Novetats en matèria de permisos del personal de l’Administració de la Generalitat de Catalunya

Nova Nota informativa sobre les novetats en matèria de permisos del personal de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic introduïdes pel Reial decret llei 5/2023, de 28 de juny

El dia 29 de juny de 2023 es va publicar al BOE el “Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio”.

L’article 127 del Reial decret llei esmentat modifica el text refós de la Llei de l’Estatut dels  Treballadors, aprovat pel Decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre (TRET); mentre que l’article  128 del mateix text normatiu modifica els articles 48 i 49 del Reial decret legislatiu 5/2015, de  30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (TREBEP), donant compliment a la transposició de la Directiva (UE) 2019/1158 del Parlament  Europeu i del Consell de 20 de juny de 2019 relativa a la conciliació de la vida familiar i la vida  professional dels progenitors i els cuidadors, i per la qual es deroga la Directiva 2010/18/UE  del Consell (DOUE 12/07/2019). 

1. Modificació dels permisos regulats als articles 48 i 49 del TREBEP 

1.1 Nou redactat de l’article 48.a) en relació als permisos per mort, accident o  malaltia greu, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que  precisi de repòs domiciliari. 

L’esmentat article queda redactat com segueix:  

“a) Per accident o malaltia greus, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització  que precisi de repòs domiciliari del cònjuge, parella de fet o parents fins al primer grau per  consanguinitat o afinitat, així com de qualsevol altra persona diferent de les anteriors que  convisqui amb el funcionari o funcionària en el mateix domicili i que requereixi la cura efectiva  d’aquella, cinc dies hàbils. 

Quan es tracti d’accident o malaltia greus, hospitalització o intervenció quirúrgica sense  hospitalització que precisi de repòs domiciliari, d’un familiar dins del segon grau de consanguinitat  o afinitat, el permís serà de quatre dies hàbils. 

Quan es tracti de mort del cònjuge, parella de fet o familiar dins del primer grau de  consanguinitat o afinitat, tres dies hàbils quan el succés es produeixi en la mateixa localitat, i cinc  dies hàbils, quan sigui en diferent localitat. En el cas de mort de familiar dins del segon grau de  consanguinitat o afinitat, el permís serà de dos dies hàbils quan es produeixi en la mateixa  localitat i de quatre dies hàbils quan sigui en diferent localitat.” 

a) Respecte els supòsits d’accident o malaltia greus, hospitalització o intervenció  quirúrgica sense hospitalització que precisi de repòs domiciliari, es suprimeix la  referència a la localitat i es fa menció expressa al cònjuge o parella de fet. En l’àmbit de  l’Administració de la Generalitat de Catalunya ja s’estava interpretant l’equiparació del parentiu  de primer grau amb el cònjuge o parella de fet.  

Igualment, és especialment significatiu que en cas d’accident o malaltia greus, hospitalització  o intervenció quirúrgica sense hospitalització que precisi de repòs domiciliari del cònjuge,  parella de fet o parents fins al primer grau per consanguinitat o afinitat, s’afegeix “qualsevol  altra persona diferent de les anteriors que convisqui amb el funcionari o funcionària en  el mateix domicili i que requereixi la cura efectiva d’aquella”. En relació amb les persones  convivents, la norma no exigeix cap relació de parentiu, però caldrà acreditar la situació de  convivència i la necessitat de cura efectiva per part de la persona sol·licitant d’aquest permís. 

En aquest cas, el permís serà de cinc dies hàbils i en el cas de familiars fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, el permís serà de quatre dies hàbils (la durada del permís ja no  depèn de la localitat).

b) En el cas de mort, es manté el permís de tres o cinc dies hàbils, o de dos o quatre dies  hàbils, en funció de si es tracta de primer o segon grau de consanguinitat o afinitat i si el fet  es produeix en la mateixa o diferent localitat. En aquest nou redactat es preveu de forma  expressa l’equiparació del cònjuge o parella de fet al familiar de primer grau. En l’àmbit de  l’Administració de la Generalitat de Catalunya ja s’estava interpretant l’equiparació del parentiu  de primer grau amb el cònjuge o parella de fet.  

