[Excedència] Per cura de familiar fins a segon grau de consanguinitat i afinitat

 A l’hora de fer una sol·licitud, descarregueu el model al vostre ordinador, empleneu els camps i, després de completar totes les dades, heu d’enviar la sol·licitud mitjançant el portal ATRI amb la documentació acreditativa.

NORMATIVA:
• Art. 5 de la llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya (DOGC 4675, de 13 de juliol de 2006)
• Resolució ENS/1253/2012, de 27 de juny, de modificació de la Resolució ENS/1233/2011, d’11 de maig, per la qual es dicten instruccions referides a la gestió de la borsa de treball de personal docent i per a la compactació de les vacants i substitucions en els centres públics dependents del Departament d’Ensenyament per al curs 2011-2012 (DOGC núm. 6160, de 29 de juny)
• Criteris per a la gestió de la borsa de treball de personal docent per al curs 2013-2014, publicats el dia 29 de juny de 2013, al web del Departament d’Ensenyament, a la Borsa de personal docent i a l’apartat de Normativa.

PERSONAL QUE HO POT DEMANAR:
• Funcionari
• Personal interí
• Personal laboral

DURADA:
Període mínim de 3 mesos i màxim de 3 anys per a tenir cura d’un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, que es trobi sota la responsabilitat del sol·licitant amb la condició que no es pugui valer i no desenvolupi cap activitat retribuïda.

RETRIBUCIONS:
• Sense retribucions

OBSERVACIONS:

 • El període d’excedència computa als efectes de reconeixement de triennis, de consolidació de grau personal i del sistema de previsió social o drets passius. En el cas del personal interí computa a efectes del número d’ordre a la llista d’aspirants a cobrir vacants i substitucions en règim d’interinitat.
 • Durant tot el període d’excedència el personal amb destinació definitiva té dret a la reserva del lloc de treball. Si ocupa un lloc de treball amb destinació provisional, té dret a la reserva fins a la data de finalització del nomenament.
 • En el cas del personal interí el dret a la reserva del lloc de treball és fins a la data de finalització del nomenament.
 • No cal abonar les quotes de MUFACE ni de Seguretat Social.
 • En aquesta situació administrativa no es pot autoritzar la compatibilitat. Si se’n té una d’autoritzada prèviament, aquesta resta suspesa d’ofici.
 • Cal sol·licitar el reingrés al servei actiu un mes abans de finalitzar el període establert per la normativa o de la data que preveu incorporar-se la persona interessada. En el cas personal funcionari de carrera, si no se sol·licita abans de la data de finalització del període que estableix la normativa, es declara d’ofici la situació administrativa d’excedència voluntària per interès particular.
 • Només es pot gaudir un cop per cada subjecte causant ​i s’ha de gaudir en un període únic, sense que es pugui fraccionar.​

Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud

 • Document que acrediti el parentiu amb la persona sol·licitant.
 • Documentació mèdica on s’acrediti que el familiar no es pot valer per si mateix i que no pot exercir cap activitat retribuïda.
 • Declaració jurada o promesa conforme la persona sol·licitant no desenvoluparà cap activitat pública ni privada, remunerada o no.
 • Declaració jurada o promesa conforme cap altra persona que treballi en qualsevol altra administració o organisme públic no gaudeix d’aquesta excedència pel mateix fet causant.

SOL·LICITUD

Ves a ATRI per fer la tramitació

Retribucions pel gaudiment del primer any de la Reducció de Jornada per Cura de fill o filla en diferents modalitats i amb la incorporació de la lactància, d’excedència, d’assumptes propis, etc.

Data d’actualització: 1 d’abril de 2022​