Modificació procediment de promoció docent per estadis (comissió de valoració)

L’apartat 4 de l’annex de l’Ordre ENS/330/2014, de 6 de novembre, estableix l’aplicació al professorat dels resultats de l’avaluació del centre i determina que, en cada centre que hagi obtingut una valoració de nivell 3 o nivell 4 i s’hagin presentat sol·licituds de valoració del professorat per aquesta modalitat, s’ha de constituir una comissió de valoració que ha de determinar el grau d’implicació del professorat en l’assoliment dels objectius fixats pel centre i en la millora dels seus resultats o en el manteniment de bons resultats.

Atès que es considera necessari potenciar la intervenció i participació de la direcció dels centres públics en l’avaluació de l’exercici de l’activitat docent, és procedent modificar la composició de la comissió de valoració establerta a l’apartat 4 de l’annex de l’Ordre ENS/330/2014.

D’altra banda, i per tal de garantir el principi de transparència a tenir en compte en els procediments d’avaluació, d’acord amb el que s’estableix a l’article 184.1 de la Llei 12/2009, cal incloure a l’annex de l’Ordre ENS/330/2014 els elements i descriptors que han de regir en l’avaluació de l’activitat docent del professorat que opti per aquesta modalitat d’avaluació.

ORDRE ENS/16/2016, de 3 de febrer, de modificació de l’Ordre ENS/330/2014, de 6 de novembre, de procediment de promoció docent per estadis.