“He d’entregar el certificat de no ser delinqüent sexual?”

En resum, s’ha d’acreditar no haver estat condemnat per delictes sexuals amb una declaració responsable de no haver estat condemnat i una autorització expressa per comprovar la veracitat de la declaració. Això es pot fer a través d’internet als periodes de consulta i modificació de dades de la borsa.

Un requisit general per poder incorporar-se a la Borsa de treball de personal docent és

No haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual que inclou l’agressió i l’abús sexual, l’assetjament sexual, l’exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com pel tràfic d’éssers humans.

La RESOLUCIÓ ENS/1297/2016, de 18 de maig, per la qual s’estableixen les bases per a l’actualització i modificació de les dades dels aspirants que integren la borsa de treball de personal interí docent per al curs 2016-2017 diu respecte a aquest requisit que

Les persones que no ho hagin fet amb anterioritat, han d’acreditar no haver estat condemnats per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual o tràfic d’éssers humans amb:

  • una declaració responsable de no haver estat condemnat per sentència ferma per delictes contra la llibertat i indemnitat sexual i,
  • una autorització expressa per comprovar la veracitat de la declaració

Per acreditar aquest requisit, cal entrar a la consulta i modificació de les dades del personal interí docent de la pàgina d’internet del Departament d’Ensenyament.

Les persones que no presentin aquesta declaració han de presentar, abans del 30 de juny de 2016, el certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals.