Documents d’organització i gestió del centre 2020-2021

resolucio_doigc_20_21.pdfResolució per la qual s’aproven els documents per a l’organització i la gestió dels centres, i les directrius per a l’organització i la gestió dels serveis educatius per al curs 2020-2021

Cerca o fes-te el teu llibre a l’XTEC.

Documents en PDF al portal de centre. – Tots els documents en PDF més abaix.

Actualitat i novetats

Convivència i clima escolar

Cultura digital del centre

La planificació dels aspectes organitzatius, pedagògics i tecnològics d’un centre passa d’anomenar-se “Pla TAC” a “estratègia digital del centre”; aquest canvi també afecta la denominació de la comissió i del coordinador o coordinadora.

Es recomana que tots els centres educatius disposin d’un entorn virtual d’aprenentatge per tal de garantir el seguiment de la programació didàctica. El Departament d’Educació posa a disposició dels centres un entorn virtual d’aprenentatge Moodle.

Participació de la comunitat educativa

Es recull el nou espai Famílies dins del web del Departament d’Educació.

Referència al nou Document marc dels PEE 0-20, que incorpora la importància dels diferents contextos educatius i dels aprenentatges que l’alumnat porta a terme en contextos educatius no formals, i també al document Accions prioritàries dels PEE 0-20, que desplega un recull d’accions i recursos per promoure, des de l’acció comunitària, oportunitats d’aprenentatge per a tots els infants i joves al llarg del procés educatiu.

​Formació professional en alternança (dual i simple)

 • S’inclou l’obligació que les dues parts signin els convenis amb certificat digital vàlid.
 • Nou model de sol·licitud per a convenis que signa la DGFPIERE
 • S’afegeix un apartat nou relatiu al nou model curricular dels cicles formatius.
 • S’inclou un nou model de sol·licitud per a la formació professional dual en mobilitat internacional. S’elimina el procediment de sol·licitud i només resta vigent el procediment de comunicació.

Servei d’assessorament en la formació professional i reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials

S’inclou informació sobre l’aplicació de comunicació MFLEX i de models dels serveis d’assessorament i reconeixement dintre de la plataforma Odissea.

​Organització de les llars d’infants

​Hi ha novetats en els horaris del personal ajudant de cuina-netejador i personal oficial de primera-cuiner, acordats entre el Departament d’Educació i representants sindicals.

Organització del temps escolar

 • S’incorporen les referències als documents complementaris per a l’adequació de l’activitat escolar a causa de la pandèmia, que completen i especifiquen alguns aspectes d’horari i organització als establerts amb caràcter general.
 • S’ha actualitzat especialment l’organització de l’espai menjador entès com una franja de temps educatiu dedicada a dinar en un horari saludable i al lleure.
 • S’inclouen les especificacions horàries dels instituts escola recollides a la nova ordre de calendari, i el dret del personal i de l’alumnat a la desconnexió digital, i el respecte al temps no lectiu i de vida familiar.

Personal docent

Hi ha canvis en l’horari de permanència del professorat als instituts, escoles d’art i escoles oficials d’idiomes.

​Gestió econòmica, acadèmica i administrativa del centre. Registre d’alumnes

 • Pel que fa a la gestió econòmica es disminueix el límit de diners que pot disposar el centre en la caixa d’efectiu.
 • Pel que fa a la gestió administrativa es recomana l’expedició electrònica de certificats per a l’alumnat i s’actualitzen aspectes concrets relatius a les escoles oficials d’idiomes.
 • Hi ha canvis en les instruccions de gestió de preus públics de formació professional.

Propietat intel·lectual (nou)

 • Es defineix el concepte de propietat intel·lectual, i quina incidència té en la gestió del centre en relació amb l’ús d’obres protegides per drets d’autoria en l’àmbit educatiu.
 • Es proporcionen pautes d’actuació de les obres amb llicència Creative Commons, els materials didàctics elaborats pel professorat, els treballs de l’alumnat i la publicació en blogs i espais web del centre.

Protecció de dades personals

Hi ha canvis en la legitimació per tractar les dades dels serveis educatius.

S’amplia l’apartat sobre comunicació de dades amb altres, en aspectes importants com la salut escolar i situacions d’alumnat amb risc, desemparament o en què intervé la policia.

Recollida i tractament de dades a efectes estadístics i científics

S’incorpora un protocol per determinar les condicions i el procediment d’accés als centres educatius públics a les persones sol·licitants de centres de recerca o entitats de dret públic, per a la recerca científica o estadística, mitjançant la realització d’enquestes, observacions o altres tècniques.​