[Reducció] Per guarda legal de fill/a menor de 6 anys

Durada: Modalitats per gaudir de la reducció de jornada per cura de fill o filla menor de 6 anys:

1. Gaudiment de la reducció de jornada després del permís de maternitat.
La durada és fins a 6 anys d’edat del fill i filla i s’inicia a partir del finiment del permís de maternitat o de la setzena setmana posterior al part, l’adopció o l’acolliment. Si la persona beneficiària ha gaudit del permís de paternitat, a partir del finiment de la maternitat, la durada de la reducció de jornada computa de manera consecutiva a partir del finiment d’aquest permís.

2. Compactació del primer any de reducció de jornada i continuació amb diferents modalitats.
Es pot optar pel dret a gaudir de la compactació de la reducció d’un terç o de la meitat de la jornada per jornades consecutives senceres a continuació del finiment del permís de maternitat o de la setzena setmana posterior al part, l’adopció o l’acolliment o després del permís de paternitat.

El fet de compactar el primer any de reducció suposa la regularització econòmica que correspongui durant el període de temps necessari per equiparar les retribucions percebudes i les jornades realitzades a les d’una situació en què no s’hagués compactat el primer any de la reducció de jornada.
Un cop iniciada la compactació no s’hi pot renunciar. La persona sol·licitant en gaudeix per a tot el període sense interrupcions.

Es pot optar per les següents formes per tal de regularitzar econòmicament o en temps el fet d’haver compactat el primer any de la reducció de jornada després del permís de maternitat:

 1. Primer any de reducció de jornada compactat amb realització posterior de jornada sencera. En el cas que el beneficiari gaudeixi de la totalitat del primer any de reducció de manera compactada i, en acabar la compactació, decideixi realitzar la jornada completa, seguirà percebent retribucions (del 80% o del 60%) com si hagués continuat prestant serveis amb jornada reduïda, durant 8 mesos o 6 mesos, segons hagi estat la reducció compactada d’un terç o de la meitat de la jornada, respectivament.
 2. ​​Primer any de reducció de jornada compactat sense reincorporació al lloc de treball. En el cas que el beneficiari gaudeixi de la totalitat del primer any de reducció de manera compactada i, en acabar la compactació no es reincorpori al lloc de treball comportarà el retorn de les retribucions percebudes de manera anticipada.
 3. Primer any de reducció de jornada compactat amb gaudiment posterior de reducció de jornada per curs de fill o filla. En el cas que el beneficiari gaudeixi de tot el primer any de reducció de jornada de manera compactada (122 dies o 182 dies) pot continuar amb la reducció de jornada per cura de fill o filla fins als 6 anys d’edat.

Un cop finalitzada la compactació, si no s’ha optat pel gaudiment posterior de la reducció de jornada, comença a aplicar-se la regularització econòmica del fet d’haver compactat el primer any i ja no es podrà tornar a demanar la reducció de jornada fins que la regularització econòmica hagi finalitzat.​

A la finalització del permís de compactació, pot realitzar les següents jornades (sempre en percentatge igual al de la compactació):

 1. Jornada reduïda d’1/3 compactada i continua amb reducció de jornada: El beneficiari realitzarà una reducció de jornada d’1/3 i durant els 8 mesos següents a la finalització de la compactació del primer any de la reducció de jornada percebrà una retribució del 47%, fins a equiparar les retribucions percebudes i les jornades realitzades a les d’una situació en què no s’hagués compactat el primer any de la reducció de jornada.​​
 2. Jornada reduïda d’1/2 compactada i continua amb reducció de jornada: El beneficiari realitzarà una reducció de jornada d’1/2 i durant els 6 mesos següents a la finalització de la compactació del primer any de la reducció de jornada percebrà una retribució del 10%, fins a equiparar les retribucions percebudes i les jornades realitzades a les d’una situació en què no s’hagués compactat el primer any de la reducció de jornada. 

Observacions: El permís de reducció de jornada per guarda legal de fill o filla menor de 6 anys, amb el 80% o el 60% de les retribucions, és aplicable a personal funcionari i interí que ho demani, sempre que es tingui la guarda legal del fill o filla i que ocupi un lloc de treball a jornada sencera. El personal laboral que  ocupi una vacant, d’acord amb l’article 47 del VIè Conveni col·lectiu únic d’àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya també la podrà demanar. 

Mentre s’està gaudint de la reducció de jornada, si s’obté un nou nomenament, ja sigui durant el mateix curs o en el curs següent, en el mateix centre,  i sempre que no hi hagi renúncia de la persona interessada a la reducció de jornada, la renovació de la reducció de jornada autoritzada és automàtica i no cal tornar a sol·licitar-la.

