Tramitació reducció de jornada (resum)

A l’hora de fer una sol·licitud, descarregueu el model al vostre ordinador, empleneu els camps i, després de completar totes les dades, imprimiu-lo. Les sol·licituds s’han de tramitar als serveis territorials corresponents o al Consorci d’Educació de Barcelona, llevat la sol·licitud de reducció de dues hores per al personal funcionari docent que tingui entre 55 i 64 anys, que s’ha de tramitar a la direcció del centre.

  • per cura d’un fill o filla menor de sis anys,
  • per cura d’un fill o filla menor de dotze anys,
  • per cura d’una persona amb discapacitat psíquica, física o sensorial que no faci cap activitat retribuïda,
  • per tenir a càrrec un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, amb una incapacitat o disminució reconeguda igual o superior al 65% o amb un grau de dependència que li impedeixi ésser autònom o que requereixi dedicació o atenció especial,
  • per fer efectiva la protecció o assistència social íntegra a les dones víctimes de violència de gènere.
  • per protecció i assistència per danys físics/psíquics a conseqüència d’activitat terrorista.
  • Termini de presentació de sol·licituds: Almenys 15 dies abans de l’inici de la reducció.

Models de sol·licitud:

Sol·licitud de reducció de jornada per tenir cura d’un fill o filla

Declaració jurada

(Per cura d’un fill o filla). La sol·licitud, amb la documentació annexa, s’haurà de lliurar al director del centre de destinació en el termini de 15 dies abans de l’inici del permís i aquell lliurar-la als Serveis Territorials en el termini de 10 dies

Sol·licitud de reducció de jornada per a la resta de casos

Observacions: La durada de la reducció es perllongarà com a mínim fins al dia que finalitzin les vacances escolars de Nadal, Setmana Santa o fins al 31 d’agost o fins que acabi el fet causant que ha originat la reducció.

Termini de presentació de sol·licituds: Almenys 15 dies abans de l’inici de la reducció, excepte la reducció per interès particular que s’ha de sol·licitar fins al 31 de maig anterior a l’inici del curs corresponent.

Tramitació de reduccions de jornada per interès particular

Termini de presentació de sol·licituds: Fins al 31 de maig anterior a l’inici del curs corresponent.

Observacions: La durada és d’un curs escolar des de l’1 de setembre fins al 31 d’agost.

Tramitació de reducció de dues hores d’activitats complementàries per al personal funcionari docent que tingui entre 55 i 64 anys

El personal funcionari docent que tingui entre 55 i 64 anys destinat en centres docents dependents del Departament d’Ensenyament, centres de recursos educatius per a deficients auditius (CREDA) i centres educatius per a deficients visuals (CREDV) que tingui més de 15 anys de serveis en qualsevol nivell educatiu de l’ensenyament públic no universitari, tindrà una reducció de 2 hores d’activitats complementàries setmanals de presència al centre per fer activitats d’una altra naturalesa.

Termini de presentació de sol·licituds: No més tard del 7 de setembre del curs per al qual es sol·licita.

Model de sol·licitud: Sol·licitud de reducció de dues hores

Observacions: S’ha de lliurar a la direcció del centre.

image_pdfimage_print