[Permís] Accident, malaltia greu, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que comporti repòs domiciliari d’un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat o d’una persona convivent en el mateix domicili​

Ves a ATRI per fer la tramitació  

Durada

  • Si el familiar és de 1r grau o conviu al mateix domicili: 5 dies hàbils.
  • Si el familiar és de 2n grau: 4 dies hàbils. 

Els dies de permís es podran gaudir dins el termini de 10 dies. Aquest termini es podrà iniciar en qualsevol moment mentre es mantingui el supòsit de fet de l’hospitalització o del repòs domiciliari en cas d’intervenció quirúrgica sense hospitalització.

Retribucions: 100%

Documentació

  • Còpia del llibre de família o del parentiu del familiar o, si és el cas d’una persona que conviu al mateix domicili, justificant del padró municipal.​
  • Certificació mèdica acreditativa del succés (accident, malaltia greu, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que comporti repòs domiciliari)​.

 Ves a ATRI per fer la tramitació          

Normativa

  • Article 11.4 de la Resolució TRI/3345/2005​, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del III Acord general sobre condicions de treball del personal de l’àmbit d’aplicació de la Mesa General de Negociació de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 4517, de 24 de novembre de 2005)
  • Article 48.a) del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (BOE núm. 261, de 31 d’octubre de 2015).

Data d’actualització: 10 de juliol de 2023