[Reducció] Tenir cura d’un familiar amb discapacitat reconeguda del 65% o superior (fins al segon grau de consanguinitat), o que requereix una dedicació especial

Observacions: Aquesta reducció de jornada és aplicable a personal funcionari i interí que ho demani, sempre que es tingui cura d’un familiar amb discapacitat i que ocupi un lloc de treball a jornada sencera. El personal laboral que  ocupi una vacant, d’acord amb l’article 47 del VIè Conveni col·lectiu únic d’àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya també la podrà demanar. ​Si els dos cònjuges treballen, només un d’ells pot gaudir del permís de reducció de jornada. Cada familiar amb disminució dóna dret a una única reducció de jornada, la suspensió de la qual s’entendrà com a renúncia a reprendre-la en un futur pel mateix familiar.

Un cop concedida la reducció de jornada, si s’obté una destinació en un centre diferent, mitjançant el procediment d’adjudicacions d’estiu, s’ha d’informar al Servei Territorial/Consorci d’Educació de Barcelona, mitjançant sol·licitud presentada per registre, de la continuïtat de la reducció de jornada pel curs següent i s’ha d’aportar el vistiplau de la direcció del nou centre de destinació

No es poden acumular les hores de reducció en dies determinats. Només es concedeix la reducció de jornada si el sol·licitant té un nomenament a jornada sencera. No es podrà autoritzar el canvi de la reducció de la jornada d’un terç a la reducció de la jornada de la meitat, o a l’inrevés.

Un cop concedida la reducció de jornada, si s’obté una destinació en un centre diferent, mitjançant el procediment d’adjudicacions d’estiu, s’ha d’informar al Servei Territorial/Consorci d’Educació de Barcelona, mitjançant sol·licitud presentada per registre, de la continuïtat de la reducció de jornada pel curs següent i s’ha d’aportar el vistiplau de la direcció del nou centre de destinació.

Estant en reducció de jornada no es pot autoritzar la compatibilitat. I si se’n té una d’autoritzada prèviament, aquesta resta suspesa d’ofici.

La reducció de jornada s’autoritzarà per cursos escolars (fins a 31 d’agost). La finalització de la reducció de jornada ha de coincidir sempre amb el dia en què finalitzin les vacances escolars de Nadal, Setmana Santa o fins el dia 31 d’agost.

S’ha de comunicar a l’òrgan que ha autoritzat el permís, en el moment que s’acabi el fet causant que l’ha originat, per tal de donar per finalitzat el permís de reducció.

Ves a ATRI per fer la tramitació

Documentació que cal adjuntar

  • Fotocòpia del llibre de família (complet) o document equivalent, o certificat del registre civil o certificat d’empadronament de l’ajuntament. 
  • Certificat emès per l’equip de valoració de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials, de reconeixement del grau de discapacitat física, psíquica o sensorial del familiar. 
  • Declaració segons el qual el familiar té un grau de dependència que li impedeix tenir autonomia, o que requereix dedicació o atenció especial. 
  • Declaració jurada o promesa de la persona sol·licitant conforme no desenvoluparà cap activitat pública ni privada, remunerada o no. 
  • Quadre horari resultant de la reducció, signat pel director/a del centre. 

Normativa aplicable 

  • Article 26.c de la Llei 8/2006,, de 5 de juliol (DOGC núm. 4675, de 13 de maig de 2006) 
  • Resolució ENS/1031/2014, de 8 de maig, sobre el procediment de reducció de jornada per al personal funcionari docent (DOGC núm. 6623, de 15 de maig de 2014) 
  • Resolució ENS/559/2016, d’1 de març, de modificació de la Resolució ENS/1031/2014, de 8 de maig, sobre el procediment de reducció de jornada per al personal funcionari docent (DOGC núm. 7075, de 9 de març de 2016) 

Data d’actualització: 31 de març de 2022