1.2 Modificació de l’apartat l) de l’article 48 del TREBEP, en relació al permís per  matrimoni.  

En la nova redacció del permís de quinze dies per matrimoni, s’afegeix a banda del matrimoni  el “registre o constitució formalitzada per document públic de parella de fet”. 

Aquesta previsió ja s’estava aplicant en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de  Catalunya en virtut de l’equiparació del matrimoni amb les unions estables de parella als  efectes dels permisos de conciliació prevista expressament als articles 2.3 i 9 de la Llei 8/2006,  de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al  servei de les administracions públiques de Catalunya. 

S’ha de recordar que, d’acord amb l’article 9 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, aquest permís té  una durada de quinze dies naturals consecutius i es pot gaudir dins el termini d’un any a  comptar de la data del casament o de l’inici de la convivència. 

1.3 Nou permís parental per cura de fill, filla o menor acollit per temps superior  a un any, fins al moment en què el menor compleixi vuit anys. 

S’introdueix un nou supòsit g) a l’article 49 del TREBEP relatiu als permisos per motius de  conciliació de la vida personal, familiar i laboral, per raó de violència de gènere i per a les  víctimes de terrorisme i els seus familiars directes. 

Aquest nou supòsit preveu un permís parental per a la cura de fill, filla o menor acollit per  temps superior a un any, fins al moment en què el menor compleixi vuit anys, amb una  durada no superior a vuit setmanes, contínues o discontínues, podrà gaudir-se a temps  complet, o en règim de jornada a temps parcial, quan les necessitats del servei ho permetin  i conforme als termes que reglamentàriament s’estableixin

Aquest nou permís es configura com un dret individual de les persones progenitores,  adoptants o acollidores, en el mateix sentit que disposa l’apartat f) de l’article 48 del TREBEP  per al permís de lactància, per tant, sense que pugui transferir-se el seu exercici a l’altre  progenitor, adoptant o acollidor. 

La persona progenitora, adoptant o acollidora comunicarà les dates de gaudiment del permís  (data d’inici i fi, o període de gaudiment) amb una antelació de quinze dies i s’haurà de  realitzar per setmanes completes. El gaudiment del permís en els períodes que siguin sol·licitats s’autoritzarà sempre que les necessitats dels serveis ho permetin (en cas  que no sigui possible el seu gaudiment en atenció a les necessitats dels serveis, és raonable  que es proposin dates de gaudiment alternatives per tal que siguin acceptades per les  persones interessades).  

En el supòsit específic en què tinguin dret al permís dues persones de la mateixa unitat pel  mateix subjecte i fet causant, l’Administració podrà ajornar la concessió del permís per un  “període raonable” quan s’alteri seriosament el correcte funcionament de la unitat en la  que ambdues prestin serveis. En conseqüència, en el cas de concurrència de sol·licituds  amb el mateix període de gaudiment de dues persones pel mateix subjecte i fet causant, si  l’Administració entén que pot quedar afectat seriosament el correcte funcionament de la unitat  ha d’oferir una alternativa de gaudiment més flexible i, si no és acceptada, l’Administració  podrà ajornar l’autorització de gaudiment per un període raonable justificant la decisió per  escrit.  

En resum, aquest nou permís es configura com no retribuït (sens perjudici dels criteris  que a l’efecte pugui establir l’Administració General de l’Estat en relació a les possibles  fórmules de cotització), es pot gaudir de manera immediata a partir del dia 30 de juny de  2023 per setmanes (contínues o discontínues) i a temps complet, i el període de  gaudiment pot restar supeditat a les necessitats del servei. La possibilitat del seu gaudiment  a temps parcial, així com d’altres possibles alternatives de flexibilitat, queda diferida al seu desenvolupament reglamentari. 

