Modificació de les instruccions sobre el curs d’iniciació del personal interí docent

Modificació de les instruccions sobre el curs d’iniciació, el període de prova inicial i la prova d’idoneïtat del personal interí docent per a garantir que totes les persones que acreditin una experiència docent de dotze mesos o més, puguin quedar exemptes de realitzar el curs d’iniciació a la tasca docent.

RESOLUCIÓ EDU/202/2021, de 28 de gener, per la qual es modifica la Resolució EDU/2637/2020, de 23 d’octubre, per la qual s’aproven les instruccions sobre el curs d’iniciació, el període de prova inicial i la prova d’idoneïtat del personal interí docent.

Durant el primer curs en què obtingui un nomenament d’interinatge o substitució per a tot un curs escolar en un mateix centre docent, el personal docent ha de seguir un curs d’iniciació a la tasca docent en centres públics per desenvolupar correctament les funcions docents.

A aquest efecte, s’entén que ha estat nomenat per a tot el curs el personal docent que hagi obtingut un o més nomenaments en el mateix centre, amb efectes entre l’1 de setembre i l’inici del període lectiu i fins al final del curs, i sempre que la dedicació del nomenament o la suma de la dedicació dels diferents nomenaments sigui, com a mínim, de mitja jornada.

El personal docent que no estigui obligat a fer el curs perquè no hagi obtingut nomenaments d’aquestes característiques, l’haurà de realitzar durant el curs en què l’obtingui.

Aquest curs consta d’una fase de formació i una fase de tutoria.

Els serveis territorials han de comunicar a les persones afectades l’obligació de realitzar el curs d’iniciació a la tasca docent, un cop hagin estat nomenades.

Exempció

Està exempt de realitzar el curs d’iniciació el personal docent que tingui una experiència docent prèvia en els ensenyaments reglats de nivell no universitari de dotze mesos o més en els darrers tres cursos escolars, així com les persones que hagin estat seleccionades en un procés selectiu d’ingrés a la funció pública docent, mentre no siguin nomenades persones funcionàries en pràctiques.

La sol·licitud d’exempció s’ha de presentar als serveis territorials corresponents, juntament amb la documentació acreditativa, en el termini màxim de 15 dies naturals des de la comunicació de l’obligació de fer el curs.

En el cas que els serveis s’hagin prestat en centres docents dependents del Departament d’Educació, únicament s’ha d’al·legar l’experiència a la sol·licitud d’exempció però no s’ha d’aportar la documentació, atès que les dades consten en el registre informàtic del personal docent.

Els serveis prestats en centres docents públics d’altres comunitats autònomes, s’han de justificar amb la fotocòpia del nomenament i la diligència de cessament, on es faci constar la data de finalització de la prestació del servei.

Els serveis prestats en centres privats s’han de justificar amb la fotocòpia del contracte, o la certificació expedida per la direcció del centre corresponent, amb el vistiplau de la Inspecció d’Educació, o bé per la secretaria del col·legi de doctors i llicenciats o d’altres col·legis professionals, sempre que aquesta certificació pugui ser emesa d’acord amb els seus estatuts, amb la data de finalització de la prestació del servei que consti en una certificació d’empresa o algun altre document oficial.

Els serveis prestats a l’estranger s’acrediten mitjançant certificats expedits pels ministeris competents en matèria educativa, per les universitats o per altres administracions amb competències educatives dels països respectius, degudament traduïts a qualsevol de les dues llengües oficials a Catalunya.