[Permís] ​Mort d’un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat

Durada

  • ​Si el familiar és de 1r grau: 3 dies hàbils si el succés es produeix a la mateixa localitat del lloc de treball i 5 dies hàbils si el succés es produeix en una localitat diferent de la del lloc de treball.
  • Si el familiar és de 2n grau: 2 dies hàbils si el succés es produeix a la mateixa localitat del lloc de treball i 4 dies hàbils si el succés es produeix en una localitat diferent de la del lloc de treball.
  • Els dies de permís es podran gaudir dins el termini de 10 dies a partir del dia del succés.

Retribucions: 100%

​Documentació

  • Còpia del llibre de família
  • Certificació mèdica acreditativa del succés (mort)

 Ves a ATRI per fer la tramitació          

Normativa

  • Article 11.4 de la Resolució TRI/3345/2005​, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del III Acord general sobre condicions de treball del personal de l’àmbit d’aplicació de la Mesa General de Negociació de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 4517, de 24 de novembre de 2005)
  • Article 48.a) del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (BOE núm. 261, de 31 d’octubre de 2015).