Les altes temperatures als centres educatius a Inspecció de Treball

Portem més de deu dies del mes de juny amb altes temperatures que depassen àmpliament les que fixa la normativa per a tots els centres de treball, més encara si hi ha menors.

No és un cas aïllat i excepcional, es repeteix sistemàticament els mesos de setembre i finals de maig/juny. El passat mes de setembre vam tenir a instituts lipotímies en alumnat i docents.

Aquesta situació, lluny de preveure que anirà a la baixa els propers anys, tot apunta a anar a pitjor per efecte del canvi climàtic i la tendència a l’alça de les temperatures i per l’efecte afegit de la manca d’inversions en els centres i de les condicions de precarietat i barraquisme crònic de molts centres de secundària.

La CGT ha estat denunciant reiteradament aquesta situació. Sovint quan demanem la intervenció dels i de les tècniques de Salut Laboral ens diuen que ni hi ha recursos humans per atendre ni tampoc equips suficients per a avaluar el problema i la seva dimensió.

No es pot perllongar aquesta situació i esperar que es repeteixin els problemes o que acabin passant greus afectacions plenament previsibles.

Proposem al Departament, Serveis Territorials i Consorci i als Comitès de Salut que actuïn, abordant el problema des de diferents nivells:

1.- Elaborant un protocol davant de cops de calor. S’ha de preveure com es posen els recursos a disposició dels centres per actuar i prendre decisions de caire urgent: municipi, centres, CAP…. que permetin atendre situacions com les que estan afectant aquests dies, suspendre o modificar les activitats, o per acord del consell escolar de centre reduir i/o modificar l’horari. Cal un augment de personal tècnic especialitzat amb els recursos adients, per detectar, estudiar i proposar les mesures adients a cada centre.

2.- Actuant sobre els problemes concrets detectats. Al Baix Llobregat s’han començat a fer experiències pilot per a resoldre aquest problema en alguns centres, però els recursos son insuficients. Cal estendre a tots els serveis territorials i Consorci i augmentar les dotacions econòmiques destinades amb urgència.

3.- Fent un plantejament de la problemàtica a fons. Correspon al Departament i a la Comissió d’Ensenyament del Parlament aprofundir sobre aquesta situació que es reprodueix cada any. Com ara discutir sobre un pla generalitzat de millora de les instal·lacions i d’eficiència energètica als centres, per tal de minimitzar els efectes tant del fred com de la calor. Establint per les noves construccions un protocol en aquest sentit. Sovint ens trobem que les escoles de la República suporten millor aquestes altes temperatures que altres de recent construcció.

L’alta densitat d’ús dels centres educatius, que supera amb escreix la de gairebé tots els edificis públics que ja disposen de climatització, requereix un pla en aquest sentit pels centres educatius.

La CGT creu que cal d’una vegada abordar la realitat d’aquest problema, fa una crida a els i les coordinadores de riscos laborals dels centres, però per extensió a tot el professorat a notificar cada vegada que es depassin les temperatures permeses a S.T/Consorci i a les organitzacions sindicals del Comitè de Salud. Per la nostra part, davant de la manca de resposta a les primeres reunions d’urgència dels comitès de Salut que hem demanat, hem decidit demanar la intervenció d’inspecció de treball.

Demà, divendres 23 de juny, fem una roda de premsa a les 11h a Inspecció de Treball (Travessera de Gràcia, 303, 08025 Barcelona).

Què hem de fer en cas d’incompliment de la normativa de temperatures. Com reclamar

Normativa

REIAL DECRET 486/1997, de 14 d’abril, que estableix les disposicions mínimas de seguretat i salut en els llocs de treball. (BOE núm. 97 publicat el 23/04/1997)

Demanem als centres a realitzar mesures de temperatures a les aules

El Reial Decret 486/1997 sobre les disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treballs (el teniu en adjunt) estableix:

1. La exposición a las condiciones ambientales de los lugares de trabajo no deberá suponer un riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores. A tal fin, dichas condiciones ambientales (…) deberán ajustarse a lo establecido en el anexo III. (Artículo 7.Condiciones ambientales)

2. La temperatura de los locales donde se realicen trabajos sedentarios propios de oficinas o similares estará comprendida entre 17 y 27oC. La temperatura de los locales donde se realicen trabajos ligeros estará comprendida entre 14 y 25oC. (Apartado 3a) Anexo III)

El procediment a seguir per a comunicar la situació de risc per temperatura alta és el següent:

1) Determinació de temperatura superior als 27º a classes/25º al gimnàs. Ho podem fer amb un termòmetre senzill. Si l’operació la podem repetir en diverses aules, i hores, millor.

2) El coordinador/a de riscos laborals ho comunica a la direcció del centre i trametrà per correu electrònic, fax o correu urgent un comunicat de risc al cap de la secció de riscos laborals dels SSTT corresponent.També ho pot trametre qualsevol mestre o la direcció del centre.

Envieu una còpia als sindicats adreçats als delegat/da de prevenció del Comitè de Seguretat i Salut.

3) Els/les tècniques de Salut i Prevenció i els/les delegades sindicals en faran seguiment de la situació, si cal anant al centre per corroborar els resultats i proposar mesures pal·liatives. El Comitè de Seguretat i Salut farà una avaluació de la situació i proposarà a S.T. mesures per a correcció de la situació.

4) Si no es dóna solució, es pot presentar denúncia a Inspecció de Treball.