Tràmits a l’ATRI i sol·licitud de cita prèvia a SSTT

Al Portal de Centre teniu accés a un Catàleg de formularis i a totes les Sol·licituds i tràmits.

Alguns tràmits ja es poden resoldre per via telemàtica. En el cas que hagiu de fer algun tràmit presèncial heu sol·licitar cita prèvia al vostre servei territorial i en el cas de Barcelona ciutat al Consorci d’Educació de Barcelona.

Tràmits a l’ATRI

​El personal docent del Departament d’Educació podem tramitar a través del portal ATRI les següents sol·licituds:

  • Situacions administratives (excedències per a la conciliació, per incompatibilitat, serveis especials, serveis en altres administracions i reingrés al servei actiu)
  • Jubilacions (ordinària per edat i voluntària)
  • Perllongaments en el servei actiu
  • Reconeixements de serveis prestats
  • Triennis
  • Estadis
  • Mesures per a la reincorporació progressiva al lloc de treball per malalties oncològiques o d’especial gravetat
  • Sol·licituds de certificats (Annex I, serveis prestats i llocs ocupats i de funcions)

De moment només es pot fer la presentació de la sol·licitud, però es treballa perquè tota la tramitació sigui electrònica.

Com es fa

Per crear una sol·licitud cal accedir a l’opció d’ATRI:

Expedient > Sol·licituds a Recursos Humans > Alta sol·licitud.

1. Heu de seleccionar el tipus de sol·licitud
2. Heu de triar el Destinatari, “Gestors del propi departament”, és l’opció que surt per defecte.
3. Heu d’annexar:

  • El formulari de sol·licitud degudament emplenat que correspongui al tràmit que voleu fer (excedència, jubilació, etc.)
  • Els documents acreditatius que s’indiquen en el formulari de sol·licitud corresponent.

Cita prèvia

En el cas que hagiu de fer algun tràmit presèncial heu sol·licitar cita prèvia al vostre servei territorial i en el cas de Barcelona ciutat al Consorci d’Educació de Barcelona. La sol·licitud de cita prèvia es realitza al web de tràmits de la Generalitat i cal seleccionar:

Tema: Educació i Formació
Subtema: Tràmits de personal docent
Municipi: escollir el municipi dels serveis territorials
Tema: **********

En el cas de Barcelona ciutat cal sol·licitar directament la cita prèvia al web del Consorci d’Educació de Barcelona.