[Reducció] Guarda leg​al d’un fill/filla menor de 12 anys​

Durada: La durada és fins al compliment dels 12 anys d’edat del fill o filla i s’inicia a partir del finiment del permís de reducció de jornada per cura de fill o filla menor de 6 anys.

Modalitats i retribucions:

 1. Reducció de jornada d’1/3: es percep el 66,66% de les retribucions.
 2. Reducció de jornada d’1/2: es percep el 50% de les retribucions.

Afectació en la pensió de jubilació: Si el temps durant el qual es gaudeix de la reducció de jornada és igual o superior a un any, l’haver regulador a efectes de pensió de jubilació es veurà reduït proporcionalment a la reducció de les retribucions.

Observacions: El permís de reducció de jornada per guarda legal de fill o filla menor de 12 anys és aplicable a personal funcionari, interí i laboral que ho demani, sempre que es tingui la guarda legal del fill o filla i que ocupi un lloc de treball a jornada sencera.

Estant en reducció de jornada no es pot autoritzar la compatibilitat. I si se’n té una d’autoritzada prèviament, aquesta resta suspesa d’ofici.

No es pot concedir la reducció de jornada a dues persones pel mateix fet causant, llevat que l’exerceixin d’una manera alternativa i sense que el termini global superi el termini establert com a màxim. En cas de part múltiple, ambdós progenitor s poden gaudir d’una excedència o d’una reducció de jornada pels diferents subjectes causants.

La finalització de la reducció de jornada ha de coincidir sempre amb el dia en què finalitzin les vacances escolars de Nadal, Setmana Santa o fins el dia 31 d’agost.

Un cop concedida la reducció de jornada, si s’obté una destinació en un centre diferent, mitjançant el procediment d’adjudicacions d’estiu, s’ha d’informar al Servei Territorial/Consorci d’Educació de Barcelona, mitjançant sol·licitud presentada per registre, de la continuïtat de la reducció de jornada pel curs següent i s’ha d’aportar el vistiplau de la direcció del nou centre de destinació.

No es podrà autoritzar el canvi de la reducció de la jornada d’un terç a la reducció de la jornada de la meitat, o a l’inrevés.

Termini de presentació de sol·licituds: Almenys 15 dies abans de l’inici de la reducció.

Ves a ATRI per fer la tramitació

Documentació que cal adjuntar

 • Fotocòpia completa del llibre de família o document equivalent, o certificat del Registre Civil.
 • Declaració jurada o promesa segons la qual la persona sol·licitant no desenvoluparà cap activitat pública ni privada, remunerada o no.
 • Declaració jurada o promesa segons la qual la parella no gaudeix d’aquesta reducció pel mateix fill o filla.
 • Qualsevol altra documentació que l’òrgan competent consideri convenient

Normativa aplicable

 • Llei 25/2010, de 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família (DOGC núm. 5686, de 5 d’agost de 2010)
 • Art. 24 i 26.a) de la Llei 8/2006, de 5 de juliol (DOGC núm. 4675, de 13 de juliol de 2006)Disposició addicional onzena de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març (BOE núm. 71, de 23 de març de 2007)
 • Decret 56/2012, de 29 de maig, sobre jornada i horaris de treball del personal funcionari al servei de l’Administració de Generalitat (DOGC núm. 6139, de 31 de maig de 2012)
 • Resolució ENS/1031/2014, de 8 de maig, sobre el procediment de reducció de jornada per al funcionari docent (DOGC núm. 6623, de 15 de maig de 2014)
 • Resolució ENS/559/2016, d’1 de març, de modificació de la Resolució ENS/1031/2014, de 8 de maig, sobre el procediment de reducció de jornada per al personal funcionari docent (DOGC núm. 7075 de 9 de març de 2016)​
 • Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics (DOGC núm. 6094), de 23 de març de 2012

Data d’actualització: 31 de març de 2022