Encàrrecs de serveis

En interès del centre, el director o directora pot assignar un encàrrec de serveis a qualsevol…

Robatori i garreperia del Departament d’Ensenyament al professorat

Graus de consanguinitat o parentiu

– Primer grau: pare, mare, fill, filla, sogre, sogra, fillastre, fillastra.– Segon grau: avi, àvia, nét,…

Permuta de lloc de treball

Observacions: Es podran autoritzar excepcionalment permutes entre funcionaris en actiu dels cossos docents quan concorrin les…

De com a mínim la meitat de la jornada per tenir cura d’un fill/a menor de 18 anys durant l’hospitalització i el tractament continuat de qualsevol malaltia greu

Normativa: • Disposició final vigèsima tercera de la Llei 39/2010, de 22 de desembre (BOE núm.…

Normativa (llicències, permisos, jubilació, salut laboral, horari, …)

Normativa (llicències, permisos, jubilació, salut laboral, horari, …)

[Reducció de jornada] Per cura d’un menor afectat per malaltia greu

Durada: El temps necessari per tenir cura d’un fill menor de 18 anys durant l’hospitalització i el…

[Reducció de jornada] Per raó de violènci​a terrorista​

Durada: El temps que resulti necessari per a la protecció i assistència social integral de la persona…