Preinscripció i matrícula 2019-2020 (dates i normes)

Resolució EDU/452/2019, de 21 de febrer, normes de preinscripció i matrícula per al curs 2019-2020.
Decret 31/2019, de 5 de febrer, de modificació del Decret d’admissió.
Decret 10/2012, de 31 de gener, de modificació del Decret d’admissió.
Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s’estableix el procediment d’admissió de l’alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics.

Novetats per al curs 2019-2020

Tots els ensenyaments

Majoria d’edat i formalització de la preinscripció. S’estableix que l’alumne o alumna que fa els 18 anys durant l’any 2019 pot presentar i signar la sol·licitud, independentment que tingui o no els 18 anys en el moment de presentar la preinscripció.

Ensenyaments obligatoris i batxillerat

Eliminació de dos criteris complementaris. Que l’alumne o alumna tingui una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, i que el pare, mare, tutors o germans siguin exalumnes del centre.

ESO

Eliminació de l’avaluació de setembre. Aquest fet modifica parcialment la gestió de la preinscripció, a més de l’ESO, de grau mitjà de formació professional i d’arts plàstiques i disseny.

Batxillerat i cicles formatius d’FP de grau mitjà

Sol·licitud electrònica

  • Implica la identificació de l’alumne o alumna i de la persona que presenta la sol·licitud de forma electrònica.
  • No cal presentar cap documentació d’identificació al centre perquè la sol·licitud es consideri presentada. Només en els casos que no es pugui recuperar la nota o validar els criteris al·legats, cal presentar la documentació acreditativa al centre que es demana en primera opció.
  • Modificació de la sol·licitud. Es preveu que durant el termini de presentació es pugui modificar les dades sobre els criteris de prioritat al·legats, així com dels ensenyaments sol·licitats, si és necessari.

Acreditació de criteris

  • Proximitat al domicili de l’alumne o alumna. Les dades s’obtindran electrònicament mitjançant l’accés al padró municipal d’habitants.
  • Discapacitat, i família nombrosa o monoparental. S’obtindrà electrònicament mitjançant l’accés a les bases de dades del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Cicles formatius d’FP de grau mitjà

Segona fase d’admissió. Els alumnes que hagin participat en el procés de preinscripció de cicles formatius de grau mitjà al juny i no n’hagin obtingut plaça, rebran un missatge electrònic amb un enllaç per accedir a la sol·licitud, i fer peticions a centres i ensenyaments amb places vacants.

Cicles formatius d’FP de grau superior

Modificació de la sol·licitud. Es preveu que durant el termini de presentació es pugui modificar les dades sobre als criteris de prioritat al·legats, així com dels ensenyaments sol·licitats, si és necessari.

Calendari per presentar les sol·licituds de preinscripció

  • Educació infantil de segon cicle, educació primària i educació secundària obligatòria: del 29 de març al 9 d’abril de 2019
  • Batxillerat, grau mitjà de formació professional, i grau mitjà d’arts plàstiques i disseny: del 14 al 21 de maig.
  • Grau superior de formació professional i grau superior d’arts plàstiques i disseny: del 29 de maig al 5 de juny.