Procediment d’intervenció en cas de faltes greument perjudicials per a la convivència

El Departament d’Educació ha elaborat el Procediment d’intervenció en cas de faltes greument perjudicials per a la convivència, amb l’objectiu que els centres educatius tinguin una eina per valorar i intervenir davant de les faltes greus d’alumnes.

Les actuacions d’aquest document s’adrecen a contenir i reforçar les mesures de protecció i control. S’hi faciliten un procediment d’intervenció comú a tots els protocols per millorar la convivència als centres i un circuit de coordinació entre els diferents membres de la comunitat escolar i educativa implicats en el procediment.

Aquest Protocol és aplicable a tots els centres públics i privats sostinguts amb fons públics del Servei d’Educació de Catalunya.

Pel caràcter específic i la rellevància d’algunes de les conductes que perjudiquen greument la convivència, així com quan es donen les circumstàncies que les fan especialment greus com s’ha descrit anteriorment, el Departament d’Educació ha elaborat protocols específics, que cada centre ha de contextualitzar a la seva realitat.

Protocol d’actuació davant de qualsevol tipus de violència en l’àmbit educatiu
Protocol d’actuació amb menors de catorze anys en situacions de conflicte o comissió d’una
infracció penal
Protocol de prevenció, detecció, notificació, derivació i coordinació de les situacions de
maltractament infantil i adolescent en l’àmbit educatiu
(en procés de revisió)
Protocol de prevenció, detecció i intervenció davant el consum de drogues en els centres
d’educació secundària

Davant d’algunes situacions com les agressions físiques contra treballadors dependents del Departament d’Educació, cal activar el Protocol de prevenció, detecció i actuació davant situacions de violència envers treballadors dependents del Departament d’Ensenyament que presten serveis en centres educatius públics i serveis educatius, produïdes com a conseqüència de l’exercici de les seves funcions, i de danys als béns de l’Administració, causats per membres de la comunitat educativa i/o tercers.