Únicament s’ha de tramitar una nova sol·licitud per al gaudiment de la reducció de jornada si s’obté destinació en un altre centre i, en tot cas, es gaudirà de manera ininterrompuda, malgrat s’hagi obtingut un nomenament en un centre diferent.

Es té dret a la compactació sempre que la persona beneficiària no estigui privada de la guarda legal del menor per resolució judicial. El període de compactació no és ampliable en el cas de part, adopció o acolliment múltiple ni per cap altre supòsit. Quan el període de gaudi de la compactació coincideixi totalment o parcialment amb el període de vacances durant el mes d’agost, el còmput del període de compactació quedarà interromput fins al finiment del període de vacances.

Estant en reducció de jornada no es pot autoritzar la compatibilitat. I si se’n té una d’autoritzada prèviament, aquesta resta suspesa d’ofici. Els fills successius donen dret a un nou període de reducció de jornada, que posa fi al període de què s’estigui gaudint.

No es pot concedir la reducció de jornada a dues persones pel mateix fet causant, llevat que l’exerceixin d’una manera alternativa i sense que el termini global superi el termini establert com a màxim. En cas de part múltiple, ambdós progenitor s poden gaudir d’una excedència o d’una reducció de jornada pels diferents subjectes causants. 

La finalització de la reducció de jornada ha de coincidir sempre amb el dia en què finalitzin les vacances escolars de Nadal, Setmana Santa o fins el dia 31 d’agost.

Durant el mateix curs escolar no es pot modificar el percentatge de reducció llevat de situacions excepcionals valorades per la direcció del servei territorial corresponent o pel gerent del Consorci d’Educació de Barcelona.

Retribucions

 • Compactació del primer any de reducció de jornada. Percepció del 80% o del 60% de les retribucions durant el període de compactació del primer any de la reducció de jornada (en 122 o 182 dies).
 • Jornada sencera després de la compactació, seguirà percebent retribucions com si hagués continuat prestant serveis amb jornada reduïda, durant 8 mesos o 6 mesos, segons hagi estat la reducció compactada d’un terç o de la meitat de la jornada, respectivament.
 • Reducció de jornada d’1/3 després de la compactació, durant els 8 mesos següents a la finalització de la compactació del primer any de la reducció de jornada percebrà una retribució del 47%.
 • Després dels 8 mesos següents a la finalització de la compactació del primer any de la reducció de jornada percebrà el 80% de les retribucions fins als 6 anys de l’edat del fill/filla.
 • Reducció de jornada d’1/2 després de la compactació, durant els 6 mesos següents a la finalització de la compactació del primer any dela reducció de jornada percebrà una retribució del 10%.
 • Després dels 6 mesos següents a la finalització de la compactació del primer any de la reducció de jornada percebrà el 60% de les retribucions fins als 6 anys de l’edat del fill/filla.

Ves a ATRI per fer la tramitació 

Afectació en la pensió de jubilació: Si el temps durant el qual es gaudeix de la reducció de jornada és igual o superior a un any, l’haver regulador a efectes de pensió de jubilació es veurà reduït proporcionalment a la reducció de les retribucions.

Documentació que cal adjuntar

 • Fotocòpia completa del llibre de família o document equivalent, o certificat del Registre Civil.
 • Declaració jurada o promesa segons la qual la persona sol·licitant no desenvoluparà cap activitat pública ni privada, remunerada o no.
 • Declaració jurada o promesa segons la qual la parella no gaudeix d’aquesta reducció pel mateix fill o filla.
 • Qualsevol altra documentació que l’òrgan competent consideri convenient​​           

Normativa aplicable

 • Llei 25/2010, de 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família (DOGC núm. 5686, de 5 d’agost de 2010)
 • Art. 24 i 26.a) de la Llei 8/2006, de 5 de juliol (DOGC núm. 4675, de 13 de juliol de 2006) Disposició addicional onzena de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març (BOE núm. 71, de 23 de març de 2007)
 • Decret 56/2012, de 29 de maig, sobre jornada i horaris de treball del personal funcionari al servei de l’Administració de Generalitat (DOGC núm. 6139, de 31 de maig de 2012)
 • Resolució ENS/1031/2014, de 8 de maig, sobre el procediment de reducció de jornada per al funcionari docent (DOGC núm. 6623, de 15 de maig de 2014)
 • Resolució ENS/559/2016, d’1 de març, de modificació de la Resolució ENS/1031/2014, de 8 de maig, sobre el procediment de reducció de jornada per al personal funcionari docent (DOGC núm. 7075 de 9 de març de 2016)​
 • Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics (DOGC núm. 6094), de 23 de març de 2012

Data d’actualització: 23.3.2023