Vacances després dels permisos …

Vacances després del permís per maternitat biològica, adopció o acolliment, del permís del progenitor diferent de la mare biològica pel naixement, adopció o acolliment, risc durant l’embaràs, incapacitat temporal, atenció a fills prematurs i compactació

Si les situacions de permís de maternitat, incapacitat temporal, risc durant la lactància o risc durant l’embaràs impedeixen iniciar el gaudi de les vacances dins de l’any natural al qual corresponguin, o si una vegada iniciat el període de vacances sobrevé una de les situacions esmentades, el període de vacances es pot gaudir encara que hagi acabat l’any natural a què corresponguin i sempre que no hagin transcorregut més de divuit mesos a partir del final de l’any en què s’hagin originat (art. 50 EBEP).

Sol·licitud: S’ha de sol·licitar prèviament als Serveis Territorials corresponents o al Consorci d’Educació de Barcelona.

Durada:

  • Tot el període de permís de maternitat biològica, adopció o acolliment, permís del progenitor diferent de la mare biològica pel naixement, adopció o acolliment, risc durant l’embaràs, atenció a fills prematurs, que comprengui parcialment o en la seva totalitat el mes d’agost, interromprà el gaudiment de les vacances anuals. Els dies no gaudits s’han de fer immediatament després del permís.​​
  • Si el període de gaudiment del permís de compactació coincideix totalment o parcialment amb les vacances del mes d’agost, el còmput del període quedarà interromput fins l’acabament del període de vacances.
  • En cas de baixa per incapacitat temporal que impedeixi el gaudiment de les vacances durant l’any natural, es podran gaudir en el moment de la reincorporació de la baixa, sempre que no hagin transcorregut més de 18 mesos a partir del final de l’any en què s’hagi originat.

Retribucions:

  • Es percebrà el 100% de les retribucions.
  • Es percebrà el 80% o el 60% de les retribucions, segons el tipus de reducció de jornada compactada.

Normativa:

Vacances prèvies ​a la jubila​ció​

Observacions: El professor o professora que es jubili té dret a gaudir, immediatament abans del dia de la jubilació, dels dies de vacances meritats des de l’1 de setembre anterior a aquesta data.

​Sol·licitud: És un requisit imprescindible presentar la sol·licitud de vacances amb un mes d’antelació a la data d’inici del gaudiment de vacances.

Retribucions: El fet de no demanar-ne el gaudiment, no genera el dret a la retribució dels dies de vacances.

Sol·licitud de vacances prèvies ​

Ves a ATRI per fer la tramitació