Nou permís famílies monoparentals del personal de la Generalitat

La Generalitat de Catalunya ha aprovat en el DECRET LLEI 3/2024, de 9 d’abril, un canvi en el règim dels permisos de famílies monoparentals.

S’amplien fins a deu setmanes addicionals:

  • Permís per naixement i el permís per adopció.
  • Permís per guarda amb finalitats d’adopció.
  • Permís acolliment, tant temporal com permanent.

Sempre que siguin famílies monoparentals i ostentin la guarda legal exclusiva del fill o filla.

Qui pot gaudir aquest permís?

Els pares i mares, guardadors/es i acollidors/es monoparentals que treballin per a l’Administració Pública catalana.

Es pot gaudir a partir del 12 d’abril i segons la disposició addicional quarta en la Llei 8/2006, de 5 de juliol, les podran sol·licitar les persones progenitores monoparentals que hagin gaudit o estiguin gaudint de les setze setmanes del permís per naixement o per adopció,  dins dels dotze mesos a comptar o bé des del naixement del fill o filla, o bé des de la resolució judicial.

Com es demana?

En absència de l’actualització dels documents de Portal de Centres i ATRI, recomanem fer ús de la petició genèrica.