​[Llicència] Incapacitat temporal per malaltia comuna i risc durant l’embaràs (Règim general de la Seguretat Social)

Hi ha quatre tipus de processos d’incapacitat temporal, segons l’estimació de la durada, d’acord amb el Reial decret 1060/2022, de 27 de desembre, pel qual es modifica el Reial decret 625/2014, de 18 de juliol, pel qual es regulen determinats aspectes de la gestió i el control dels processos per incapacitat temporal en els primers 365 dies de la seva durada:

  • Processos de durada prevista molt curta: inferior a 5 dies naturals
  • Processos de durada prevista curta: de 5 a 30 dies naturals
  • Processos de durada prevista mitjana: de 31 a 60 dies naturals
  • ​Processos de durada prevista llarga: a partir de 61 dies naturals. 

​Temporalitat de l’expedició dels documents de confirmació

​En tots els casos els serveis públics de salut trametran a l’Institut Nacional de la Seguretat Social, directament i de manera telemàtica, les dades dels comunicats mèdics de baixa, confirmació i alta i comunicaran a l’empresa la situació d’IT de les persones mitjançant el fitxer FIE.

Processos de durada prevista molt curta (inferior a 5 dies naturals): el treballador o treballadora pot sol·licitar el reconeixement el mateix dia que s’hagi fixat com a data d’alta i si el facultatiu o facultativa considera que no ha recuperat la seva capacitat laboral pot esmenar la durada del procés, amb el nou diagnòstic, durada prevista, tipus de procés i data de la revisió següent.

​Processos de durada prevista curta (de 5 a 30 dies naturals): la confirmació es reconeix en un termini màxim de 7 dies naturals des de la data de la baixa mèdica; les confirmacions posteriors es reconeixen com a màxim cada 14 dies naturals.

Processos de durada prevista mitjana (de 31 a 60 dies naturals): la confirmació es reconeix en un termini màxim de 7 dies naturals des de la data de la baixa mèdica; el segon document i els successius es reconeixen com a màxim cada 28 dies naturals.

​Processos de durada prevista llarga (a partir de 61 dies naturals): el primer document de confirmació es reconeix en un termini màxim de 14 dies naturals des de la data de la baixa mèdica; el segon document i els successius es reconeixen com a màxim cada 35 dies naturals. 

​Comunicats de baixa per malaltia o incapacitat temporal

Des de l’1 d’abril de 2023, el personal docent acollit al règim general de la Seguretat Social ja no té l’obligació de lliurar els comunicats de baixa i alta mèdica a la direcció del centre educatiu o a la persona titular del centre de treball. La documentació que el centre sanitari lliuri al treballador o treballadora, en cas de baixa, és per a ell o ella i desapareix l’obligació de lliurar-ne una còpia a l’empresa (director/a del vostre centre educatiu). Els serveis públics de salut o les mútues o empreses col·laboradores trametran de manera immediata les dades dels comunicats mèdics de baixa, confirmació i alta a l’Institut Nacional de la Seguretat Social.

Els docents estan obligat a comunicar les baixes, confirmacions i altes mèdiques així com la previsió de la durada, al més aviat possible a la direcció o titularitat del centre educatiu, per garantir en tot moment l’organització i prestació correctes del servei públic d’educació.

​Observacions: No es d’aplicació al personal funcionari de carrera (encara que tingui com a entitat mutualista l’INSS). Aquest personal es regirà pel que disposa l’apartat “Incapacitat temporal per malaltia comuna i risc durant l’embaràs (Règim especial de MUFACE)”.​

Enviament de la documentació​

Tant la sol·licitud de llicència com la de vacances després d’una incapacitat temporal, així com  la documentació que s’ha d’adjuntar, s’han de tramitar per alguns dels següents mitjans:

  • eValisade la direcció del centre on la persona estigui destinada adjuntant la seva sol·licitud i la documentació justificativa del permís i adreçada al servei de personal docent del servei territorial corresponent.
  • Petició genèrica. Per fer una sol·licitud utilitzant aquest canal caldrà que la persona seleccioni el Departament d’Educació i el servei territorial on ha de presentar-la. A l’apartat “Assumpte” caldrà indicar el tipus de sol·licitud que es vol demanar, sense indicar ni el tema ni el subtema.

Independentment del mitjà que feu servir per tramitar, s’ha d’adjuntar la sol·licitud signada i la documentació justificativa, la qual pot ser una còpia, sense necessitat que aquesta estigui compulsada, però si aquest és el cas, s’ha d’adjuntar signada la Declaració responsable sobre l’autenticitat d​e la còpia de la documentació presentada​ i enviar-la escanejada juntament amb la resta de la documentació presentada.

Tant l’eValisa com la Petició​​ genèrica tenen un límit de capacitat per a cada petició, sent de 10 Mb per a l’eValisa i de 5 Mb per a la petició genèrica, motiu pel qual és preferible l’ús de l’eValisa. Segons el pes de la documentació podria ser convenient adjuntar els fitxers comprimits o presentar més d’una petició.​​​