Permisos electorals (eleccions polítiques)

Legislació

 • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): art. 48.j).
 • Llei 30/1984, de 2 d’agost, Reforma de la funció pública: art. 30.2.
 • Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre (text refós de funció pública catalana): art. 96.1.d).
 • Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim electoral general: arts. 28, 76 i 78.
 • Ordre de 6 de novembre de 1985 per la qual es regula la concessió de permisos per a funcionaris que es presentin com a candidats a les eleccions.
 • Reial decret 605/1999, de 16 d’abril, de regulació complementària dels processos electorals: art. 13.

Candidats/tes

Requisits i sol·licitud

 • Ser candidat o candidata a eleccions de tipus polític.
 • S’ha de sol·licitar als serveis territorials o al Consorci.

Durada. El temps de durada de la campanya electoral.

Observacions

 • S’ha d’acreditar haver estat proclamat/da candidat/a.
 • Es cobra el 100%.

Jornada electoral

Requisits i sol·licitud

 • Ser membre de la mesa a eleccions de tipus polític o ser designat/da interventor/a.
 • Ser nomenat/da president o vocal de les meses electorals o ser designat/da interventor/a.
 • S’ha de sol·licitar als serveis territorials o al Consorci.

Durada

És un permís retribuït de jornada completa durant el dia de la votació i, en tot cas, hi ha dret a una reducció de la jornada de treball de cinc hores el dia immediatament posterior.

Observacions

 • S’ha d’acreditar haver estat nomenat/da i formar part de la mesa electoral constituïda o ser designat/da interventor/a per un partit polític o coalició electoral.
 • Els/les apoderats/des tindran dret només al permís durant el dia de les votacions.
 • Es cobra el 100%.
image_pdfimage_print