Prestacions de l’atur i Incapacitat Temporal

Si mentre es té un nomenament en vigor s’ha d’agafar la baixa per incapacitat temporal (IT) i quan s’acaba el nomenament es continua en IT, es continua percebent la prestació econòmica d’IT fins l’alta mèdica (l’import a cobrar serà l’equivalent a la prestació d’atur)

Amb l’alta mèdica, hi ha 15 dies hàbils per sol•licitar la prestació d’atur. Si la causa de la baixa és una malaltia comuna o un accident no laboral es pot demanar una prestació de nivell contributiu (360 dies cotitzats o més). Es descomptarà de la durada de la prestació el temps que entre el final del nomenament i l’alta mèdica. El SEPE cotitza a la Seguretat Social en aquest període.

Si mentre es cobra una prestació per atur es produeix una baixa per incapacitat temporal (IT), es cobra la prestació sense que en variï l’import o la durada. S’ha de lliurar a l’oficina d’ocupació la baixa mèdica per IT, les confirmacions setmanals i l’alta quan es produeixi.

Durant la baixa no s’ha de renovar la demanda.