[Permís] Mort, accident, malaltia greu, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que comporti repòs domiciliari d’un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat

Durada:

  • Si el familiar és de 1r grau: 3 dies hàbils si el succés es produeix a la mateixa localitat del lloc de treball i 5 dies hàbils si el succés es produeix en una localitat diferent de la del lloc de treball
  • Si el familiar és de 2n grau: 2 dies hàbils si el succés es produeix a la mateixa localitat del lloc de treball i 4 dies hàbils si el succés es produeix en una localitat diferent de la del lloc de treball.

Els dies de permís es podran gaudir dins el termini de 10 dies a partir del succés.

Retribucions: 100%

​Documentació:

  • Fotocòpia compulsada del llibre de família o del parentiu del familiar.
  • Certificació mèdica acreditativa del succés (mort, accident, malaltia greu, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que comporti repòs domiciliari)​.

​Normativa:

  • Article 11.4 de la Resolució TRI/3345/2005, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del III Acord general sobre condicions de treball del personal de l’àmbit d’aplicació de la Mesa General de Negociació de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 4517, de 24 de novembre de 2005)
  • Article 48.a) del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (BOE núm. 261, de 31 d’octubre de 2015).

Sol·licitud de permisos a la direcció del centre – 247kb ​