Les Juntes de Personal

Les Juntes de Personal estan formades per totes les delegades que han sortit escollides a les eleccions sindicals.

La Llei 7/2007 de l’estatut bàsic de l’empleat públic, fixa funcions de la Junta de Personal (formada per tots i totes els i les delegades dels diferents sindicats triades en cada ST): rebre informació sobre la política de personal, retribucions, evolució de l’ocupació, sancions de faltes greus, jornada laboral i horari, vacances i permisos, compliment de les normes en matèria de condicions de treball i prevenció de riscos laborals…

Cada Junta de Personal vota una comissió permanent on estan presents tots els sindicats, que té cada trimestre una reunió amb els S.T. corresponents per tal de ser informat i escoltat.

Les i els delegats o representants a les Juntes de Personal que hem votat, no són equivalents a llicències sindicals. Cada delegat, per llei, disposa de 40 hores per a tasques sindicals, però en el nostre sector això generaria el caos als centres ja que vol dir que, tot avisant, es poden agafar en el moment que el delegat consideri oportú. Per això, s’acumulen les hores –incloent les dels delegats de salut, les de les seccions sindicals o les aconseguides segons el percentatge- en el que s’anomena una borsa fins a aconseguir mitges jornades o jornades senceres. Per això, els delegats ho son a les Juntes de Personal, però no tots tenen llicència sindical: per a que alguns les tinguin, molts han hagut de renunciar a les seves hores.

La capacitat de la representació sindical per a que l’administració respecti les seves propostes depèn realment de la força que tenim el professorat, de la nostra autoorganització, de la sintonia entre les propostes sindicals i el sentiment majoritari del professorat i de la capacitat de mobilització. És per això que tot l’esforç de la CGT està en la construcció d’un moviment des de baix, des dels centres i les zones. Però entenem que la representació sindical també ha de ser un canal per a fer sentir la veu del professorat, i per tant cal apropar les Juntes als centres, i posar-les al servei del professorat.

Cal seguir acostant el sindicalisme als centres

Un dels problemes que fan evident les eleccions és l’allunyament entre el professorat i les organitzacions sindicals. Per això, i en consonància amb el que hem vingut impulsant des de sempre, la CGT proposa les següents mesures:

1.- Potenciació de les delegades de centre i de les reunions de zona.

Com a mesura transitòria volem aconseguir el reconeixement normatiu perquè una persona per centre disposi de 2 hores a la setmana per a fer la tasca de coordinació sindical, que permeti l’assistència regular a les reunions de zona i que faciliti la reunió del personal del centre tant per a rebre la informació, com per a fer arribar propostes a l’assemblea de zona.

2.- Aproximar la Junta de Personal als centres.

Sempre presentem esmenes als reglaments de les JP, per tal que aquestes siguin permeables a les preocupacions dels centres. De moment la resposta unànime de la resta de sindicats és sempre no, deixant totes les decisions importants en mans de les reunions de les cúpules sindicals. Proposem que les JP siguin obertes al professorat, que es doni veu si una zona decideix portar un tema a la Junta i proposa un portaveu, que els temes que es presenten a zones arribin a la reunió trimestral amb l’administració, que s’informi als centres de les reunions de Junta i de les reunions amb l’administració.

1. Caldria regularitzar les reunions de la Junta de Personal, com a mínim una al trimestre, informant als centres tant de les reunions com de les resolucions.

2. Caldria obrir les reunions de la Junta de Personal a la presència del professorat.

3. Caldria poder demanar una reunió de Junta de Personal amb un 2% de signatures de professorat del ST que ho sol·liciti.

4. Caldria informar prèviament als centres de les reunions amb l’administració, per poder recollir les inquietuds.

Mesa Sectorial d’Educació