[Reducció] Per tenir cura d’un fill/a menor de 12 anys

Durada: La durada és fins al compliment dels 12 anys d’edat del fill o filla i s’inicia…

[Reducció] Per tenir cura d’un familiar amb discapacitat reconeguda del 65% o superior (fins al segon grau de consanguinitat), o que requereix una dedicació especial

Observacions: Si els dos cònjuges treballen, només un d’ells pot gaudir del permís de reducció de jornada.…

[Reducció] Per guarda legal de fill/a menor de 6 anys

Durada: Modalitats per gaudir de la reducció de jornada per cura de fill o filla menor…