1.4 Aplicació al personal laboral de l’Administració de la Generalitat 

En relació amb la modificació dels permisos regulats als articles 48 i 49 del TREBEP, cal  tenir en compte la remissió de l’article 47 del VI Conveni col·lectiu únic del personal laboral de  la Generalitat de Catalunya per al període 2004-2008, pel que fa a la seva aplicació al personal  laboral de l’Administració de la Generalitat. D’acord amb aquest precepte: “En el supòsit que  durant la vigència d’aquest Conveni col·lectiu entrés en vigor una norma per la qual es  modifica el règim de permisos i/o llicències dels funcionaris/àries públics, aquesta s’aplicarà  amb els mateixos criteris al personal laboral sotmès a l’àmbit d’aplicació d’aquest Conveni.” 

2.- Modificació del text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors,  aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre.  

El Reial decret llei 5/2023, de 28 de juny, estableix la modificació de diversos articles del Reial  decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut  dels Treballadors, de la qual destaquem els aspectes més rellevants a efectes de la seva  aplicació al personal del sector públic de la Generalitat: 

∙ S’afegeix, com a nou supòsit de no discriminació en l’ocupació, “el tracte  desfavorable dispensat a dones o homes per l’exercici dels drets de conciliació o  corresponsabilitat de la vida familiar i laboral” (article 4.2.c) TRET).

Ampliació del dret a l’adaptació de jornada. Tindran aquest dret aquelles que tinguin  necessitats de cura respecte dels fills i filles majors de dotze anys, el cònjuge o parella  de fet, familiars per consanguinitat fins al segon grau de la persona treballadora, així  com d’altres persones dependents quan, en aquest últim cas, convisquin en el  mateix domicili, i que per raons d’edat, accident o malaltia no puguin valer-se per si  mateixos, havent de justificar les circumstàncies en les quals fonamenta la seva petició  (art. 34.8 TRET). El procediment també ha sofert modificacions de tal manera que, en  defecte de previsions en el conveni col·lectiu, s’ha d’obrir un procés de negociació que  ha de dur-se a terme amb la major celeritat i, en qualsevol cas, en un període màxim  de 15 dies (abans 30 dies). L’adaptació es concedeix en el cas que no concorri oposició  motivada expressa per part de l’empresa (“silenci positiu”). La persona treballadora té  dret a tornar a la situació anterior a l’adaptació conclòs el període acordat o quan  decaiguin les causes que varen motivar la concessió. La reversió del canvi per part del  treballador només es possible denegar-la per l’empresa quan existeixin raons  objectives i motivades.  

∙ Equiparació del registre de parella de fet pel permís de quinze dies per matrimoni (art.  37.3a) TRET). Són molts els convenis col·lectius que equiparen les parelles de fet al  matrimoni però amb aquest nou redactat s’estén obligatòriament a parelles de fet  degudament constituïdes malgrat el conveni col·lectiu no ho prevegi.  

∙ S’amplia de dos a cinc dies, així com els supòsits de fet, el gaudiment del permís per  accident o malaltia greus, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització  que requereixi repòs domiciliari del cònjuge, parella de fet o parents fins al segon grau  per consanguinitat o afinitat, inclòs el familiar consanguini de la parella de fet, així  com de qualsevol altra persona diferent de les anteriors, que convisqui amb la  persona treballadora en el mateix domicili i que requereixi la cura efectiva  d’aquella. Permís de dos dies (que no varia) per mort del cònjuge, parella de fet o  parents fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, ampliable fins a quatre dies si  la persona treballadora necessita fer un desplaçament a aquest efecte (art. 37.3 TRET). 

∙ Obligació de l’empresari de motivar per escrit qualsevol limitació del dret a  reducció de jornada per conciliació, havent d’oferir un pla alternatiu que asseguri  l’exercici dels drets de conciliació. Major restricció a la negativa empresarial  d’acumulació de les hores de lactància. (art. 37.4 TRET). 

∙ Equiparació amb el TREBEP del permís per cura de fill amb càncer o una altra  malaltia (art. 37.6 TRET). 

