Reconeixement dels estadis (sexennis) de promoció

Per haver treballat i haver adquirit una formació adequada el Departament concedeix el que s’anomenen ESTADIS DE PROMOCIÓ, un plus econòmic a la retribució que s’afegeix als triennis.

ATENCIÓ!  

TRIENNI (c. 3 anys) Es renova automàticament 

ESTADI (c. 6 anys) Cal sol·licitar-lo cada cop – Ves a ATRI per fer la tramitació   

Com i quan s’assoleixen? Què cal justificar? Són correctes a la nòmina?  

ASPECTES GENERALS QUE CAL SABER:  

∙ Per assolir el primer estadi s’han de tenir 9 anys de serveis. S’han de justificar 10  crèdits: 9 de serveis (anys treballats) i 1 de mèrits (cursets, càrrecs, …)  

∙ A partir del segon estadi i successius es demanen 6 anys de serveis: s’han de justificar  10 crèdits: 6 de serveis i 4 de mèrits.  

∙ Els funcionaris de carrera podran assolir com a màxim cinc estadis.  *Des de novembre de 2016 el professorat interí ja pot reclamar el reconeixement del 4t i  5è estadi.  

∙ Cada estadi s’ha de cobrar al mes següent d’haver-lo assolit. En cas de passar la data no  s’apliquen efectes retroactius; es farà efectiu al mes següent de la sol·licitud.  

∙ Tres mesos abans de la data de consecució d’un estadi es pot demanar al Servei  Territorial corresponent o Consorci de Barcelona, omplint el model de sol·licitud del  portal ATRI.  

COM S’ACONSEGUEIXEN ELS CRÈDITS?  

1. Per cada curs complet en servei actiu: 1 crèdit. 

2. Implicació en el millorament dels resultats del centre 

a) Aplicació als funcionaris docents dels resultats de l’avaluació del centre. Fins a 1  crèdit en funció de la seva implicació (màxim sis crèdits en el període corresponent a  cada estadi).  

b) Resultat de l’avaluació voluntària de l’exercici docent. Per cada any d’avaluació  positiva de l’exercici docent s’obtindran els crèdits següents: mig crèdit per una  

valoració positiva entre 3 i 3,99 punts; un crèdit per una valoració positiva entre 4 i 5  punts.  

∙ No es pot puntuar simultàniament els apartats a) i b) en un mateix curs.  

∙ Professorat CEE i CFA només pot optar per l’apartat b).  

3. Desenvolupament de funcions d’especial responsabilitat o representativitat a) Òrgans unipersonals de govern: 1crèdit per cada curs complert  

b) òrgans de coordinació d’activitats docents: per cada curs, mig crèdit.  

c) Representació en el Consell Escolar de centre o territorial: per cada curs, mig crèdit.  

d) Tasques específiques de representativitat del professorat amb llicència sindical en temps  total: mig crèdit per cada curs complet.  

e) Tutoria de pràctiques dels alumnes en període de formació inicial o dels alumnes de  cursos d’especialització: mig crèdit per cada període de pràctiques.  

f) Tutoria de professors en fase de formació (interins novells i funcionaris en pràctiques):  mig crèdit per cada curs complet.  

g) Tutoria d’un grup d’alumnes de qualsevol nivell educatiu: mig crèdit per cada curs  complet.  

4. Formació permanent i acadèmica 

a) Per formació i perfeccionament, seminaris, ..: mig crèdit per cada 15 h.  

b) Titulacions universitàries…: 3 crèdits (altres, mireu web departament)  

c) Llengua catalana: pel nivell C2 del Marc europeu: 2 crèdits.  

d) Per haver-hi participat com a formador/a: mig crèdit cada 10 hores.  

5. Participació en activitats complementàries, colònies, .. creació de materials educatius:  mig crèdit per curs.  

COM ES JUSTIFIQUEN?  

1. Els serveis docents no hauran de justificar-se, atès que aquesta informació ja està  enregistrada.  

2. Per formació caldrà una certificació d’assistència, llevat que aquesta informació no estigui  també enregistrada. Igualment pel desenvolupament de funcions, etc. caldrà la certificació  del centre quan no estigui registrat.  

Sol·licitud

​Per sol·licitar el reconeixement de triennis o estadis, descarregueu el model al vostre ordinador, empleneu els camps i, després de completar totes les dades, heu d’enviar la sol·licitud mitjançant el portal ATRI amb la documentació acreditativa. Els serveis territorials corresponents o el Consorci d’Educació de Barcelona reben la sol·licitud i començaran la tramitació. ​​​

Sol·licitud de reconeixement de triennis  – 2140Kb

​​​Sol·licitud de reconeixement d’estadis de promoció – 898Kb​

 Ves a ATRI per fer la tramitació   

Data d’actualització:  1 d’abril de 2022​

Reclamem:

CGT reclama que el primer estadi s’assoleixi amb sis anys de serveis.

El Departament es nega a pagar el sisè estadi al professorat que actualment ja té  36 anys de serveis. 

Amb l’aplicació de la LEC i com ja vam denunciar en el seu moment,  l’avaluació de la tasca docent i dels resultats del centre influeixen amb criteris  arbitraris en l’adquisició d’aquest complement. Fomenta la jerarquització i  justifica la reducció o les retallades en el finançament dels centres públics.

(Actualitzat 22.02.22)