Orientacions per incrementar l’aprenentatge híbrid ​

El model d’educació híbrida ve donat per la impossibilitat de coincidir en l’espai alumnat i professorat. En aquest escenari caldrà definir propostes que contemplin l’assoliment de fites educatives en dos entorns diferents –presencial i virtual-, i establir els enllaços que permetin donar continuïtat a les activitats que es facin tant en un entorn com en l’altre, garantint sempre la continuïtat del seu procés d’aprenentatge.​

La Resolució SLT/2700/2020, de 29 d’octubre, preveu que els centres educatius han d’aplicar les mesures d’ensenyament previstes als seus plans d’organització del curs 2020-2021 per tal de reduir l’assistència presencial d’alumnat d’estudis postobligatoris: batxillerat, cicles formatius de grau mitjà i cicles formatius de grau superior i els ensenyaments del règim especial reglats.

En aquest document es recullen els criteris i les orientacions per impartir formació híbrida i assoli​r un doble objectiu:

 1. Disminuir la presencialitat als centres educatius i reduir la mobilitat de l’alumnat, tot garantint la continuïtat formativa de tot l’alumnat.
 2. Impulsar i diversificar metodologies d’ensenyament i aprenentatge innovadores que enriqueixen el model formatiu de l’alumnat.

  orientacions-aprenentatge-hibrid.pdfCriteris i orientacions per incrementar l’aprenentatge híbrid a l’FP, Batxillerat, Ensenyaments del règim especial, EOI i CFA​​

 • Aquest increment de la formació no presencial es planificarà per a tot el trimestre, adequant, si s’escau, els plans d’obertura de cada centre. Aquesta proposta s’implantarà tan aviat com el centre la tingui organitzada durant aquesta primera setmana de novembre i se n’informarà al Consell Escolar.
 • L’Equip Directiu, entre d’altres qüestions ha de:
  • Assegurar que els horaris de treball dels docents incorporen de manera equilibrada l’ensenyament presencial i el virtual, els espais adequats de coordinació i de treball en equip.
  • Evitar sobrecàrregues de feina que resulten contraproduents a mig i llarg termini: no superar la dedicació equivalent a la jornada laboral establerta per normativa i tenir en compte els efectes de la docència telemàtica en termes de cansament físic i psicològic.
  • Comprovar que tot el professorat que les necessiti disposa de les eines i els equipaments necessaris per fer ensenyament virtual i que el centre disposa d’espais per fer activitat telemàtica docent.
  • Assegurar que l’aprenentatge de cap alumne queda exclòs o limitat per raons de capacitació competencial o de manca de recursos materials.
  • Detectar les necessitats formatives i de recursos del professorat en matèria de competència digital i facilitar la seva participació en les activitats formatives proposades pel Departament.
  • Assegurar a l’horari del professorat més temps per a la preparació de les sessions de treball, els recursos didàctics i el seguiment de l’alumnat a càrrec.
  • Acotar la jornada laboral del personal del centre i preservar els espais de desconnexió digital.
  • Elaborar un registre amb totes les incidències i de situacions de risc laboral que es puguin presentar.
  • Configurar els grups classe per aconseguir unes ràtios adequades per al treball en entorns virtuals.
  • Disposar de canals molt fluids de comunicació entre els docents. Avaluar periòdicament el seguiment del funcionament del model híbrid i/o en línia, per tal de prendre decisions, millorar i reconduir situacions.

(…)