Eleccions sindicals del personal docent no universitari 

Consulta​ la m​esa de votació​

 • Constitució de les mes​es electorals coordinadores: 15 de desembre de 2022
 • ​Publicació del cens provisional: del 17 de gener de 2023 fins el 26 de gener de 2023
 • Consulta de la mesa de votació: 17 de gener de 2023
 • Constitució de les meses electorals parcials: 27​ de gener de 2023
 • Darrer dia termini de reclamacions: 27 de gener de 2023
  Les al·legacions, si s’escauen, en relac​ió al cens provisional (altes, baixes, noms incorrectes, etc.) caldrà enviar-les, dins del termini establert, a la Mesa Electoral Coordinadora corresponent al centre on es presten els serveis
 • Publicació del cens definitiu: 30 de gener de 2023
 • Sol·licitud de vot per correu: del 30 de gener de 2023 al 7 de març de 2023​
 • Jornada de votació: 14 de març de 2023 de 10:30h a 18:30h

​​​Inici del procés electoral

En iniciar-se el procés electoral per escollir els representants sindicals del personal docent no universitari i a l’Administració de la Generalitat de Catalunya, les organitzacions sindicals promotores, han presentat una comunicació de promoció d’eleccions sindicals a les juntes de personal docent no universitari en els àmbits territorials corresponents als serveis territorials del Departament d’Educació  i al Consorci d’Educació de Barcelona.

Destinataris

​El personal docent funcionari i interí/ substitut. 

El personal docent laboral participarà en un  procés electoral diferent, només per a laborals. Podreu consultar la informació en aquest espai Eleccions sindicals de personal laboral​.

Meses electorals coordinadores

A les unitats electorals que per raó del nombre de funcionaris i funcionàries i de centres de treball existents hi ha d’haver diverses meses electorals es constitueix una mesa electoral coordinadora que assumeix les funcions pròpies de la Junta Electoral, ja que ha de dirigir tot el procés electoral a la unitat electoral corresponent i ha de coordinar les diferents meses electorals parcials.

Les meses electorals coordinadores estan constituïdes pel personal funcionari següent:

 • La persona que té més temps de serveis reconegut a l’Administració, que actua com a president o presidenta.
 • L a persona de més edat, que actua com a vocal, i a persona de menys edat, que actua com a vocal i secretari o secretària.

Es constitueixen les meses electorals coordinadores següents:

Meses electorals parcials

Les meses electorals parcials estan constituïdes pel personal funcionari següent:

 • La persona que té més temps de serveis reconegut a l’Administració, que actua com a president o presidenta.
 • La persona de més edat, que actua com a vocal, i a persona de menys edat, que actua com a vocal i secretari o secretària.​ 

Normativa​

Resolució EDU/3952/2022,de 16 de desembre, sobre mesures per a les eleccions de membres de Junta de Personal docent no universitari en l’Administració​ de la Generalitat de Catalunya.

Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació

Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic

Reial decret 1846/1994, de 9 de setembre de 1994, pel qual s’aprova el Reglament d’eleccions als òrgans de representació del personal al servei de l’Administració general de l’Estat

Llei 9/1987, de 12 de juny, d’òrgans de representació, determinació de les condicions de treball i participació del personal al servei de les administracions públiques

Llei orgàn​ica 11/1985, de 2 d’agost, de llibertat sindical​

Data d’actualització: 11.1.2023