​Incapacitat temporal per malaltia comuna i risc durant l’embaràs (Règim general de la Seguretat Social)

Personal docent acollit a la Seguretat Social
A partir de l’1 de desembre de 2015 va entrar en vigor l’Ordre ESS/1187/2015, que desenvolupa el Reial Decret 625/2014 i regula els detalls dels processos de tramitació de baixes i altes mèdiques i el control de baixes mèdiques i el control de les situacions d’incapacitat temporal.

A622.pdfSol·licitud de llicència, documentació i normativa – 247kb
Declaració jurada – 1,4Mb​​

Cal demanar cita prèvia a SSTT o al Consorci.

Comunicat de baixa i continuïtat per contingències comunes i contingències professionals

  • Processos durada estimada inferior a 5 dies. Es pot emetre en el mateix acte el comunicat de baixa i el comunicat d’alta
  • Processos durada estimada entre 5 i 30 dies, s’expedirà comunicat de continuïtat als 7 dies naturals següents al comunicat de baixa. Els següents, en el termini màxim de 14 dies naturals des del comunicat anterior
  • Processos durada estimada entre 31 i 60 dies, s’expedirà comunicat de continuïtat als 7 dies naturals següents al comunicat de baixa. Els següents, en el termini màxim de 28 dies naturals des del comunicat anterior
  • Processos durada estimada de 61 dies o més, s’expedirà comunicat de continuïtat 14 dies naturals següents al comunicat de baixa. Els següents comunicats, en el termini màxim de 35 dies naturals des del comunicat anterior
  • Fi de l’expedició dels comunicats de confirmació de baixa, Quan el procés arribi als 365 dies.

Abans d’arribar, l’INSS haurà de comunicar aquest fet

Observacions
Baixa: El/la docent ha de presentar al centre de destinació el comunicat de baixa (exemplar de l’empresa) amb la màxima urgència i mai més tard del 3r dia de la incapacitat temporal (dies naturals).

El centre els haurà de lliurar immediatament als serveis territorials/Consorci d’Educació de Barcelona.

Continuïtat i successius: El/la docent ha de presentar els comunicats de confirmació de la incapacitat temporal al centre de destinació. El centre els haurà de lliurar immediatament als serveis territorials/Consorci d’Educació de Barcelona.

Alta: El/la docent ha de portar el comunicat d’alta el mateix dia que s’incorpori al treball, que serà el dia següent a la data del comunicat.

El docent haurà d’avançar l’enviament al centre, per correu electrònic, una còpia del comunicat el mateix dia o l’endemà de l’emissió de la baixa, com també els de continuïtat (si n’hi ha) i alta.

L’avançament per correu electrònic el mateix dia o l’endemà de l’emissió dels comunicats de baixa, com també els de continuïtat (si n’hi ha) i alta, s’ha de fer en totes les incidències, el mateix dia o l’endemà de l’emissió, tant si corresponent a una incapacitat d’un dia (en el cas que el facultatiu corresponent faci una baixa i alta per un sol dia) o dos dies de baixa i fins al temps que mantinguin aquesta incidència.

En època de vacances escolars, serà el mateix interessat qui s’adreçarà als serveis territorials/Consorci d’Educació de Barcelona per presentar els comunicats de baixa, continuïtat i/o d’alta emesos pel facultatiu corresponent. Caldrà també que l’interessat enviï, el mateix dia o l’endemà de l’emissió, còpia dels esmentats comunicats pels correus electrònics que indiqui cada servei territorial/Consorci d’Educació de Barcelona.

Retribucions
100% de les retribucions.

A622.pdfSol·licitud de llicència, documentació i normativa – 247kb
Declaració jurada – 1,4Mb​​

Normativa aplicable
– Article 115 de la Llei general de la Seguretat Social (Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny)
– Reial decret legislatiu 4/2000, de 23 de juny (BOE núm. 154, de 28.6.2000)
– Article 95.3 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre (DOGC núm. 2509, de 3 de novembre de 1997) i, supletòriament, l’article 69.1 de
la Llei de funcionaris civils de l’Estat (Decret legislatiu 315/1964, de 7 de febrer de 1964)
– Article 50 de la secció segona del Reial decret 375/2003, de 28 de març (BOE núm. 87, d’11 d’abril de 2003)
– Resolució EDU/1345/2010, de 26 d’abril (DOGC núm. 561, de 30 d’abril 2010)
– Ordre PRE/1744/2010, de 30 de juny (BOE núm. 159, d’1 de juliol de 2010)
– Resolució de 29 de novembre de 2010 (BOE núm. 302, de 13 de desembre de 2010)