Actualització del procediment d’autorització de reduccions de jornades al personal funcionari docent

RESOLUCIÓ EDU/1327/2024, de 19 d’abril, sobre el procediment d’autorització de reduccions de jornades al personal funcionari docent.

Procediment de tramitació de les reduccions de jornada 

Procediment per a la tramitació de les reduccions de jornada següents: 

  • Per cura d’un fill o filla menor de sis anys. 
  • Per cura d’un fill o filla menor de dotze anys. 
  • Per cura d’una persona amb discapacitat psíquica, física o sensorial que no faci cap activitat retribuïda. 
  • Per tenir a càrrec un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, amb una incapacitat o disminució reconeguda igual o superior al 65% o amb un grau de dependència que li impedeixi ésser autònom o que requereixi dedicació o atenció especial. 
  • Per fer efectiva la protecció o assistència social íntegra a les dones víctimes de violència de gènere. 
  • Per fer efectiva la protecció o assistència social íntegra als funcionaris que hagin sofert danys físics o psíquics com a conseqüència de l’activitat terrorista, el seu cònjuge o persona amb anàloga relació d’afectivitat, i els fills dels ferits i morts així com els funcionaris que acreditin patir situacions d’amenaces o coaccions directes i reiterades procedents d’organitzacions terroristes. 

L’horari setmanal de dedicació al centre del professorat que tingui concedida una reducció de jornada ha d’incloure activitats lectives i complementàries setmanals proporcionalment a la jornada de treball. Qui s’aculli a una reducció de jornada ha d’assistir a totes les reunions de claustre, de coordinació de cicle o àrea, d’avaluacions i d’altres que siguin preceptives i convocades degudament. 

La dedicació en el centre pot concentrar-se en 3, 4 o 5 dies. Es concedeix al funcionari la part de la jornada que convingui als seus interessos personals sempre que ho permeti l’organització horària del centre, i en funció del nombre de reduccions de jornada concedides i dels substituts nomenats per a cobrir-les. 

Si l’organització del centre no permet la concentració sol·licitada, la persona interessada pot renunciar a la reducció de jornada abans de començar a gaudir-la. 

Les persones interessades a acollir-se a una reducció de jornada han de presentar la sol·licitud mitjançant el portal ATRI, amb una antelació d’almenys quinze dies a l’inici de la reducció. Si s’autoritza la reducció de jornada, aquesta es perllongarà, com a mínim, fins al dia en què finalitzin les vacances escolars de Nadal, Setmana Santa o fins al 31 d’agost. En qualsevol cas finalitzarà la reducció de jornada quan acabi el fet causant que ha originat l’esmentada reducció. 

La sol·licitud s’ha de presentar cada vegada que s’obtingui un nomenament en un centre diferent al que es tenia concedida la reducció de jornada. Si el nou nomenament és en el mateix centre, la renovació és automàtica. 

Quan la persona interessada continuï la reducció de jornada, la seva finalització ha de coincidir sempre amb l’últim dia de les vacances escolars de Nadal, Setmana Santa o fins al 31 d’agost. En qualsevol cas finalitzarà la reducció de jornada quan acabi el fet causant que ha originat l’esmentada reducció. 

Durant el mateix curs escolar no es pot modificar el percentatge de reducció llevat de situacions excepcionals valorades per la direcció del servei territorial corresponent o pel gerent del Consorci d’Educació de Barcelona. 

En cas que s’hagi renunciat a la reducció de jornada abans de la seva durada màxima, no es pot tornar a gaudir de la reducció de jornada pel mateix fet causant durant el curs lectiu en el què s’hagi renunciat

La concessió de la reducció de jornada es fa mitjançant resolució del director o directora dels serveis territorials corresponents o del gerent del Consorci d’Educació de Barcelona. 

Les reduccions de jornada són incompatibles amb el desenvolupament de qualsevol activitat econòmica, retribuïda o no i amb qualsevol altra reducció de jornada. 

