[Oposicions 2020] Convocatòria

Tornem a denunciar que l’actual sistema d’accés a la funció pública és injust, arbitrari, selectiu i memorístic. (Vegeu Esquerda “Oposicions. Estabilitat o acomiadaments. Nosaltres decidim”). Els pròxims anys es preveu un accés massiu a la funció pública, que pot donar-se per la via d’aquestes oposicions totalment injustes o per la de l’estabilització del personal interí amb criteris equitatius i transparents.

cgt_resumopos_2019_2020_ok.pdfResum Oposicions

RESOLUCIÓ EDU/17/2020, de 13 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats.

RESOLUCIÓ EDU/52/2020, de 16 de gener, de modificació de la convocatòria. Ampliació de les places del torn lliure.

Presentació de sol·licituds del 16 de gener al 4 de febrer de 2020

Sol·licitar la inscripció

Places per especialitat

Calendari previst

 • Sol.licituds: Del 16 de gener al 4 de febrer. Mateix termini per a les sol·licituds de participació com a membre de tribunal.
 • Llista provisional d’admesos i exclosos: començaments de març de 2020. 10 dies hàbils pera reclamar.
 • Llista definitiva d’admesos i exclosos: començaments de juny de 2020.
 • Prova de llengües: 12 de juny de 2020.
 • Acte de presentació: 13 de juny de 2020 10ha les
 • Resolució del concurs oposició: 30 de novembre.
 • Presa de possessió com a funcionaris en pràctiques: 1 de setembre de 2021
 • Nomenament com a funcionaris de carrera de les persones que superin la fase de pràctiques: 1 de setembre de 2022.

Novetats i aclariments

 • Es reserva un 5% del total de places per a les persones que tenen reconeguda una discapacitat física igual o superior al 33%.
 • Les proves s’iniciaran pel cognom que comenci per la lletra E (Resolució PDA/3532/2019, de 17 de desembre)
 • El procediment selectiu comença el 12 de juny de 2020 (proves de coneixements de català i de castellà) i acaba abans del 30 de novembre de 2020.
 • El mateix dia de les proves de llengües es fa pública la qualificació d’aquestes al tauler d’anuncis de la seu de cada un dels tribunals.
 • L’endemà de la realització de les proves de llengües, al matí, es fa l’acte de presentació davant els tribunals.
 • Els aspirants que es presenten al procediment d’ingrés lliure i de reserva per a aspirants amb discapacitat han de lliurar un exemplar de la programació didàctica al tribunal en l’acte de presentació. L’aspirant que no presenti aquesta programació s’entén que renuncia a continuar en el procés selectiu.
 • Com a mínim tres setmanes abans de l’inici de les proves, les comissions de selecció faran públics els criteris de correcció de les proves de la fase d’oposició, en els taulers d’anuncis on se celebra el procés selectiu i en aquest web.
 • La programació haurà de tenir un mínim de 6 unitats didàctiques i s’haurà de programar tot 1 curs. Totes les unitats que apareguin en la programació entraran en el sorteig.
 • El temps per defensar oralment la programació i unitat didàctica serà de 25 minuts. Dintre d’aquest temps com a màxim 10 serà per la defensa de la programació i el temps restant per la defensa de la UD. Després d’aquests 25 minuts, el tribunal tindrà 10 minuts per preguntes sobre la seva intervenció i sobre la contextualització en situacions concretes d’aula.
 • La prova pràctica serà d’un màxim de 3 hores. Posteriorment, els aspirants seran convocats pel tribunal, per a la lectura de la prova pràctica en relació amb la situació d’aprenentatge a l’aula. L’aspirant disposa, a aquests efectes, d’un temps màxim de vint minuts, en els quals, finalitzada la lectura, el tribunal pot plantejar dubtes i demanar aclariments a l’aspirant en un temps màxim de deu minuts.
 • El Departament es compromet a penjar exemples dels supòsits pràctics de cada especialitat abans del 30 de gener.
 • Els criteris de correcció es publicaran amb 3 setmanes abans de l’inici de les proves.
 • Tot i demanar més concreció dels mateixos, de moment no hi ha cap canvi en aquest sentit. El Departament considera que això és sobirania tècnica dels tribunals.

Requisits específics dels cossos convocats

Temaris

No hi ha canvis en els temaris. Base 6.8.3 de la convocatòria.
Temaris vigents per cossos i especialitats

TRIBUNALS

Sol·licituds del 16 de gener al 4 de febrer.

L’acte del sorteig de les persones voluntàries com entre les que no ho han sol·licitat, és el dia 6 de març de 2020 a les 11 hores, a la seu central del Departament d’Educació (Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona).

D’acord amb el resultat d’aquest sorteig es realitza la designació dels vocals titulars i suplents dels tribunals.

DES DE CGT PROPOSEM UN SISTEMA D’ACCÉS PER MÈRITS

És viable l’accés per mèrits? No només és viable sinó que queda recollit a l’EBEP, (Estatut Bàsic de l’Empleat Públic: article 61.6). A més, la nostra tasca educativa és fàcilment avaluable observant i valorant la nostra feina diària, i és el millor indicador possible per constatar la capacitat dels i de les aspirants. En qualsevol cas només aconseguirem que canviï el sistema d’accés amb la mobilització de totes les interines i el màxim suport de la resta de docents.

Encara els pròxims anys es preveu un accés massiu a la funció pública, que pot donar-se per la via d’aquestes oposicions totalment injustes o per la de l’estabilització amb criteris equitatius i transparents.

Només la mobilització del col·lectiu d’interines i el suport de tot el professorat aconseguirà canviar aquest sistema d’accés injust i arbitrari, no podem esperar que sigui el Departament d’Ensenyament qui modifiqui aquest sistema i doni prioritat a l’experiència sense la nostra pressió, la nostra força, i la nostra lluita. Si nosaltres ens aturem, el sistema deixa de funcionar.

Des de CGT Ensenyament fem una crida a tot el professorat a organitzar assemblees i mobilitzacions per tal d’exigir:
– Accés a la funció pública per concurs de mèrits que prioritzi els serveis prestats.
– Garantia d’estabilitat a tot l’actual personal interí i substitut sense requisits addicionals.
– Increment de plantilles per millorar la qualitat de l’ensenyament públic i permetre la incorporació de nou personal docent.