Adjudicacions provisionals d’estiu per al curs 24-25

Presenta la sol·licitud

Aquesta convocatòria estableix el procediment per ocupar amb caràcter provisional, per al curs 2024-2025, places vacants en escoles, centres d’educació especial, centres d’ensenyaments secundaris, centres de formació de persones adultes, i altres vacants dels cossos docents no ocupades amb caràcter definitiu o provisional. Les destinacions provisionals són de l’1 de setembre de 2024 al 31 d’agost de 2025, tret dels casos previstos que tinguin una durada superior.​

Participació

Participació obligatòria

 • El professorat funcionari de carrera, en servei actiu, que no tingui una destinació definitiva ni provisional a partir de l’1 de setembre de 2024, encara que gaudeixi una llicència per al curs 2024-2025 (de formació, sindical, etc.) o una excedència per cura d’un fill o filla o d’un familiar.
 • El professorat que ha de ser destinat com a funcionari en pràctiques per haver superat un procés selectiu d’ingrés o accés a cossos docents:
  • concurs oposició extraordinari (estabilització de plantilles), convocat per la Resolució EDU/4037/2022, o en concursos anteriors;
  • concurs oposició ordinari, convocat per la Resolució EDU/4103/2022.

Si el professorat esmentat no hi participa pot ser que rebi una adscripció d’ofici en un lloc de treball vacant a dedicació sencera, si no obté una destinació provisional mitjançant alguna altra fase d’adjudicació, diferent de la d’elecció.

Participació voluntària

 • El professorat que sol·liciti, en comissió de serveis, llocs de treball docents diferents del de la seva destinació definitiva, amb efectes d’1 de setembre de 2024.
 • El personal interí que el 31 d’agost de 2024 hagi prestat serveis en centres o en serveis educatius públics dependents del Departament d’Educació i que compleixi tots els requisits en el moment de l’adjudicació.

Presenta la teva sol·licitud – Terminis

Del 24 d’abril al 8 de maig:

 • Personal funcionari de carrera
 • Personal seleccionat en el concurs oposició extraordinari (d’estabilització de plantilles) o en convocatòries anteriors
 • Personal funcionari de carrera d’altres comunitats autònomes

De dilluns a divendres: de 8 a 23 hores. Dissabte i diumenge: de 9 a 21 hores. El primer dia en què s’obre el termini, l’aplicació per presentar sol·licituds estarà disponible a partir de les 9 hores.

Del 9 al 22 de maig: personal acollit a l’article 25 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals.

Del 14 al 23 de maig: personal interí

De dilluns a divendres: de 8 a 23 hores. Dissabte i diumenge: de 9 a 21 hores. El primer dia en què s’obre el termini, l’aplicació per presentar sol·licituds estarà disponible a partir de les 9 hores.

El 19 i el 20 de juny: personal seleccionat en el concurs oposició ordinari

Si has enviat abans una sol·licitud com a interí, has de tornar a enviar una sol·licitud com a opositor, ja que la sol·licitud anterior queda anul·lada.

De dilluns a divendres: de 8 a 23 hores. Dissabte i diumenge: de 9 a 21 hores. El primer dia en què s’obre el termini, l’aplicació per presentar sol·licituds estarà disponible a partir de les 9 hores.

Del 21 de maig al 6 de juny: propostes de les direccions dels centres.

Fases

Entrevistes

Més informació

Adjudicació de destinacions provisionals del personal docent

Incidències i consultes

Incidències tècniques

Si tens alguna incidència tècnica a l’hora de tramitar la sol·licitud o consultar els resultats, pots trucar o bé escriure a:

Servei d’Atenció Unificat

Telèfon: 900 82 82 82 (opció 4)

Adreça electrònica: sau.tic@pautic.gencat.cat

Consultes administratives

Per atendre la consulta, has d’especificar en el missatge les teves dades dades: DNI, cognoms i nom, col·lectiu de participació i cos docent.

Consorci d’Educació de Barcelona

Serveis territorials

Preguntes freqüents

Normativa

Resolució EDU/1205/2024, d’11 d’abril per la qual es dicten les instruccions sobre l’adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d’1 de setembre de 2024 per al personal funcionari de carrera en pràctiques i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres i serveis educatius públics dependents del Departament d’Educació (DOGC núm. 9144, de 17.4.2024)

Accés a l’aplicatiu

Vídeo Formació adjudicacions d’estiu