∙ S’afegeix un nou supòsit que preveu el dret de la persona treballadora a absentar-se  del treball per causa de força major quan sigui necessari per motius familiars  urgents relacionats amb familiars o persones convivents, en cas de malaltia o  accident que facin indispensable la seva presència immediata. Són retribuïdes les  hores d’absència equivalents a quatre dies a l’any, conforme al que s’estableix en conveni col·lectiu o, en defecte d’això, en acord entre l’empresa i la representació  legal de les persones treballadores aportant les persones treballadores, si escau,  acreditació del motiu d’absència. (art. 37.9 TRET). S’ha d’entendre que aquest permís  pot gaudir-se per hores i només són retribuïdes les hores d’absència equivalents a  quatre dies l’any, per tant, si es superen no són retribuïdes.  

∙ Ampliació de la possibilitat d’excedències a les parelles de fet (art. 46.3 TRET). 

∙ En cas d’haver-hi una única persona progenitora, aquesta podrà gaudir de les  ampliacions completes previstes per discapacitat del fill o filla en el naixement, en  situació de guarda amb finalitats d’adopció o d’acolliment, per al cas de famílies amb  dues persones progenitores (art. 48.6 TRET). 

Nou article 48 bis del TRET que estableix el dret a un permís parental, per a la  cura de fill, filla o menor acollit per temps superior a un any, fins al moment en  què el menor compleixi vuit anys. Aquest permís tindrà una durada no superior a vuit  setmanes, contínues o discontínues, i podrà gaudir-se a temps complet, o en règim de  jornada a temps parcial conforme al que s’estableix reglamentàriament

Aquest permís, té la consideració de nova causa de suspensió del contracte (art.  45.1.o) TRET).  

Fins el desplegament de normativa concreta per part de l’Administració de la Seguretat  Social que empari una prestació, es tracta d’un permís no retribuït (sens perjudici  dels criteris que a l’efecte pugui establir l’Administració General de l’Estat en  relació a les possibles fórmules de cotització), és intransferible i podrà gaudir-se a  temps complert o en règim de jornada a temps parcial, conforme al que s’estableixi  reglamentàriament. La persona interessada especificarà l’inici i fi del gaudiment (o, en  el seu cas, els períodes de gaudiment) amb preavís de 10 dies (o la que consti en la  negociació col·lectiva). Quan dues o més persones generin aquest dret pel mateix fet  causant o en d’altres supòsits definits en els convenis col·lectius en els que s’alteri  seriosament el correcte funcionament dels serveis, es podrà ajornar la concessió del  permís per un període raonable, justificant per escrit aquesta circumstància i desprès  d’haver ofert una alternativa de gaudiment igual de flexible.  

∙ Nul·litat dels acomiadaments durant l’exercici dels nous permisos i drets (art. 53.4 i  55.5 TRET). 

∙ S’afegeix una disposició addicional dinovena que preveu l’ampliació del càlcul  d’indemnitzacions en determinats supòsits de jornada reduïda. 

Cal recordar el caràcter de mínims de la nova normativa laboral i, per tant, s’ha de tenir en  compte el que disposin els corresponents convenis col·lectius si milloren el que preveu la  normativa esmentada.

3.- Període transitori en relació amb els permisos que s’estaven  gaudint a la data d’entrada en vigor del Reial Decret llei 5/2023, de 28  de juny. 

D’acord amb la disposició transitòria tercera del Reial Decret llei 5/2023, de 28 de juny, els  permisos previstos en els articles 37.4 (lactància), 37.6 (reducció de jornada) i 46.3  (excedències) del text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors i en l’article 48 a) del  TREBEP que s’estiguessin gaudint a l’entrada en vigor d’aquesta llei, ho faran d’acord  amb la normativa que li fos aplicable al començament del seu gaudiment. 

La mateixa disposició transitòria disposa que el gaudiment d’aquests drets no limitarà, en cap  cas el gaudiment del permís parental, que podrà gaudir-se en la seva integritat quan finalitzi  el d’aquells permisos. 

4.- Entrada en vigor 

Tots els permisos de conciliació introduïts pel Reial Decret llei 5/2023, de 28 de juny, entren  en vigor el 30 de juny de 2023, l’endemà de la seva publicació en el BOE, tal com disposa  la seva disposició final novena.