Protocol de CGT davant de casos d’assetjament psicològic i altres discriminacions

Protocol de funcionament de CGT Ensenyament davant casos de mobbing

1.- Informar al sindicat (en especial, al delegat o delegada sindical de CGT Ensenyament a la zona) de la situació per valorar el cas i les possibles proves. El sindicat actuarà amb la màxima celeritat, facilitarà informació bibliogràfica, ajudarà a elaborar l’informe i les argumentacions corresponents i valorarà les accions a emprendre:

– Demanar reunió amb la direcció del centre i anar acompanyat del delegat o delegada corresponent.

– Posar el cas en coneixement dels representants sindicals en el comitè de seguretat i salut laboral del Serveis Territorials.

– Cas que sigui necessari, demanar reunió amb l’inspecció (inspector de zona o inspector en cap) amb la presència del delegat/ada de CGT.

– Cas que sigui necessari, demanar reunió amb el Director o Directora dels Serveis Territorials o la Subdirecció General de Polítiques Socials, Prevenció i Salut Laboral .

– En última instància, i si no s’han obtingut els resultats esperats plantejar-se la denúncia via inspecció de treball i/o jurídica.

2.- En tots els casos, registrar la informació, denúncia o convocatòries de reunió.

3.- En qualsevol moment queda a criteri de l’afiliat/ada acudir a la via jurídica. El sindicat només assumirà aquells casos que comptin amb el vist-i-plau dels serveis jurídics i l’assemblea.