Voluntària per al manteniment de la convivència

NORMATIVA:
• Art. 6 de la llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya (DOGC 4675, de 13 de juliol de 2006).

PERSONAL QUE HO POT DEMANAR:

• Funcionari

DURADA:

• Mínim de 2 anys i màxim de 15 anys.

REQUISITS:
• Es pot concedir quan el/la cònjuge o el/la convivent del funcionari ha de residir en un altre municipi perquè ha obtingut un lloc de treball estable.

RETRIBUCIONS:
• Sense retribucions

OBSERVACIONS:
• No es necessari un temps mínim de servei actiu per poder sol·licitar aquests tipus d’excedència.
• No hi ha reserva del lloc de treball
• Els temps no computa a efectes de triennis ni drets passius.
• Un cop esgotats els 15 anys, s’ha de sol·licitar, en el termini d’un més abans de la data prevista, el reingrés al servei actiu, cas de no fer-ho es declararà d’ofici la situació administrativa d’excedència voluntària per interès particular.

SOL·LICITUD:
• Model normalitzat amb la documentació annexa:
√ Certificat d’empadronament o altre document que acrediti que el cònjuge del/de la
funcionari/ària resideix en un altre municipi.
√ Document que acrediti que el cònjuge del/de la funcionari/ària ha obtingut o estar ocupant un lloc de treball estable (contracte de treball indefinit, nomenament com a funcionari …)
• La sol·licitud s’haurà de lliurar al director del centre de destinació en el termini de 15 dies abans de l’inici de l’excedència i aquell lliurar-la als Serveis Territorials en el termini de 10 dies.