Procediment per a la tramitació de reducció de jornada per interès particular 

El personal funcionari que ocupi un lloc de treball vacant a jornada sencera, per acollir-se a aquesta reducció de la meitat de la jornada, ha de presentar la sol·licitud mitjançant el portal ATRI adreçada al director o a la directora dels serveis territorials de què depengui o al gerent del Consorci d’Educació de Barcelona com a molt tard el 31 de maig anterior a l’inici del curs corresponent, fent constar el nombre de dies en què vol concentrar la dedicació al centre (3, 4 o 5 dies). Durant la segona quinzena del mes de juliol, s’obrirà un segon termini per presentar sol·licituds adreçat exclusivament al personal interí que ha obtingut una vacant a jornada sencera i que estigui interessat en demanar aquesta reducció de jornada. 

Es concedeix al funcionari la part de la jornada que convingui als seus interessos personals sempre que ho permeti l’organització horària del centre, i en funció del nombre de reduccions de jornada concedides i dels substituts nomenats per a cobrir-les. 

Si l’organització del centre no permet la concentració sol·licitada, la persona interessada pot renunciar a la reducció de jornada abans de començar a gaudir-la. 

El director o la directora territorial o el gerent del Consorci d’Educació de Barcelona ha d’emetre, en un termini màxim de 15 dies, la resolució corresponent autoritzant la reducció de jornada, si escau, la qual té una durada d’un curs escolar: des de l’1 de setembre al 31 d’agost, excepte els casos de força major degudament justificats. 

La persona interessada, al més aviat possible, ha de presentar la resolució estimatòria al director o directora del centre on estigui destinada durant el període de gaudi de la reducció. 

No es pot sol·licitar la reducció de jornada per interès particular fora del termini establert, ni renunciar-hi abans del 31 d’agost, llevat de situacions excepcionals valorades pel/per la director/a del servei territorial corresponent o pel gerent del Consorci d’Educació de Barcelona o, que sigui per cura directa d’un fill o filla de 12 a 14 anys d’edat, que en aquest cas es pot demanar fora del termini establert, amb una antelació d’almenys quinze dies a l’inici de la reducció, i ha de finalitzar en la data en què el fill o la filla compleix 14 anys d’edat. 

La reducció de jornada per interès particular és prorrogable anualment. En aquest sentit s’haurà de demanar mitjançant el portal ATRI. 

La sol·licitud s’ha de presentar cada vegada que s’obtingui un nomenament en un centre diferent al que es tenia concedida la reducció de jornada. Si el nou nomenament és en el mateix centre, la renovació és automàtica 

En el cas de la reducció de jornada per cura directa de fill o filla de 12 a 14 anys d’edat, quan la persona interessada continuï la reducció de jornada, la seva finalització ha de coincidir sempre amb l’últim dia de les vacances escolars de Nadal, Setmana Santa o fins al 31 d’agost i en tot cas quan el fill o filla compleix 14 anys d’edat. 

No es pot autoritzar la reducció de jornada per interès particular al professorat que forma part de l’equip directiu del centre, llevat que sigui per tenir cura directa d’un fill o filla de 12 a 14 anys d’edat. 

El fet de ser designat membre de l’equip directiu amb posterioritat a la concessió de la reducció de jornada per interès particular comporta que queda sense efectes la concessió esmentada. 

L’autorització de la reducció de jornada per interès particular resta subordinada a les necessitats del servei i està subjecta al règim d’incompatibilitats regulat a la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat i es incompatible amb qualsevol altra reducció de jornada. En el cas del personal funcionari que tingui cura directa d’un fill o filla de 12 a 14 anys, aquesta reducció de jornada no estarà supeditada a les necessitats de servei. 

Quan en un mateix centre hi hagi un nombre de sol·licitants superior al que permet una òptima organització de les activitats del centre, es tindrà en compte la major antiguitat en el cos i en cas d’empat, la major antiguitat en el centre com a criteri per a la concessió de la reducció de jornada i s’actuarà amb criteris rotatoris.