícia.

– Seminaris permanents i grups de treball i assessorament promoguts pel Departament (mínim 40 hores): mig crèdit cada 15 hores.

– Formació en centre (assessorament, curs i taller de centre, mínim 15 hores): mig crèdit cada 15 hores.

i) Participació en recerca educativa i activitats d’innovació educativa (coordinada des de les universitats, el Departament d’Ensenyament, o projectes europeus), una vegada finalitzades, en centres educatius o altres institucions educatives, sempre que siguin promogudes o autoritzades per l’administració educativa. Organització de la formació permanent i, entre altres, organització de les escoles d’estiu: mig crèdit per cada curs.

3.2. Per haver-hi participat com a formador/a

Per participar com a ponent, professor o formador, director, coordinador o tutor de cursos de formació convocats pels òrgans corresponents de les administracions educatives, així com per les universitats.

a) Activitats organitzades pels departaments de la Generalitat de Catalunya, per les universitats o entitats reconegudes:

– Cursos i seminaris, cursos de postgrau o màsters: mig crèdit cada 10 hores.

b) Activitats organitzades per altres entitats:

– Coordinació de seminaris permanents i grups de treball: mig crèdit cada 10 hores.

– En centres i assessorament: mig crèdit cada 10 hores.

4- Participació en activitats complementàries, colònies i plans d’entorn i creació de materials educatius digitals

Per la realització d’activitats complementàries, viatges i colònies, plans d’entorn i altres activitats específiques no ordinàries que requereixin la planificació i dedicació d’un curs acadèmic complet: mig crèdit per curs.

Creació de materials educatius digitals de caràcter obert, innovador i complementari als llibres de text digitals: mig crèdit per cada paquet equivalent a una unitat didàctica.

Nou calendari d’aplicació de les modificacions

El reconeixement del primer estadi requerirà 9 anys de serveis prestats i un crèdit de mèrits docents.

Entre els anys 2012 i 2013 el nombre de crèdits per mèrits docents corresponents als estadis segon a cinquè s’incrementarà gradualment cada any, de la manera següent:

* any 2012: 6 crèdits de serveis + 3 crèdits de mèrits;

* any 2013: 6 crèdits de serveis + 4 crèdits de mèrits


Sol·licitud de reconeixement d’estadi i documentació justificativa. Clica

En tots els casos, els documents han de ser originals o fotocòpia compulsada.

En els certificats d’activitats de formació hi ha de constar obligatòriament:

– La identificació de l’activitat de formació i el nom de l’organisme convocant;

– Data d’inici i finalització;

– Nombre d’hores de durada;

– Tipus de participació: com a assistent/alumne o com a formador.