Encàrrecs de serveis

En interès del centre, el director o directora pot assignar un encàrrec de serveis a qualsevol docent, sempre que es compleixin les condicions següents:

  • Que hi hagi l’acord per escrit del o de la docent afectat.
  • Que s’organitzi el sistema adequat d’atenció als alumnes durant el període que duri
  • aquest encàrrec de serveis.

Els encàrrecs de serveis s’han de comunicar al claustre i han de quedar registrats a l’aplicació informàtica, a disposició de la Inspecció d’Educació. En cap cas no poden superar els cinc dies lectius a l’any per docent, llevat que es refereixin a activitats de formació incloses en el Pla de formació permanent que no afectin l’horari lectiu dels alumnes.

Les absències per encàrrec de serveis estan justificades quan en la seva concessió s’hagi seguit aquest procediment.