Tramitar via correu el certificat de penals

Quí pot sol·licitar-lo / presentar-lo?

Qualsevol persona física major d’edat, així com les persones jurídiques a través dels seus representants.

NOTA: La informació d’aquest apartat únicament li afecta si ha de realitzar la seva sol·licitud de forma presencial o per correu postal.

Procediment

1. Omplir el formulari.- A través del Model 790 (descarregar-lo de la web del ministeri*)
2. Acreditació de la identitat de qui ho sol·licita
Persona interessada
Original o fotocòpia compulsada del DNI, targeta de residència, passaport, Carnet de conduir o document d’identificació comunitari o equivalent, en vigor.
Una altra persona que el representa
– Original o fotocòpia compulsada del document d’identificació en vigor del representat.
– Original o fotocòpia compulsada del document que acrediti la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret que deixi constància fidedigna de la mateixa Quan se sol·licita el certificat respecte d’una PERSONA JURÍDICA, cal acreditar la representació mitjançant document públic notarial, presentant original o fotocòpia compulsada del mateix .
3. Abonament de taxa. – Justificació d’haver pagat la taxa mitjançant:

Pagament a través de sistemes de banca electrònica
Altres formes de pagament (a qualsevol caixa o banc)

PREU DE LA TAXA 3,70 €

Així la sol.licitud del certificat es pot tramitar a correus adjuntant:
Formulari model 790 + fotocòpia compulsada DNI + justificant del pagament
*Tota la informació i detalls : http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/es/1200666550200/Tramite_C/1215326256568/Detalle.html